Alle linker til eksterne kilder i innlegget, står for innleggsforfatterens regning.

Aller først må jeg si at det er beklagelig at du har valgt å tre til siden og overlate jobben som kommunedirektør til noen andre. Jeg har stor respekt for innsatsen du har lagt ned i oppgavene du har måttet bryne deg på. Du har på mange måter jobbet med utfordrende økonomi i mange fasetter, først i Bjugn som rådmann, deretter i Fellesnemnda som prosjektleder, og til sist i nye Ørland som kommunedirektør. Er det noe som imponerer meg, så er det din evne til å skifte rolle, og forholde det svært ryddig og profesjonelt til den. Så lenge jeg har kjent deg, har du gjort det. Selv om vi til tider har vært uenige, har du alltid holdt deg til rollen din. Du har ikke latt deg friste til å blande roller, slik som mange andre til stadighet gjør, det har aldri vært tvil om hatten din. Det har jeg stor respekt for.

Politisk debatt

Du skriver i din e-post, at du normalt sett ikke deltar i politiske debatter, på noen annen måte enn det som din rolle krever. Nå har den senere tids kritiske innspill etterlyst endel svar på konkrete spørsmål, det har du helt rett i. Politikere har valgt å unngå dialog med folket, men heller be oss se langt inn i fremtiden, være positive og gjøre det beste ut av det. Politikerne (med noen unntak), ønsker ikke å delta i debatten. Istedenfor sier de at påstander i de kritiske ytringene er udokumentert og inneholder halvsannheter og uriktigheter, imens de bedyrer hvor fantastisk bra alt er. Og når du, som er så flink til å holde deg til roller, plutselig bryter med det, så undrer jeg hvorfor? Er det virkelig slik at politikerne er så “svar skyldig”, at de vet det blir vanskelig å ta den debatten. De hadde jo muligheten, men valgte heller å samle seg om en felles uttalelse. “Kjenner seg ikke igjen i det som er beskrevet” sier de. Riktignok ble det innrømmet skjevheter i måten Roret driver, og hvordan det investeres. Da hadde allerede ledelsen i Roret (og en politiker) prøvd å avvise den sannheten.

Selv om det ikke tilhører din rolle å delta i politikken, takker jeg deg likevel, ettersom politikerne trekker seg unna. Bedre å få noe på bordet, enn ingenting. Riktignok blir kommuneledelsens dysfunksjonaliteten enda mer synlig, men det skal jeg ikke laste deg for. Du prøver i det minste.

Hatteleken

Du har uten tvil måttet skifte hatt flere ganger, og ikke så rent lite heller, men flere ganger til hatter med motstridende interesser. Først snakket du for gamle Bjugn hvordan tjenestene, drifta, økonomien og kulturen var. Kommunen hadde mange tøffe prioriteringer, det var trang økonomi, men samtidig en vilje i de ansatte, politikerne og folket som ville det beste for kommunen. Debatt om ting ble det, men kommunen ble vi stolte av og glad i. Oppgaven din ble å skissere hvordan Bjugn skulle få til et samarbeid med Ørland basert på en best mulig balanse. Disse to kommunene hadde gjort forsøk på sammenslåing flere ganger, men hver gang spørsmålet om hvilket kommunesenter som skulle legges ned kom, så feilet det. Som en mulig effekt av frykten for å miste sitt senter og sin identitet, ble det i stedet en konstant rivalisering og en konkurranse mellom kommunene, i et rustningskappløp, som var godt i gang da du kom inn i bildet. Da forsøket om en balansert og frivillig sammenslåing også feilet, ble det vedtatt bruk av tvang. Og du måtte skifte hatt igjen, til å forsvare Bjugn sine interesser imot Ørland, kommunen som ikke respekterte at vi skulle slå oss sammen balansert og som likeverdige. En gjenganger fra Ørland sin side, var at Bjugn sin økonomi var svært dårlig. Det var ikke aktuelt at Bjugn skulle ha med underskudd i drifta med inn i nykommunen.

Så ble du ansatt som prosjektleder av Fellesnemnda, og du måtte bytte hatt igjen, til å lede sammenslåingsprosjektet, og å tvangsgifte de to rivaliserende kommunene. Den ene kommunen var på Robek uten økonomisk handlerom og muligheter til å investere, mens den andre stod fritt til å gjøre som de ville. En av dine første store oppgaver ble å advare mot ei økonomisk katastrofe, siden et stort rustningskappløp ble satt i gang. Det gjorde du, som du korrekt beskriver.

Og til sist måtte du bytte hatt på nytt, men nå til å styre etter rammene som nykommunen gav deg. Jeg har blitt fortalt at du via alle disse hattebyttene også har byttet kontorplass, og sjelden er å finne på rådhuset i administrasjonssenteret i Bjugn. Dette er sikkert bare rykter, den kan jeg ikke dokumentere.

Direkte feil, halvsannheter og forvrengning

Siden du er så flink til å forholde deg til rollene, og hattene, du bytter til, så jobber du med andre ord ikke lenger for gamle Bjugn, nå er det nye Ørland som gjelder, og alle rådende forhold der. Det er jo logisk, det skjønner jeg. At du går inn i debatten og samtidig påtar deg definisjonsmyndighet til endel ting som du mener er direkte feil, det er greit, men da forventes det også at du dokumenterer det. Videre fremsetter du nye påstander som er direkte feil (se vedlagt dokumentasjon), da begynner det å bli litt problematisk. På toppen av det kommer du med en hel rekke halvsannheter, som i tillegg forvrenger bildet. Om du vil si noe, så må du si alt, ellers skaper du et nytt bilde på sannheten, og det er skummelt i en diskusjon om skjevhet og balanse. Spesielt når det er du som advarer mot millimeternøyaktighet.

“Vi gjør bare som vi blir fortalt”

“Administrasjonen jobber etter politiske vedtak” sier du, og skaper dermed et inntrykk av at “vi gjør bare det vi blir fortalt”. Men du nevner ikke at administrasjonen har en stor og betydelig rolle i politiske vedtak, og dermed kan påvirke og styre politikken dit de vil. Dette kan gjøres ved fortolkning av politiske vedtak, utredninger (eller å la være å evaluere), og forberedelser til politiske vedtak og på den måten “låse inn vedtaket”. Dere arbeider med å sette kriterium for kontrakter, har mulighet til å filtrere informasjon, og mange andre teknikker som ikke foregår i åpenhet. All saksforberedelse er unntatt offentlighet, men det sier du ikke noe om.

I vår kommune har vi også (som den eneste kommunen i Norge) valgt å umyndiggjøre formannskapet, og heller lagt alle viktige saker innom et utvalg på siden. Det i seg selv skaper noen store utfordringer. Altså, det er ikke noe direkte feil i det du sier, men måten det sies på skjuler at administrasjonen også kan påvirke saker.

Den som ikke vil flytte, skal flytte

La meg vise et eksempel. Den fremforhandlede avtalen ble lagt til grunn for sammenslåingen ved et politisk vedtak, etter en lang politisk debatt. I etterkant av vedtaket kunne vi også lese at “Bjugn-rådmann Emil Raaen understreker at fordelingen av tjenester ikke endres av kommunesammenslåingen”. Etterhvert som prosjektet (som du ledet) skred frem, ble det tydelig at gamle Ørland investerte for å flytte inn helsestasjonen. Gamle Ørland ville ikke akseptere den fremforhandlede avtalen. Det ble vel i grunn klart ved at de sa nei i folkeavstemningen i 2016, men på nytt ble det altså bekreftet, ved at Ørland investerte for flytting av tjenester, mens de fortsatt var gamle Ørland. I gamle Bjugn ble det som motsvar i sak PS 19/63 vedtatt følgende (siste side): “Kommunestyret har en klar oppfatning av at det skal ligge en helsestasjon i Bjugn sentrum som skal betjene innbyggerne i omegn. Dette i pakt med intensjonsavtalen.”. Dette viser gamle Ørland sin manglende vilje til å akseptere vedtak om den fremforhandlede avtalen.

I budsjettbehandlingen for 2020 i sak 19/54, på slutten av kapittel “4.2 Prosjekter” finner vi: “Det foreligger politisk vedtak om helsestasjonens beliggenhet i Bjugn. Dette tilbudet blir ikke likestilt med det vi kan tilby på helsestasjonen på Brekstad. Med knappe rammer blir nærværende ledelse viktig for å sikre riktig og rettferdig fordeling av ressursene. Dette gjelder ikke bare barnelegeressurs, men også tilgang på helsesykepleier, fysioterapeut og jordmor. Med det situasjonsbildet vi nå går inn i, gjør vi dette best ved å samle spesialfunksjonene under samme tak på Brekstad.”

Altså, godt gjemt via et budsjett, etter svært mye politisk debatt om hva som skal ligge til grunn, og et politisk vedtak om å følge den fremforhandlede avtalen, brukte kommunedirektør bare seks linjer på å følge opp gamle Ørland sin investering for på 5,2 millioner (stikk i strid med den fremforhandlede avtalen og gamle Bjugn sitt vedtak). Kommunedirektør utførte flyttingen uten brukerundersøkelse eller involvering av de ansatt. Påstanden om at “administrasjons jobber bare etter politiske vedtak”, blir nå svært tynn. Snikflytting av tjenesten ble selvfølgelig oppdaget, og et innbyggerinitiativ som samlet 1800 stemmer, krevde at flyttingen skulle behandles på nytt. Det ble forkastet av ordfører sin dobbelstemme. Som et “plaster på såret” skulle flyttingen evalueres i 2021. Ettersom administrasjonen, i følge kommunedirektøren, følger politiske vedtak, så kommer det sikkert en evaluering snart. Med tanke på dette ordtaket: “Dersom du frykter svaret, må du unngå å spørre”, så det skal bli spennende å se om evalueringen inkluderer brukere og ansatte?

Fryktkultur

Du sier at du ikke opplever at det finnes en fryktkultur, og anmoder alle som opplever det, om å snakke ut og varsle ifra. Det høres fint ut når du sier det slik. Men tror du ansatte, innbyggere eller næringsliv vil si ifra, når de frykter den de skal varsle til?

At du ikke kjenner deg igjen i noe av dette, virker merkelig, etter alt som har skjedd. Vi har hatt politiske parti med ganske stygge tilfeller av hets, varslinger og mer. Trøndelag Høyre gransket seg selv (så langt de turte) kom med mange indirekte innrømmelser. Resultatet av maktbruken i partiet, ble at 11 personer ikke ville delta i lokaldemokratiet. Trusler, svik, løgner, og avtalebrudd var hovedingrediensen under under norgesrekorden i antall ordførere på 4 uker. Politikerne bekreftet selv at de hadde tapt velgernes tillit. Nå ser vi hvordan leder av Ørland SV forsøker å kneble resten av partiet, samtidig som han gjør seg til talsmann for hele Ørland SV og uttrykker sin egen mening som partiets synspunkt. Litt vanskelig å vite habiliteten til leder av Ørland SV ettersom han i det ene øyeblikket melder seg som talsperson på TV2 for støyofrene i gul støysone der han bor, mens han på i neste øyeblikk er talsmann for å etablere mer bebyggelse i gul støysone på Brekstad. En ting er sikkert, han liker å gjøre seg til talsmann.

Varsleren fikk medhold, men ikke støtte

Heller ikke i administrasjonen er det fritt for bruk av frykt i organisasjonen. Etter mange år klarte ikke den ansatte mer og endte sykmeldt, etterhvert ble det en intern varslingssak. Administrasjonen valgte å betale den ansatte varsleren full lønn for å holde seg borte fra jobb etter endt sykmelding, selv om kommunens egne advokater gav henne medhold. Saken endte til slutt med en beklagelse fra kommunestyret, og som presiserte svært dårlig lederskap overfor ansatte i kommunen. Og hva ble resultatet, varsleren som fikk både medhold og beklagelse, jobber ikke lenger i kommunen. Kanskje det er best slik, det er iallfall mye lettere for kommunens ledelse å håndtere. Egentlig en god sammenligning med mobbesaker, hvor ofte mobbeofferet må flytte.

Det kommer også meldinger om næringsdrivende som er redde for å tape sine kontrakter hos kommunen, frykt for å tape anbud, eller frykt for å ikke få hjelp til reguleringer de trenger. Ansatte har meldt at de må i drøftingsmøte for å ha ytret seg, eller blir baksnakket av sine ledere. Kommunen presiserer taushetsplikten, oftere enn retten til å ytre seg, eller nødvendigheten for å varsle om noe er galt.

Det er virkelig en fin tanke at folk skal snakke ut, men så lenge folket ikke stoler på at de kan gjøre det i trygge omgivelser, så blir det med den fine tanken. Nå begynner likevel folket å si ifra, ved å ytre sine meninger i media, samtidig som de er bevist på at nå kan det bli dårlig stemning.

Kultivert kommuneledelse

Først innrømmer du at vi alle kan være enige om at det har vært mye i lokalpolitikken vi skulle vært foruten. Men så sier du at din opplevelse er at det politiske klimaet og samarbeidet med administrasjon aldri har vært bedre. Det trenger ikke bevise noe annet enn at makteliten har kultivert seg sammen, og det beviser iallfall ikke om makteliten representerer folket. Du begrunner det videre med at halvparten av representantene er fra hver av de gamle kommunene, men det beviser heller ikke om makteliten representerer folket. Det kan like gjerne bevise at partipisk og lobbyvirksomhet har kultivert de folkevalgte. Om vi tar med i betraktningen at det bare er ett år siden det var steile fronter, som plutselig bare er blitt helt borte, uten at vi offentlig har sett en utvikling som skulle tilsi at det har vært debatt, så er det merkelig. Synd at du bruker denne formen for retorikk for å “bevise” at kommunens ledelse ikke er dysfunksjonell.

Ørland respekterte ikke

Etter advarsler i Fellesnemnda, i tråd med dine og eksterne eksperter sine faglige anbefalinger, var politikerne enige om at gjelda var enorm, men gikk så tilbake til sine egne kommunestyrer og vedtok nye investeringer, sier du. Dette er ikke sannheten. Bjugn kommunestyre vedtok en enstemmig uttalelse om vår felles økonomi, en stor bekymring i starten av 2018, og ønsket denne inn i Fellesnemnda sin uttalelse til fylkesmann. Det nektet Ørlands representanter å godta. Resultatet ble dermed en uttalelse uten bekymringer. Ørland fortsatte å vedta store investeringer i overkapasitet og prestisjeprosjekt, noe jeg satte søkelys på i AU, Fellesnemnda og kommunestyret der skjevfordeling ble behørig nevnt allerede i 2018, mens Ørland forsøkte å skape et bilde av at dette hadde man god kontroll på. Det samme gjorde andre av Bjugn sine representanter, mens prosjektleder (på det tidspunktet) forsøkte å advare. Ørland mente det var viktig å tørre å satse. Når du sier at kommunestyrene ikke respekterte advarslene, så er det direkte feil. Det var gamle Ørland som ikke respekterte advarslene. Fra tvangsvedtaket i 2017 og ut 2018, besluttet gamle Ørland å investere 461 millioner, til sammenligning investerte gamle Bjugn 72 millioner i samme periode. Jeg skal ikke gå lenger inn i denne, annet en å si at dersom du påtar deg en rolle hvor du skal gi fakta, så må du passe på at det er fakta du presenterer.

Vi arvet problemet … fra oss selv

Du har rett i at administrasjonen har foreslått å redusere investeringer, men samtidig unnskylder beslutningene om å ikke gjøre det ved å bruke et eksempel om en halv ungdomsskole i Bjugn. Det finnes vel bedre eksempler å bruke? Det mangler ikke på andre mindre viktige ting som kunne blitt redusert. Eller å foreslå at vi bør nedjustere ambisjonene om 35% folketallsvekst.

Litt trist at du skylder på at ting bare er arvet fra “de gamle kommunene”, det blir for enkelt. Hva er vitsen med et investeringsstopp, når man fortsetter å investere likevel. Under nye Ørland har det blitt gitt det bort tomt etter tomt i Brekstadfjæra, Metrobygget får god kommunal støtte, våtmarkssenteret utvides, turveier rundt Brekstad, restaurering av myr og brakker. Som avslørt i noen kritiske innspill så skjevfordeler Roret både investeringer og drift. Ledelsen i Roret (og noen politikere) forsøkte samme taktikk, å skylde på at det var arvet fra “de gamle kommunene”. Men det hjelper ikke når nettsidene som Roret har redaktøransvaret for, viser de samme skjevhetene.

Vi må gi Roret mer tid

Roret har nå nærmest vært nedstengt i 80% av tiden de og kommunen har eksister, og du bruker det som et argument og en gyldig grunn til at derfor må vi akseptere at det er skjevhet. Du berømmer Roret for endringsvillighet og oppfordrer alle til å gi dem mer tid en 30 dager etter gjenåpningen. Dette får det til å høres ut som at Roret virkelig har tatt i et tak for å redde oss igjennom pandemien, det høres ut som du sidestiller deres pandemi-bidrag med helsesektoren som skulle teste, spore, vaksinere og behandle, eller oppvekstsektoren som nærmest over natta omstilte undervisningen til digital undervisning. “Cut the bogus!” (Unnskyld uttrykket) Roret har i følge sitt regnskap for 2020 og budsjett for 2021 fortsatt sine skjeve investeringer, og ansatte har vært på jobb. Men ettersom publikum ikke har vært der, så burde det ha vært plenty med tid for å korrigere nettsider, balansere tilbudspakker på opplevelser, justere forestillinger til balanse, og til og med legge til severdigheter i Bjugn.

Snikflytting

Du bemerker at i praksis er det svært få unntak fra intensjonsavtalen som ikke følges. Jeg gav tidligere et eksempel på snikflytting av helsestasjon. Den fremforhandlede avtalen poengterte at den skulle følge nærtjenesteprinsippet, og du bekreftet til avisa at tjenesten skulle utføres på samme sted som før. Snikflyttingen av denne tjenesten har skapt mye støy. Selv om du nå bekrefter at det finnes to legekontor, så er Bjugn legekontor “rigget for” å bli gradvis nedbemannet, ettersom dere har fjernet kontoret fra Norsk Helsenett sitt Adresseregister, og flyttet alle fastlegeavtalene til “Skolegata 9/Dr Sauersvei 8 7160 Bj, 7130 Brekstad”.(klarte man ikke å skrive f.eks Skolegata 9, 7130 Brekstad, og Dr. Sauersvei 8, 7160 Bjugn på de legene som finnes der? Eller i de minste skrive Bjugn isteden for Bj? Kan dessuten bli litt forvirrende når adresser blandes til enn slik “saus”). Interessant å sjekke hos Norsk Helsenett hvorfor vi har et eget Adresseregister og ikke bare vanlige postadresser. Der står det: Adresseregisteret (AR) er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk eller per post innen helse- og omsorgssektoren. Finner det derfor svært merkelig at dere med overlegg har laget en adressebeskrivelse som i aller høyeste grad bidrar til misforståelser (eller kanskje det var hensikten?). Flere og flere rapporterer nå at de har fått blitt bedd om å bytte fastlege …. og da kan de velge en som er på Brekstad… eller en annen som er på Brekstad. En annen finurlig form for snikflytting. Og nå er tydeligvis plankontoret på full fart utover mot byen, ettersom de ansatte ikke lenger har kontorer. Nok en gang kommer det tilbakemeldinger om at ansatte ikke er involvert, selv om vedtaket om avhending eksplisitt vedtok at ansatte skulle ivaretas. Denne varianten for sniklytting er via eiendomsstrategien til kommunen. Så da blir det neste spørsmålet, hvor lenge skal politisk og administrativ ledelse “plages” med å møte på rådhuset i administrasjonssenteret Bjugn, ettersom nærmest alle avdelingene er flyttet til Brekstad. Finner det kritikkverdig at administrasjonen ikke følger intensjonsavtalen, ettersom det var et politisk vedtak. Dersom administrasjonen skal gjøre noe annet enn det politiske vedtaket sier, så må det et nytt politisk vedtak til. Utfordringen er at politikerne ikke tar den debatten, de unngår det isteden. Det ser vi veldig tydelig i måten politikerne ikke vil svare folket i slik som nå. Det er mer effektivt å snikflytte.

Mister tillit og kvaliteten faller, men alt fungerer (i følge dere selv)

Du er altså ikke enig i at vi har en dysfunksjonell ledelse. Noe av det har jeg allerede nevnt. Vi har tilsidesatt formannskapet, og plassert formannskapets mandat i et sideutvalg, for å unngå at ordføreren får stemmerett i driftssaker. Men ordføreren er med i kriseledelsen i kommunen. Heldigvis er lederne våre veldig gode til å samarbeide, lurer på hvordan det kan bli når de ikke samarbeider? (Vi husker vel alle valget i 2019, som fortsatte gjennom 2020).

Det er dumt at de godt samarbeidende politikerne ikke får med seg at nesten 60% av folket har mistet tilliten til lokalpolitikerne, og at nesten 40% av folket mener at tjenestekvaliteten blir dårligere. “Både politikere og administrasjon i Ørland kommune har beslutningsvegring nå, for alle blir såret uansett hva som blir gjort” sier en politiker.

Vi driver bra, med det blir tøft!

Du sier at vi vil drive i balanse etter første år, men du glemmer å si at vi fikk veldig mye i Covid-støtte. Du glemmer også å si at renta har vært historisk lav. Dette skaper et inntrykk av at alt går bra. Men du innrømmer likevel at vi får en krevende økonomisk tid fremover. Det er kanskje ikke så dumt egentlig, siden en slik utfordring vil bidra til at sentralisering blir lettere. Da slipper vi den politiske debatten, da kan vi enten flytte tjenester via budsjettprosessen, via eiendomsstrategien eller ved å la være å investere i den en delen av kommunen. En bonus er at alt er rigget for at legekontoret skal også fysisk skal flyttes til Skolegata 9, 7130 Brekstad (så får dere ryddet bort /Dr Sauersvei 9 7160 Bj fra Adresseregisteret).

Lønnsforhandlinger er ikke harmonisering

Men så vil jeg berømme deg, for flere innrømmelser, samt lovnader om ting som skal fikses. Lønnsforskjeller for eksempel. Når du sier at det er administrasjonen som har ansvar for lønnsforhandlinger, så er ikke det direkte feil, men likevel irrelevant. Dette kunne vært fikset politisk samtidig med at politikerne vedtok å harmonisere alle avgifter og brukerbetalinger fra 1/1-2020, kunne lønnsnivå også blitt vedtatt oppjustert. Det blir feil å justere opp avgifter uten at lønninger harmoniseres samtidig. Dersom harmonisering av lønn skal ta lang tid, så må også harmonisering av avgifter ta like lang tid.

Ingen som gidder, dersom det oppleves umulig

Så til det jeg reagerer mest på. At du feilinformerer om inndelingsloven. Du leker med tanken om oppløsning og presenterer en vrangforestilling for å skape et bilde på et en oppløsning ikke er mulig. Du har rett i at kommunestyret må danne et flertall, men samtidig forsøker du å skape et bilde av at siden regjeringen er i mindretall, så må vi i tillegg klare å danne flertall i Stortinget. Du vil få det til å høres umulig ut, slik at folket heller skal gi opp. Du sier at du ikke skal kneble en debatt, men denne teknikken handler om å ta energien ut av debatten før den oppstår.

I følge inndelingslovens paragraf 5 er det kongen som avgjør delinger av kommuner, og i følge den norske grunnlovens paragraf 32 så er det regjeringa som regjerer i kongens fravær (uavhengig av om denne er i mindretall eller ikke). Med andre ord, det vil ikke bli aktuelt å legge denne saken inn for stortinget, saken er allerede avgjort i Hurdalsplattformen. Dessuten er Troms og Finnmark allerede splittet, før stortinget trådte sammen, bare via avtalen om regjeringssamarbeid.  Videre fortsetter du med at du opplever at du ikke har noen ansatte som vil splitte kommunen. Vel, da må du enten ha misforstått, eller så er dette et ytterligere grep for å stanse energien for en oppsplitting. Til din opplysning, det er ikke de ansatte som blir spurt om dette, det er folket sin vilje. Det er derfor det kalles folkestyre. Trist at du risikerer din integritet på dette.

Folkeveksten kommer ikke!

Du ser heller ikke hva en gjenoppstandelse kan løse med de utfordringene kommunen vår har. Men da hat du kanskje kledd deg litt for lenge i den nye hatten. Kommunegrensa vil stanse sentraliseringen og flytte tilbake tjenestene til der de var. Du fortsetter med uttrykk som å “forløse en folketallsvekst” og nå kommer hatten godt frem. Gamle Bjugn la bort de planene for lenge siden, kanskje på tide at gamle Ørland innrømmer tabben snart.

“Salig er de saktmodige”

Fint at du tar til orde for at “Ørland skal snakke sammen”, men å gi folket troa på at i 2032 vil alt bli bedre, den er litt drøy. Skjevfordeling og sentralisering er her nå, da er det bare dypt religiøse som vil la seg lure til en slik fremtidstro. Denne teknikken for å (for)lede via tro og håp benyttes i Saligprisningene (åpningen av Bergpreken, som du finner i Matteusevangeliet kapittel 5:3-12 i Bibelen).

Synd å avslutte på denne måten

Ikke så rart at du endrer rolle og standpunkt når du bytter hatt, det er du forpliktet til å gjøre, så det respekterer jeg. Og at du forsøker å bidra i en debatt som politikerne unnlater seg å ta, det aksepterer jeg også (selv om det ikke er din rolle). Men at du tar på deg å definere hva som er feil, uten å oppgi kilder, er uverdig. I tillegg introduserer du en hel rekke feil, og det synes jeg mest av ødelegger din integritet.

Makten er på utlån fra folket

Noe annet er det med politikerne våre. De skal ivareta sin tillit i fire år, en tillit som ble gitt fra folket ved forrige valg, ikke ved neste. Politikerne glemmer tydeligvis at mandatet de låner fra folket ikke endres før neste valg er gjennomført. Måten politikerne opptrer på nå vitner om at straks de fikk sin makt, så glemte man folket. Da var det viktig for makteliten å samle seg for å dirigere dem med folkevalgt-hatter til å «synge samler som samler menigheten, i god tro på en fantastisk fremtid».

Realiteten er at styring av en kommune handler om fakta og omgivelsene for å lede tjenestene til folket, og kan ikke sammenlignes med religion, som handler mer om å forlede folket med tro, mange ganger for å overstyre fakta og omgivelser.

PS. Et grundig innlegg og bidrag til debatten, fortjener et grundig svar.

Uansett vil jeg ønske deg det beste i din nye jobb, men gå tilbake til å holde deg til den rollen du da får. Rolleblanding blir fort rot, spesielt når det er interessekonflikter inn i bildet.

Lykke til Emil!