- Legger Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) til grunn at fritidsboliger inngår i «Eksisterendebebyggelse med støyfølsomt bruksformål» og dermed at de har retttil støytiltak, spør Fosna-Folket.

- Kommunal- og moderniseringsdepartementet er kjent med at kommunenog Forsvarsbygg har dialog om spørsmålet. Departementet vil biståmed veiledning dersom det er behov for dette, svarer kommunaldepartementet i en uttalelse.

KMD avgjorde

Forsvarsbygg hadde innsigelse på Ørland kommunes reguleringsplan for den nye flystasjon.

KMD måtte avgjøre uenigheten, og fastlo blant annet reguleringen av hvilke støytiltak eksisterende bebyggelse utenfor gjerdet på flystasjonen har når de kom med den endelige avgjørelsen for reguleringsplanen i 2015. Departementet er høyeste klageinstans.

Som del av sin avgjørelse skrev departementet følgende om reguleringspunktet som avgrenser og fastslår støytiltakene utenfor selve flystasjonen, det punktet som i 2015 het §4.9.2:

- «§ 4.9.2 første ledd skal lyde: (...), avgjorde departementet og fastslo så ordlyden for hele punktet i de følgende avsnittene av det som nå er del av den endelige reguleringsbestemmelsen.

Dette punktet stadfester at «eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål» som får lydnivå over en viss terskel som følge av kampflybasen, skal få tilbud om støyisolering.

«Støyfølsomt bruksformål»

Tidligere i sommer skrev Fosna-Folket om uenigheten mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg om fritidsboliger inngår i «eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål» og dermed har rett på støytiltak, eller ikke.

Forsvarsbygg, som er byggherren som står for gjennomføringen av støytiltakene i forbindelse med nye F-35 kampfly, regner ikke fritidsboliger som «Eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål», mens Ørland kommune og grunneierne selv gjør det.

Men KMD vil ikke si hva ordlyden for reguleringen de fastslo innebærer. Bestemte de at fritidsboliger har rett på støytiltak eller ikke?

Tilsynsmyndighet

Det er Ørland kommune som har ansvaret for å påse at reguleringsplanen som kommunaldepartementet endelig fastslo overholdes. Dermed er det de som har ansvar for eventuelle tilsyn eller andre tiltak for å påse at reguleringsbestemmelsene overholdes.

Fosna-Folket spør hvordan uenigheten om fritidsboliger også har rett på støytiltak vil avgjøres.

- Kommunen er planmyndighet og har ansvar for oppfølging avreguleringsplanen i samarbeid med berørte aktører. Vi er kjent medat kommunen og Forsvarsbygg har dialog om spørsmålet. Departementetvil bistå med veiledning dersom kommunen har behov for dette, skriver departementet i en epost.

Tidligere i sommer sa kommunalsjef for plan, drift og landbruk i Ørland kommune, Arnfinn Brasø til Fosna-Folket Brasø at holdningen i både kommuneadministrasjonen og blant de folkevalgte er at fritidsboliger er del av støyfølsom bebyggelse og skal få tilbud om støytiltak etter reguleringsplanen.

- Det er aktuelt at politikerne gjør et vedtak der de stadfester den intensjonen som ligger bak reguleringsplanen de har laget, sier Brasø.

Støygruppa Ørland har begjært at Ørland kommune gjennomfører et tilsyn for å påse at Forsvarsbygg har en plan som gjør at eiere av fritidsboliger også får tilbud om støytiltak før utgangen av 2019, som er fristen for støytiltak satt i reguleringsplanen.

- Vi må også ta tak i begjæringen fra Støygruppa om tilsyn og vurdere om det er aktuelt. Det kommer vi til å gjøre umiddelbart etter sommeren, sier Arnfinn Brasø.

Bistand

Fosna-Folket har spurt om Kommunaldepartementets tilbud om å bistå om det er behov for veiledning betyr om det ikke foreligger noe entydig svar på om fritidsboliger inngår i «eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål» ifølge reguleringen KMD har bestemt for Ørlandet.

Fosna-Folket spør også om et annet alternativ er at departementet kan bistå partene med veiledning for å avklare selve tolkningen av reguleringsplanen med tanke på støytiltak for fritidsboliger.

- Departementet vil bistå med veiledning dersom kommunen har behovfor dette. Departementet har ikke kommentarer til saken (red anm: støyisolering for fritidsboliger) utoverdette, skriver departementet i en av epostene til Fosna-Folket.

Dermed vil departementet ikke si om reguleringen de fastslo gir eierne av fritidsboliger i støysonene rundt Ørland flystasjon rett til støytiltak eller ikke.