- Vi har hatt en gjennomgang etter henvendelsen fra Støygruppa og grunneierne der de begjærer at kommunen må føre tilsyn med Forsvarsbygg for å sikre at eiere av fritidsboliger får tilbud om støytiltak på lik linje med andre boliger, sier Arnfinn Brasø, som er kommunalsjef for Plan, drift og landbruk i Ørland kommune.

Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon ble endelig vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet som høyeste klageinstans den 10. august 2015.

Forsvarsbygg tolker reguleringen slik at fritidsboliger ikke har rett på støytiltak på lik linje med andre boliger, noe Støygruppa Ørland har reagert på.

Kommunalsjefen er klar på at Ørland kommunes intensjon for sin egen plan er at fritidsboliger selvfølgelig skal behandles likt som andre støysensitive formål.

Avklaring

Fosna-Folket skrev i midten av juli om støygruppas brev til Ørland kommune. Der ber de og grunneiere som har fritidsbolig i kommunen om at Ørland kommune, som tilsynsmyndigheten for sine planreguleringer, gjennomfører et tilsyn hos Forsvarsbygg for å påse at fritidsboliger får støytiltak i henhold til deres tolking av reguleringsplanen.

- Vi har allerede hatt en gjennomgang der vi har drøftet problemstillingen med vår advokat etter henvendelsene fra Støygruppa, sier Brasø.

- Kommunen er åpen for å se på problemstillingen på nytt for å avklare den intensjonen vi har hatt bak reguleringen vi har vedtatt, sier han.

Formelle sider

De ulike tolkningene av kommuneplanen som enten gir eierne av fritidsboliger rett til støytiltak eller ikke beror definisjonen av bygg med «Støyfølsomt bruksformål».

Brasø forteller at holdningen i både kommuneadministrasjonen og blant de folkevalgte etter at problemstillingen har kommet frem er at kommunens klare intensjon er at fritidsboliger er del av støyfølsom bebyggelse.

- Kommunen er enig med Støygruppa i at fritidsboliger skal få tilbud om støytiltak etter reguleringsplanen. Vi må se på de formelle sidene ved saken. Arbeidet er i gang og det ser ut som noe av jobben skal skje politisk og ikke administrativt. Det er aktuelt at politikerne gjør et vedtak der de stadfester den intensjonen som ligger bak reguleringsplanen de har laget, sier han.

- Vi må også ta tak i begjæringen fra Støygruppa om tilsyn og vurdere om det er aktuelt. Det kommer vi til å gjøre umiddelbart etter sommeren, fortsetter kommunalsjefen.

Enormt omfang

Bruken av et hus som definert i matrikkelen er det som avgjør om Forsvarsbygg regner et hus som en bolig eller fritidsbolig. Totalt ligger det rundt 1000 hus i støysonen rundt den nye kampflybasen.

Det er den samme delen av den kommunale reguleringsplanen som fastsetter hvor høyt lydnivået fra kampflyene skal være for at man har rett til støytiltak, som har avgjort at alle de som får tiltak eller innløsning som del av støyarbeidet skal gjøre det innen utgangen av 2019.

- Støyarbeidet har et enormt omfang. Det er utrolig at man klarer å gjennomføre befaringer og støytiltak på så mange boliger på det tidsrommet det er snakk om. Det er en del fritidsboliger i støysonen som må få en avklaring så raskt som mulig slik at det er mulig å overholde fristen for å sluttføre arbeidet, sier kommunalsjef Arnfinn Brasø i Ørland kommune.