- En tredjedel av de 34 gårdbrukerne i rød støysone driver med husdyr. I en anonym undersøkelse ønsker ti av tolv å drive med husdyr og jordbruk videre i rød støysone. Ingen av dem vil fortsette med husdyr hvis de ikke kan fortsette å bo på gården, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland.

Forsvarsbygg og den første gruppa med gårdbrukere er i gang med støyforhandlinger.

Som før

Rett etter at de første F-35 kampflyene har kommet til Ørlandet, og blitt markert av Konge og regjeringstopper, er forhandlingene mellom Forsvarsbygg og den første gruppa av gårdbrukere i gang.

- Vi har drevet landbruk sammen med F-16 i 35 år på Ørlandet. Vi ønsker å drive sammen med F-35 på lik linje, sier Norset.

I en pressemelding skriver Forsvarsbygg at organisasjonen mener at landbruket i all hovedsak kan drives som før på Ørlandet med nye kampfly.

- Landbruket på Ørland er viktig og Forsvarsbygg har hele tiden hatt fokus på ivaretakelse av landbruket, med en målsetning om at mest mulig areal skal være dyrka, både innenfor og utenfor flystasjonens gjerde, skriver Forsvarsbygg.

LES OGSÅSjefen for det internasjonale F-35-programmet: - Jeg vet ikke om andre F-35-land som gjennomfører støytiltak som Norge

Forsvarlig med dyr

I høst er det gjennomført husdyrundersøkelser i forbindelse med jagerflyving med de nye flygemønstrene som skal gjelde for alle jagerfly. Disse ble gjennomført med F-16, og det planlegges nye undersøkelser med F-35 i løpet av 2018.

Det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) som har gjennomført undersøkelsene for å få kunnskap om hvordan storfe reagerer på jagerflyging.

- I rapporten fra disse siste undersøkelsene oppsummeres det med at flystøy i forbindelse med utprøving av det fremtidige planlagte flygemønsteret kun i enkelte tilfeller førte til adferdsendringer hos voksne storfe, men at det ble registrert fryktreaksjoner hos noen kalver, skriver Forsvarsbygg.

- Delrapporten konkluderer med at det er dyrevelferdsmessig forsvarlig å ha dyr på beite i forbindelse med vanlig ukentlig flygning med to flyavganger etter fremtidig flygemønster med F-16, men dyrenes reaksjoner kan variere for ulike besetninger selv om lydnivåene er de samme, heter det videre i pressemeldingen.

Befaring

I forhandlingene vil den enkelte gårdbruker få vurdert hvordan akkurat de berøres.

- Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) var her på befaring for en måned siden. Tre departement var på besøk, men KMD hadde ikke med seg representanter for landbruksdepartementet selv om befaringen dreide seg om rett til bolighus på gårdstun, sier Norset.

- Med uttalelser som den fra helseminister Bent Høie, der han sier at Staten legger til rette for at man velger et annet alternativ enn å bo i rød støysone, kan det virke som om regjeringen ikke snakker sammen om saken. Uttalelser som helseministerens forstyrrer derfor forhandlingene vi har med Forsvarsbygg, der Forsvarsbygg selv har lagt til rette for at man kan bo i rød støysone, sier lederen i Støygruppa.

Innløsning

Forsvarsbygg skriver i sin pressemelding at deres mandat går på innløsning av våningshus og eventuelt kårboliger på gårdstunene.

- I tråd med reguleringsbestemmelsene er det kun støyfølsom bebyggelse som tilbys kjøp og for gårdsbruk er det derfor kun våningshus, og evt kårbolig, som tilbys kjøp. Totalt er det 33 gårdsbruk som ut fra beregningene vil ha krav på tilbud om kjøp, skriver organisasjonen.

De skriver også at det er svært få husdyrbruk som har beregnede lydnivåer på over 106 desibel, som er dagens grense for husdyrbruk.

- Velger gårdbruker å få boligen innløst, mener vi at driften i stor grad kan fortsette. Forsvarsbygg vil i tillegg kunne gi kompensasjon for dokumenterbare og etterprøvbare ulemper for landbrukseiendommer - der våningshus blir kjøpt og fraflyttet.

Dersom man ikke velger å selge gårdsboligen til Forsvarsbygg, får gårdbrukerne tilbud om støyisolering på lik linje med alle de andre som bor i rød støysone.

Ny løsning

Det vil være to korte perioder med støy ved take-off for de nye kampflyene, en periode før og en etter lunsj. Ellers vil lydnivåene være vanlig for det aller meste av dagen, på kveldstid, i helger og ferier og ellers når kampflyene ikke flyr akkurat rundt Ørland flystasjon.

-Derfor blir ikke støyen noe problem for bonden om man får muligheten til å bo på gården når det ikke er støy, samt bo utenfor støysonen når det er max-støy. Det er i hovedsak i de ukene i mørketida når det er øvelser og nattflyging, sier Norset

Støygruppa har utarbeidet en mulig løsning som de mener både vil gjøre det mulig å drive med husdyr fordi man beholder bruk av boligen, og også koste Staten mindre enn om alle velger å flytte fra gård og grunn på Statens regning.

Kommunestyret har også vedtatt at det skal stå igjen boliger i rød støysone for å ivareta kulturlandskapet og landbruksnæringa.

- Vi har forventninger til at vi får løst denne saken også. Vi har blitt enige med Forsvarsbygg i mange saker tidligere. Denne saken om virker å være en prinsippsak, der Forsvarsbygg har fått en oppgave fra Forsvarsdepartementet som ikke gir rom for andre løsninger selv om de er både bedre og billigere, sier Norset.

- Det er helt greit at Forsvarsbygg har et sånt mandat, men da må vi ta saken til politisk nivå for å få på plass bedre løsninger. Den nye undersøkelsen viser at det er hevet over enhver tvil at de som ikke kan bo på gården ikke vil fortsette å drive med husdyr som de gjør i dag. Hele 11 av 12 husdyrbønder har sagt at de vil slutte med husdyr om de må rive boligen på gården, fortsetter han.

Vanskelig sak

Norset innrømmer at forhandlingene rundt gårdsdrift i rød støysone er vanskelig.

- Det er ikke uvanlig at man tar den vanskeligste saken i forhandlinger til slutt. Nå har vi kommet så langt og funnet løsninger der vi har måttet møtes på middelveien flere ganger, at vi er nødt til å få en avklaring og løse dette også, sier han.

- Men her må vi ha tverrpolitisk hjelp for å redde kulturlandskap og landbruksnæringa i rød støysone. Bøndene er positive til å drive sammen med jagerflyene. Her handler det om å gjøre det som skal til for å finne en løsning som gjør at landbruket kan fortsette. Om Forsvarsministeren går i spissen, vil det helt sikkert gå, sier Hans Kristian Norset.

Farse

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø (Ap) fra Ørlandet er blant flere stortingspolitikere som har engasjert seg spesielt i saken om støy for gårdbrukere.

Hun er kritisk til at gårdbrukere har hatt livene sine på vent i fire år uten avklaring for fremtiden.

- Landbruket har stått på vent uten utvikling de siste 5 årene, nå er det på tide at beslutningstakerne, les regjeringa, tar seg en tur på befaring og for å snakke med de det angår, sier hun.

- Her er Støygruppa, ordfører og regjering styrt av Høyre. Snakker de ikke sammen? Gårdbrukerne skal altså få høre fra helseministeren på TV2 at det ikke er ønskelig at de bor i rød sone. Dette er en farse av dimensjoner, sier hun.

Til Stortinget

Leirtrø understreker at Forsvarsbygg har et mandat de jobber utfra. Derfor er saken politisk, hvis mandatet må endres for å få til en god løsning.

- Det som har vært avklart er at det skal drives landbruk i støysonen. Gårdbrukerne trenger en avlastningsbolig og støyisolering.  De som skal drive der må ivaretas på lik linje med de som skal jobbe inne på basen, fortsetter stortingsrepresentanten, sier hun.

- Hvor mange årsverk har gått med til forhandlinger, advokatregninger og utredninger? Jeg mener det for det første burde vært ferdig forhandlet med raushet og individuell behandling for lenge siden.

Derfor har hun invitert Ørland kommune, ved ordfører Tom Myrvold (H), og Støygruppa, ved leder Hans Kristian Norset, til Stortinget for å snakke med alle stortingspolitikerne som representerer Trøndelag den 30. november slik at i hvert fall alle stortingspolitikerne fra regionen rundt Norges nye kampflybase kjenner saken godt.

- Landbruket på Ørland trenger å vite at vi i hvert fall i Trøndelag står tverrpolitisk sammen for dem. Jeg har virkelig vondt av gårdbrukerne våre. Nå er det på tide å komme seg opp av skyttergravene for å finne gode løsninger for folk og fe, sier Kirsti Leirtrø.