- Reguleringsplanen bestemmer støytiltak som skal gjennomføres. Den er det Ørland kommune som er forvaltningsmyndighet for. Kommunen og Støygruppa mener klart og tydelig at alle i støysonene skal få støytiltak. Andre utfall vil vi påklage helt til topps, sier Hans Kristian Norset, leder i Støygruppa Ørland.

Forsvarsbygg har tidligere ment at reguleringsbestemmelsene for Ørland flystasjon gjør at eiere av fritidsboliger ikke har rett på støytiltak selv om fritidsboligene ligger i gul støysone.

I høst har Forsvarsbygg hatt en full gjennomgang med sine jurister for å vurdere problemstillingen på nytt. Svaret ventes å være klart i løpet av begynnelsen i november.

Støyfølsom bebyggelse

Uenigheten mellom kommunen og grunneiere på den ene siden og Forsvarsbygg på den andre siden beror om fritidsboliger er bygg med «Støyfølsomt bruksformål» eller ikke.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastslått at eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål skal få støytiltak.

- Våre advokater har sett på saken på nytt. De har også kontaktet andre statlige etater, som for eksempel Statens vegvesen, for å kartlegge hvordan andre vurderer denne problemstillingen på sine fagområder, sier eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase.

Toppledelsen

Eiendomssjefen forteller at Forsvarsbygg kampflybase nå jobber med å ferdigstille sin gjennomgang før ledelsen i hele Forsvarsbygg skal fatte en avgjørelse.

- Jeg tipper saken vil bli diskutert på et ledermøte i begynnelsen av november og ende med en avgjørelse da, sier Pedersen.

Han forteller at sjefen i Forsvarsbygg, Thorbjørn Thoresen selv har ønsket å bli involvert i saken siden den er viktig, også prinsipielt.

- Vi gir vår anbefaling fra prosjektets side. Vi er også bedt om en analyse over konsekvensene, kostnadene og eventuell risiko ved de ulike avgjørelsene, sier eiendomssjefen.

Befaring

I begynnelsen av september meddelte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)  Forsvarsbygg, Ørland kommune og Fylkesmannen at de ikke ønsket hverken møte eller befaring før de avgjør om det blir krav om å la et våningshus stå på hvert gårdstun i rød støysone, og om Ørland får verne så mange bygg i støyområdene som de har lagt opp til.

Departementet er den øverste klageinstansen og vil avgjøre innsigelsen Forsvarsbygg har på Ørland kommunes reguleringsplan for den nye flystasjonen.

Ørland kommune svarte departementet og sa klart fra at de ønsket både møte og befaring. Slik blir det. Møtet skal finne sted 30. oktober.

- Det blir en viktig arena for å legge frem saken og gi informasjon om hva vi mener. God dialog er viktig også der vi ikke er enige, sier Pedersen.

Landing

Pedersen forstår veldig godt at mange kan være spente i påvente av en avgjørelse.

- Jeg skjønner veldig godt at man ønsker å få en avklaring og å få landet saken. Dette er en viktig sak. Våre forberedelser til saken vil være klart forberedt før utgangen av oktober. Så må vi forholde oss til den beslutningen ledelsen tar, sier han.

For Støygruppa er det bare ett svar som vil legge saken død: at Forsvarsbygg vil gi tilbud om støytiltak til eierne av fritidsboliger i støysonen.

- Jeg regner det som 1,5 saker som står igjen. Rett til støytiltak på fritidsboliger regner jeg som en halv sak siden reguleringsplanen til Ørland kommune er klar på at alle skal få støyisolering.

Den hele saken er løsninger for landbruket i den røde støysonen. Der begynner forhandlingene 9. november.

- Det hadde vært veldig positivt å løse de siste 1,5 sakene før første F-35 lander. Da hadde vi løst alt utenfor stasjonsgjerdet før flyene kommer, sier Hans Kristian Norset.