- Dette er et trepartsforhold og et trepartssamarbeid. Vi kan få tre vinnere, eller risikerer at tre parter taper. Denne uka har vi hatt forhandlinger der vi har diskutert riving og sanering for fire pilot-eiendommer. Det ser ut som vi får til at det blir tre vinnere, sier Karl Erik Sørensen.

Han er tillitsvalgt i Støygruppa Ørland, og nabo til et tun i Forsvarsbyggs eie som har stått tomt i tre år.

Denne uka hadde Ørland kommune, Forsvarsbygg og berørte forhandlinger om hvordan man skal rydde opp etter innløsning av boliger i rød støysone.

Partene sier det har tatt tid å komme så langt, men at forhandlinger for prøve-eiendommene virker lovende for resten av prosessen.

«Spøkelsesbygd»

Både Ørland kommune og Støygruppa Ørland har lenge vært tydelig på at de ikke ønsker at det skal stå igjen tomme hus som forfaller etter at Forsvarsbygg kjøper ut de som vil selge sin bolig i den røde støysonen.

Forsvarsbygg overtar boligene de kjøper og skal så forvalte viderebruken. Ingen av de innløste boligene skal benyttes til boligformål.

Staten har forkjøpsrett dersom de ønsker å ta over byggene. Om det ikke er tilfelle har Ørland kommune forkjøpsrett, før Forsvarsbygg eventuelt vurdere å legge ut de innløste boligene på det private markedet.

For å forhindre at tun og driftsbygninger forfaller og støysonen blir til det støygruppas leder, Hans Kristian Norset, tidligere har omtalt som en spøkelsesbygd, har Ørland kommune fattet vedtak om at de skal benytte seg av forkjøpsretten i tilfeller der en nabo til eiendommen har lyst til å overta området.

F.v: Karl Erik Sørensen og Carl Oscar Pedersen er glade for at man blir enige om hvordan man skal rive og rydde på de fire test-eiendommene man har hatt prøveforhandlinger om. Foto: Jakob Ellingsen

Tre parter

Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase sier at Forsvarsbygg også ønsker å påse at de rydder opp etter seg slik at man ivaretar kulturlandskapet på best mulig måte innenfor bestemmelsene i reguleringsplanen  og de rammene Stortinget har vedtatt.

- Det er viktig at vi gjør jobben vår riktig. Vi ønsker også å bidra til gode løsninger slik at vi etterlater oss et område for ettertiden, sier han.

- I tilfeller der staten sier de ikke ønsker å ta over et område, går vi til kommunen. De bestemmer da om de ønsker å benytte seg av forkjøpsretten. Vi kan selvfølgelig snakke med den kommunen ønsker å selge videre til, men vi forholder oss formelt til kommunen som interessent, sier Pedersen.

- I tilfeller der kommunen ikke benytter forkjøpsretten må vi se på andre løsninger, sier han.

Innklemt

En av de fire tomtene som Forsvarsbygg har ønsket å diskutere med Ørland kommune for å lage kjøreregler for riving og sanering ligger omkranset av et jorde på alle sider. Melbu ligger like ved den sivile lufthavna. Der har tre på et tun med en grusvei ut mot fylkesveien stått tomme i tre år.

Pedersen sier det er tilfeldig at en av testeiendommene i prøveforhandlingene tilhører nettopp tillitsvalgt i støygruppa Karl Erik Sørensen.

- Premien for at vi blir enige er at bonden får et mer rasjonelt stykke å rive. Stykket som står her vil heller ikke stå og spre ugras. Ørland kommune får ivaretatt kulturlandskapet og Forsvarsbygg etterlater Ørlandet i god stand, sier Sørensen.

- Jeg er glad for at vi endelig har kommet i gang for å få revet byggene som står tomme. Dette legger lista for hvordan man skal behandle de andre tomtene. Det er veldig viktig at fortsettelsen blir lik og jeg forventer at de andre tomtene får oppfølging etter samme lest, sier han.

Fleksibilitet

Ørland kommune har vedtatt rivingsbestemmelser for hvordan tomter de overtar skal være.

- Bestemmelsene er gode. De er en ramme som vi skal forholde oss til og være innenfor. Det vi beviste i denne runden er at vi kan bli enige innenfor de rammene. Samtidig må vi være fleksible for å finne riktig løsning for hver eiendom, sier Sørensen.

- Det står foreksempel at brunsnegler skal fjernes. Om man er rigid på det kan det i ytterste konsekvens leses som at man må sette ut snegler for så å fjerne dem for å følge bestemmelsene slavisk til punkt og prikke. Vi må finne løsninger tilpasset til hvert enkelt tilfelle, fortsetter han.

Alle skal også være sikre på at de blir behandlet likt.

- Dette er vi omforente om. Tilstanden må tilpasses etterbruken og det er forskjellig fra tomt til tomt, sier Pedersen.

Kostnader

På enkelte områder står det andre bygg som ikke er boliger, og som derfor må rives.

- Vi kan komme i situasjoner der noen kanskje ønsker at et bygg skal stå og bruke det som garasje. I andre tilfeller kan det være store kostnader forbundet med å rive en stor driftsbygning. Da vil driftsbygning inngå i et salg, så får ny eier og etterbruken ta selvstendig stilling til videre bruk av driftsbygning. Boligen vil vi i alle tilfeller flytte/rive  dersom ikke vernet. Vi må vurdere hva vi kan få til i hvert tilfelle, sier Pedersen.

På Melbu vil alle de tre byggene bli tatt bort, og hele området vil bli del av jordet rundt.

- Hva skal man bruke disse byggene til om man ikke skal bo her? Det er mye bedre at vi bidrar til å opprettholde kulturlandskapet rundt flystasjonen. Vi er veldig opptatte av at vi etterlater oss et område vi kan være bekjent av, sier Pedersen.

- Vi har levd sammen med flystasjonen lenge. Jeg har vært her kortere enn den når jeg har bodd er i 59 år. Godt naboskap er viktig og det må vi få til videre også, sier Sørensen.

Fremover

De fire første pilot-tomtene for riving har vist noen av de ulike problemstillingene man skal vurdere for ulike behov.

- Det er flott at vi er i gang med prosessen. Nå må vi også komme i gang med neste steg. Det er rivingen også, sier Sørensen.

- Vi ønsker også å få gjennomført rivingen der vi blir enige så raskt som praktisk mulig, sier Pedersen.

Den neste runden med forhandlinger rundt flere tomter skal etter planen finne sted i slutten av juni.

- Vi må fortsette med å teste ut hva alle partene kan bli enige om i fellesskap. Jeg er utålmodig på å få løst ryddet opp mest mulig så hus ikke står tomme, sier Carl Oscar Pedersen.