- Det er Ørland kommune som får oppgaven med å forvalte fradeling av våningshus på gårdsbrukene i rød støysone fordi det er kommunens landbruksmyndigheter som forvalter jordloven. Forsvarsbygg skisserer at innløsning må ha fradeling før eierne får oppgjøret fra Forsvarsbygg. Det gjør at det kan ta tre til fire år før eierne får pengene, sier kommunalsjef for plan, drift og landbruk i Ørland kommune, Arnfinn Brasø til formannskapet i Ørland kommune.

Det er spesielle regler som gjelder for gårdsbruk i Norge. Blant disse er egne regler for deling av jordbrukseiendommer.

Forsvarsbygg ønsker å fradele tomtene som boliger de kjøper står på og så føre dem tilbake etter riving.

Gårdseiernes advokater mener servitutter på eiendommene vil være nok til å sikre Forsvarsbyggs rettigheter for husene de kjøper.

Saken er løftet helt opp til regjeringsadvokaten som sier det ikke holder og at fradeling skal til.

Ørland kommune mener det vil være en saksbehandlingsfeil i strid med jordloven om landbrukskontoret godkjenner fradelingene.

Mandag skal gårdsbrukernes og eiernes advokater møtes for å se om man kan finne en løsning på den juridiske floken sammen.

Helt til regjeringsadvokaten

Fredag møttes Ørland kommunes koordineringsutvalg for utvikling i støysonen rundt Ørland flystasjon. Der var Forsvarsbygg invitert til å orientere om status for støyoppgjøret.

- Stridsspørsmålet for innløsning av boliger på gårdstun er hva man legger inn i selve innløsningen. Vårt utgangspunkt, og utgangspunktet til staten overalt er å kjøpe huset med grunnen det står på, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen til utvalget.

Det betyr fradeling av tomt og bolighus fra resten av gården.

- Forsvarsbygg har løftet saken opp til Forsvarsdepartementets juridiske avdeling, og derfra er det gått opp til regjeringsadvokaten. De mener at servitutter på eiendommen ikke gir tilstrekkelig beskyttelse for statens rettigheter når de kjøper boligene. De sier vi må ha fradeling som tinglyses. Der står spørsmålet per dato, sier han.

Eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen sier stridsspørsmålet for innløsning av boliger på gårdstun er hvordan tomten boligen står på behandles. Foto: Jakob Ellingsen

- Servitutt holder

I motsetning til Forsvarsbygg, mener gårdseiernes advokater at servitutter på eiendommene holder og at det ikke er behov for fradeling.

En servitutt er en begrensning på en grunneiendom som begrenser eierens bruksrettigheter for eiendommen. Det er en egen lov for disse særlige råderettene over en annens eiendom, som ofte kalles servituttloven.

- Kan man finne en omforent løsning som begge er enige i som ligger i mellom? Fradeling er ett ytterpunkt og servitutter er det andre. Støygruppa og Forsvarsbygg bruker sine jurister for å finne en felles løsning, sier Brasø til koordineringsutvalget.

Han sier at alternativet om man ikke finner en løsning i fellesskap, er vanlig saksbehandling.

- Signalet fra vår landbruksavdeling er at de vil gi avslag på fradeling etter jordloven. Forsvarsbygg må anke og Fylkesmannen vil behandle saken. De vil trolig også si at en slik fradeling strider mot norsk lov. Det blir snakk om en konflikt pågående over år og eieren får ikke oppgjør får selve fradelingen, sier han.

- Staten mot staten

Forsvarsbyggs og Støygruppas advokater skal møtes om dette temaet på mandag.

- Det er det eneste punktet på møtet. Det er bare advokatene som møtes fordi dette er et rent juridisk spørsmål, sier Pedersen.

- Det er helt reelt at staten ved Forsvarsbygg vil møte staten ved Fylkesmannen i denne saken. Staten møter staten, og det er staten som har laget regelverket også. Om norsk lov ikke endres vil oppgjøret etter innløsning ikke komme før etter saken avgjøres, sier leder i Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset.

- Jeg tror det er lite sannsynlig at vi får endret norsk lov. Her opplever jeg at vi og Forsvarsbygg samarbeider om å finne en mulig mellomløsning.

- Jeg håper vi kan komme frem til noe å gå videre med. Dette er krevende, sier Pedersen.

Ørland kommunes koordineringsutvalg for utvikling i støysonen i diskusjon fredag. F.v rundt bordet: Finn Olav Odde (Sp), Karl Erik Sørensen (bak) og Hans Kristian Norset i Støygruppa Ørland, Ina Kristin Mittet og Arnfinn Brasø i Ørland kommune, Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase og Ketil Kvam i landbrukskontoret Ørland/Bjugn. Foto: Jakob Ellingsen

Ikke lovstridig?

Kompromisset må være en mellomløsning, der Forsvarsbygg sikres de rettighetene de trenger for å vite at alle Norges innbyggere får valuta for sine skattepenger når de kjøper boligene på gårdstun i rød støysone samtidig som man ikke er i strid med jordloven.

- Kommunen har vært klinkende klar på at vi ønsker å opprettholde jordbruket i rød støysone. Jordloven er klinkende klar hva gjelder fradeling. Det vil bryte loven. Servitutter, vil det være i strid med loven, spør koordineringsutvalgets leder, varaordfører Finn Olav Odde (Sp).

- Servitutter vil ikke være i strid med jordloven. Der er det andre regler som styrer bruken. Det er helt naturlig at Forsvarsbygg setter krav når de betaler for å kjøpe bofunksjonen til en bolig i støysonen på vegne av storsamfunnet, svarer Brasø.

Alvorlig

Torsdag ettermiddag fikk formannskapet en orientering om tematikken.

Brasø sier til formannskapet at kommunen kunne bli sittende med svarteper dersom situasjonen ikke løses ettersom det er landbruksavdelingen som vil gi avslag på fradelingssøknadene til Forsvarsbygg fordi de strider mot jordloven.

- At regjeringsadvokaten er koblet på er et signal på hvor alvorlig denne saken er, sier han.

- Alle forstår at det vil være helt håpløst med fradeling og at de som selger boligen sin til staten først får pengene om flere år. Det vil være helt hårreisende, sier ordfører Tom Myrvold (H), til formannskapet.

- Dette er nybrottsarbeid. Dette er problemstillinger ingen kunne forutse. Kommunen er riktig tolkningsinstans for regelverket i første rekke. Det forutsetter at vi blir spurt om dette, om hva vi har vedtatt og hvordan vi vurderer loven. Vi er helt avhengige av dialog her, sier Tom Myrvold.