Det innebærer en sammenslåing av Bjugn og Ørland, Rissa og Leksvik samt Roan og Åfjord. Svarene i undersøkelsen peker mot at Osen kommune bør se mot Namdalsregionen når det kommer til kommunesammenslåing.

2000 innbyggere på Fosen ble spurt i undersøkelsen, som ble gjennomført på oppdrag fra Fosen regionråd.

To av tre ønsker kommunesammenslåing

Et av de mest oppsiktsvekkende resultatetene, er folkets vilje til kommunesammenslåing.

«I undersøkelsen svarer 67 prosent av alle spurte på hele Fosen at de i dag er for kommunesammenslutning. Det er overraskende stor tilslutning og må tolkes som betydelig endringsvilje blant innbyggerne. I undersøkelsen er det flertall for kommunesammenslutning i seks av syv kommuner, alle unntatt Osen hvor 50 prosent er mot og 40 prosent er for kommunesammenslutning. I Roan svarer hele 81 prosent av de spurte at de i dag er for kommunesammenslutning og i Ørland og Bjugn ligger tilsvarende tall på hhv. 78 og 70 prosent av innbyggerne. Det er også klare flertall for kommunesammenslutning i Rissa (66 prosent) og Leksvik (61 prosent), mens tallene Åfjord er litt lavere (54 prosent), men også der er det flertall for kommunesammenslutning», står det i rapporten.

Flest vil ha tre kommuner

Ifølge svarene i undersøkelsen er flest innbyggere positivt innstilt til tre kommune på Fosen.

«På spørsmål om prioritering mellom én, to eller tre kommuner på Fosen, svarer 47 prosent av alle spurte at de ser for seg en tredeling av Fosen, altså et konsolideringsalternativ der to og to kommuner går sammen, gitt at Osen holdes utenfor. Det nest mest aktuelle alternativet er én Fosenkommune, som får støtte fra 24 prosent av de spurte. En løsning med to Fosenkommuner prioriteres av 16 prosent av de spurte», heter det i rapporten fra Nivi analyse.

34 prosent vil ha én Fosen-kommune

Én tredjedel av innbyggerne på Fosen stiller seg positive til Fosen som én kommune.

«I undersøkelsen oppgir 34 prosent av innbyggerne at de i dag stiller seg svært eller ganske positive til Fosen som én kommune, mens 42 prosent stiller seg negative til en slik løsning. Andelen positive varierer fra 17 prosent i Osen til 40 prosent i Bjugn, Åfjord og Roan. Tatt i betraktning av at dette er en form for nullpunktmåling, der holdninger måles på bakgrunn av generell debatt og ikke konkrete utredninger, kan dette vurderes som betydelig interesse for ideen om Fosen som en framtidig regionkommune», står det i rapporten til Nivi analyse.

Delt i Leksvik

Ikke overraskende fremstår innbyggerne i Leksvik kommune som delt når det gjelder kommunesammenslåing og retningsvalg i prosessen.

«Innbyggerne i kommunesenteret Leksvik har en meget sterk steds- og kommunetilhørighet og en regional tilhørighet som preges av nær tilknytning til Nord-Trøndelag. Bildet for Vanvikan lenger sør (vest, red.anm) i kommunen er til dels sterkt avvikende, dels gjennom en betydelig lavere kommunetilhørighet og dels gjennom en klar regional tilhørighet mot Fosen, Trondheim og Sør-Trøndelag. Innbyggerne i Vanvikan har like sterk tilhørighet til nabokommunen Rissa som til hjemkommunen Leksvik», heter det i rapporten.

Flertallet ser mot Fosen

Til tross for den interne uenigheten i Leksvik, virker det å være bred støtte for sammenslåing med en Fosen-kommune og da først og fremst med Rissa kommune.

«Et mindretall på 30 prosent av alle spurte i Leksvik, mener det finnes andre og bedre alternativer. En nærmere analyse tyder på at 23 prosent av innbyggerne i hele kommunen ønsker en løsning nordover mot Inderøy og/eller Steinkjer. Kun et fåtall personer peker på andre kommuner som Trondheim eller Verran», står det i Nivi-rapporten.

Osingene vil nordover

Ifølge svarene i undersøkelsen er innbyggerne i Osen kommune mer orientert mot Namdalen enn mot resten av Fosen.

«Også ut fra andre indikatorer som innbyggernes tilhørighet og serviceadferd virker det naturlig at Osen kommune orienteres mot Nord-Trøndelag», heter det i rapporten.

Tilhørighet til Fosen

I undersøkelsen er det også spurt om hvilken tilknytning innbyggerne i den enkelte kommune har til Fosen som nærregion. Følelsen av tilhørighet til Fosen er ifølge svarene høyest i Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa. Tilhørigheten til Fosen er lavere i Roan og Leksvik, og spesielt i Osen kommune.