Vi har sett nærmere på regelverket som ligger til grunn, samt innhentet informasjon om andre statlige aktører og fagmiljøers praksis. Konklusjonen er at vi fastholder vårt standpunkt om at vi ikke kan tilby fritidsboliger støyisolerende fasadetiltak, sier Carl Oscar Pedersen, eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase i en pressemelding.

Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon fastslår at eksisterende bebyggelse med «støyfølsomt bruksformål» som får støy over et visst nivå har rett på støytiltak.

Ørland kommune og grunneierne i støysonene rundt Ørland flystasjon er enige om at fritidsboliger har rett på støytiltak.

I høst har Forsvarsbygg satt i gang en ny runde med sine jurister for å forsikre seg om at deres vurdering om at fritidsboliger ikke har rett på støyisolering er riktig.

Det konkluderer gjennomgangen også med.

Full gjennomgang

Forsvarsbygg hadde innsigelse på Ørland kommunes reguleringsplan for den nye flystasjon.

KMD måtte avgjøre uenigheten, og fastslo blant annet reguleringen av hvilke støytiltak eksisterende bebyggelse utenfor gjerdet på flystasjonen har når de kom med den endelige avgjørelsen for reguleringsplanen i 2015. Departementet er høyeste klageinstans.

Som del av sin avgjørelse skrev departementet følgende om reguleringspunktet som avgrenser og fastslår støytiltakene utenfor selve flystasjonen, det punktet som i 2015 het §4.9.2. Etter ny nummerering heter den samme bestemmelsen § 4.8.2.

- «§ 4.9.2 første ledd skal lyde: (...), avgjorde departementet og fastslo så ordlyden for hele punktet i de følgende avsnittene av det som nå er del av den endelige reguleringsbestemmelsen.

Dette punktet stadfester at «eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål» som får lydnivå over en viss terskel som følge av kampflybasen, skal få tilbud om støyisolering.

- Vi har på ny tatt en full gjennomgang av reguleringsplanen og regelverket som ligger til grunn. Ved å se på hele bestemmelsen for støy utenfor planområdet, og ved å se på innholdet i regelverket ellers, er det vår konklusjon at fritidsboliger ikke kan betraktes som støyfølsom bebyggelse i henhold til reguleringsbestemmelsens § 4.8.2 angående krav til innendørs lydforhold tilsvarende lydklasse C angitt i NS 8175:2012, sier eiendomssjef Pedersen.

Eiendomssjef Carl Oscar Pedersen i Forsvarsbygg kampflybase. Foto: Jakob Ellingsen

Annen praksis

Pedersen forteller at Forsvarsbygg har innhentet informasjon fra flere statlige aktører og fagmiljø for å se på deres praktisering av regelverket for støy i liknende problemstillinger.

- All innhentet informasjon viser en lik praksis hos alle statlige aktører og fagmiljøer, om at det ikke gjøres fasadetiltak på fritidsboliger - Blant annet har Miljøverndepartementet besvart problemstillingen i brev til Jernbaneverket i mars 2011, sier Pedersen.

Tilbyr innløsning

Tidligere har Forsvarsbygg klargjort at de tilbyr innløsing for alle boligene i den røde støysonen. Disse boligene har så mye støy at Forsvarsbygg etter Ørlands reguleringsplan må tilby å kjøpe boligene. Blant de 176 boligene i rød støysone inngår også fritidsboliger.

Etter gjennomgangen stadfester Forsvarsbygg standpunktet om at fritidsboliger får tilbud om innløsning.

- Vi tilbyr imidlertid innløsning for de fritidsboliger som overskrider reguleringsbestemmelsens krav til utendørs lydnivå. Dette gjelder bebyggelse i «rød støysone», sier Pedersen.

- Snakk med planeier

Hans Kristian Norset, leder i støygruppa Ørland, registrerer at Forsvarsbygg nå har fattet en avgjørelse i saken.

- Igjen så gjør Forsvarsbygg sin egen vurdering av Ørland kommunes reguleringsplan i stedet for å snakke med Ørland kommune som forvalter reguleringsplanen, sier Norset.

- Vi har i møter med Ørland kommune fått høre krystallklart at kommunens regulering innebærer at fritidsboliger skal ha tilbud om innløsning. At Forsvarsbygg gjør sin egen fortolkning i stedet for å snakke med planeieren føyer seg i rekken av unødvendigheter, fortsetter han.

Leder i Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset Foto: Jakob Ellingsen

Helt til topps

Norset sier det nye etter gjennomgangen ikke er Forsvarsbyggs standpunkt, men at Forsvarsbygg har tatt en beslutning i saken om støytiltak for fritidsboliger.

- Fritidsboliger i dag brukes mye mer enn i helgene når det ikke flyges. Det er en selvfølge at de er støyfølsom bebyggelse og skal ha det samme tilbudet om støytiltak. Denne avgjørelsen blir tatt helt til topps.

- Det er sannsynlig at denne saken også ender opp på Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) bord som endelig klageinstans. Vi i Støygruppa har oppfattet Ørland kommune som om departementet også mener fritidsboliger skal ha støytiltak, sier Hans Kristian Norset.

KMD har hatt flere støysaker på bordet. Det er departementet som har avgjort den nøyaktige ordlyden i bestemmelsen som vil avgjøre om fritidsboliger har rett på støytiltak eller ikke, men KMD har ikke villet si hva den ordlyden innebærer.

Departementet har for tiden også en sak på bordet for å avgjøre uenigheten mellom Ørland kommune og Forsvarsbygg om rett til våningshus på gårdseiendommer i den røde støysonen, og omfanget av vern i støysonene.