- Vi ønsker innspill av alt om utvikling i Austråttområdet. Desto tidligere innspillene kommer, desto mer kan de påvirke prosessen. Nå er vi i avslutningen av å lage et planprogram for hvordan vi skal utarbeide selve områdeplanen, og i oppstartsfasen for områdeplanen, sier Thomas Engen, som er avdelingsleder for plan i Ørland kommune.

Ørland kommune skal lage en ny kommunedelplan for Austråttområdet.

De nye vernebestemmelsene i området vil være rettslig bindende, i motsetning til dagens retningslinjer.

Mandag er det tid for folkemøte om temaet.

Området innenfor den stiplede linjen består av det gamle Austråttgodset og området rundt Rusasetvatnet og utgjør rundt 15 prosent av landområdet i Ørland kommune. Foto: Ørland kommune

Skandinavisk perle

En hensynssone rundt Austrått er skissert å dekke rundt ti prosent av landarealet i Ørland kommune.

Vernet rundt et mindre område rundt Austråttborgen kan få rettslig bindende begrensninger. Dette området med juridisk bindende vern kan deles opp i mindre biter der hvert område får egne krav tilpasset akkurat det området.

- Landskapet rundt Austrått er relativt lite endret sammenliknet med borgens storhetstid. Borgens nærområde er ikke nedbygd, slik vi finner det ved mange sammenlignbare danske og svenske anlegg, og de naturgitte forutsetningene for landbruksdrift har ikke transformert jordbrukslandskapet fullstendig, skriver Riksantikvaren i et brev til Ørland kommune datert 27. februar i fjor.

- Kanskje er Austrått det stedet i Skandinavia der det intime forholdet mellom borg, landskap og omland er både best bevart og mest lesbart, heter det videre i brevet.

Siktlinjer

I utkastet til planprogram for Austråttområdet, identifiserer kommunen åtte brede temaer det kan være behov for kunnskap eller utredninger om. Natur og miljø, kulturminner og kulturmiljø, landbruk, næringsliv og utvikling, friluftsliv, infrastruktur, Estetikk og visuelle kvaliteter og landskap.

Et av temaene kan innebære at man i utvikling i deler av Austråttområdet må ta hensyn til siktlinjer.

- Det kan innebære krav til at det tas hensyn til viktige siktakser og fjernvirkninger både fra land og fra vann, samt i forhold til historiske ferdselsårer innenfor gårdsnummer 82, skriver kommunen i forslaget til planprogram.

- Det igjen danner rammer for blant annet beliggenhet, volumer, omfang av terrenginngrep, etc. ved detaljplanlegging og utbygging i området, heter det videre.

- Det handler om hvordan det ser ut når man ser ut fra Austråttborgen, men kanskje like mye når man ser mot borgen, om det er fra Brekstad eller fra sjøen, sier Engen.

Ørland kommune foreslår rettslig bindende begrensninger innenfor det rosa området, med et større hensynsområde rundt som markert i grått på kartet rundt. Foto: Ørland kommune

Ønsker innspill

Engen ser kommunen er veldig interessert i innspill og idéer til planarbeidet og hvordan Austrått bør reguleres og utvikles fremover.

- Når man baker er det vanskeligere å ta hensyn i innspurten. Det er litt sånn med planarbeid også. Desto tidligere innspillene kommer, desto mer kan endres og påvirkes. Når boller står i ovnen er det vanskeligere å gjøre noe med innspill rundt utbakingen, sier plansjefen.

- Er det viktig med flere boliger i området? Hvor bør grensene for ulike soner gå? Hvilke hensyn bør man ta hvor i Austråttområdet? Vi håper mange kommer på møtet nå for å dele sine idéer og komme med sine meninger, sier Thomas Engen.