- Det er vanskelig å peke på én enkelt årsak til at tunnelprosjektet ble for dyrt, sier prosjektleder Hanne Louise Moe i Statens Vegvesen.

Spørsmål om kostnadsrammen

Det var i 2014 at Rissa bestemte seg for å bruke sin pott i Fosenvegene på tunnel fra Stadsbygd og til Vemundstad. I 2017-kroner har man hatt 350 millioner kroner å bruke på prosjektet. Etter planlegging er det nå 320 millioner igjen. Nå viser det seg at det koster 534,1 millioner kroner å bygge tunnelen.

- I dette prosjektet har jo kostnadsrammen kommet litt motsatt enn hva som er vanlig. Litt flåsete sagt så ble jo prosjektpengene skrapt sammen fra rammene til andre prosjekt. Vanligvis er det jo slik at man først anslår hvor mye penger man trenger, før man deretter setter kostnadsrammen. Her har rammen kommet motsatt vei. Vi visste at vi hadde så mye penger til rådighet. Så skulle vi se om vi fikk til tunnel.

- Enkelte har jo i en tidlig fase stilt spørsmål om hvorvidt kostnadsrammen kom til å holde. Den magefølelsen viste seg å stemme. Vi håpet at det var et mindre gap mellom økonomisk ramme og kostnadsoverslaget. Når gapet ble så stort, så er det ikke noe mer å vri og vrenge på. Hadde det vært nesten, hadde vi kanskje kuttet litt. Nå har vi også laget en nedstrippet versjon. Også den kom så langt over kostnadsrammen at det ikke er realistisk i det hele tatt, forklarer prosjektleder Moe.

- Ikke i det blå

Prosjektlederen legger til at hun ikke mener at rammen på 350 millioner kroner var helt på jordet.

- Ut ifra normale byggekostnader, så var ikke dette så urealistisk. Men her har så mange faktorer dratt i feil retning. Da ble det sånn. Men 350 millioner kroner var ikke et ønsketall i det blå. Med gode forhold og dersom vi hadde vært litt heldige, hadde vi kanskje vært der, mener Moe.

- Når skjønte dere som planla prosjektet at rammen på 350 millioner kroner ikke kom til å holde?

- Jeg fikk en liten magefølelse under arbeidet med reguleringsplanen i desember. Vi ba derfor om et kostnadsanslag litt tidligere enn normalt. Vi fikk en sterk følelse av at kostnadene var godt over ramma. Vi fikk et anslag i desember. Deretter ba vi om en strippet versjon. Den var ferdig like før jul. Deretter har Sundet gått noen runder med fylke for å undersøke om det var mulig med en alternativ finansiering. Ikke overraskende viste det seg å være umulig, svarer Moe.

Hun mener ikke det ville vært mulig å oppdage den store kostnadssprekken særlig tidligere.

Nyveien skulle gå fra rundkjøringen på Stadsbygda og inn i tunnelåpningen. Prestelva og Museet Kystens Arv sees til høyre i bildet. Foto: Fosenvegene

Regnestykket

Planen var å bygge litt over fem kilometer ny vei fra Stadsbygda og til Vemundstad. Tunnelen skulle være litt over én kilometer lang. I tillegg til dette, skulle det bygges 2,3 kilometer med sekundærveier.

- På Stadsbygd-siden er det et nett av veier som går i kryss. Nyveien ville ha skjært av mange av disse, og det ville derfor blitt behov for å legge om mange veier, forklarer prosjektleder Moe.

Kostnadene for tunnelprosjektet fordeler seg omtrent slik:

  • Tunnel. 170 millioner kroner.

  • Vei i dagen på Stadsbygd- og Vemundstad-siden. 190 millioner kroner.

  • Konstruksjoner, kulverter, underganger, overganger, busslommer, prosjektering og planlegging, grunnerverv og innløsning av to hus, nye arkeologiske utgravinger og oppgradering av eksisterende fylkesvei 717 før overlevering til kommunen. 174,1 millioner kroner.

Mange faktorer

Prosjektleder Moe forklarer at det på dette prosjektet både var dyrere enn normalt å bygge tunnel og vei i dagen.

- Det er ikke mulig å forklare kostnadssprekken med én enkeltting. Det var vanskelige grunnforhold, dårlig fjellkvalitet samt vanskelig topografi i det sidebratte terrenget på Vemundstadsiden. Det er bratt terreng der, og det ville vært nødvendig med store fjellskjæringer. Det var også nødvendig med store fyllinger i det området.

- Generelt er dette terrenget vanskelig å bygge i. På Stadsbygd-siden kommer tunnelen ut i mer flatt terreng, men der var det et problem hvor vi skulle gjøre av steinen. I kostnadsanslaget er ikke dette løst. I verste fall hadde vi måttet transportere massene til Kvithylla i Rissa. Tunnelpåslaget på Stadsbygd-siden var heller ikke enkelt å få til. I tillegg ligger det et bolighus ved tunnelinnslaget, og det var utfordrende å få til adkomstvei til huset under byggeperioden.

- Et annet moment er arkeologiske utgravinger. Både Vemundstad- og Stadsbygd-siden er spesielt interessant med mange fornminner. Det lå an til full utgraving av hele veitraseen på Stadsbygd-siden. I tillegg ville det trolig blitt utgravinger på Vemundstad-siden. Vi har gjettet at dette kunne kostet 10-15 millioner kroner, forteller Moe.

Hun legger til at det også var flere andre mindre kostnadsdrivere. Prosjektlederen påpeker at det generelt er vanskeligere å bygge ny vei i et kulturlandskap der det er mye å ta hensyn til.

Anbefaler ikke billigversjon

Den nedskalerte versjonen av tunnelprosjektet har et kostnadsanslag på 471 millioner kroner, men Statens vegvesen anbefaler ikke denne løsningen.

- Når man bygger en ny vei gjennom et bolig- og landbruksområde, har det noen negative konsekvenser. Derfor har vi lagt inn en del avbøtende tiltak i dette veiprosjektet. Dette er busslommer, underganger som bedrer trafikksikkerheten og så videre. I den nedstrippede versjonen var alt dette kuttet ut. Byggingen vil da medføre store ulemper for lokalmiljøet og er ikke gunstig trafikksikkerhetsmessig, sier prosjektleder Moe.

Les mer: Dette kan 320 veimillioner brukes til.