Torsdag valgte politikerne i Bjugn å gi arealbruksenheten i kommunen ytterligere to millioner kroner. Bakgrunnen for at enheten styrkes er at de ansatte opplever at kapasiteten ikke strekker til for å levere tjenester av tilstrekkelig kvalitet.

«Sprengt kapasitet»

Leder for enheten, Petra Roodbol-Mekkes, var til stede under torsdagens kommunestyremøte i Bjugn. I saksframlegget til kommunestyret skriver hun at bygge- og planaktiviteten i kommunen har økt betraktelig.

– Dette er en gledelig sak for Bjugn kommune. Samtidig fører det til en sterk økning i arbeidsmengde på arealbruksenheten, som fra før hadde sprengt kapasitet, skriver enhetslederen.

Hun viser til at et vanlig antall reguleringsplaner til behandling er to eller tre per år. Forventet antall i 2018 er 12. Flere av disse reguleringsplanene skal være initiert av kommunen eller kommunens utviklingsselskap Kopparn Utvikling.

– Vi har så langt klart å overholde lovpålagt behandlingsfrist på 12 uker, men kvaliteten på plansaksbehandling er under press, heter det i saksframlegget til politikerne.

Kommunesammenslåing og tidspress

Mengden byggesaker har også økt de siste årene. I Bjugn kommune skal det være en økning på 10 prosent sammenlignet med fjoråret.

– I tillegg er det på bakgrunn av begrensede ressurser i fjor et etterslep i oppfølging av gitte tillatelser og ulovligheter, skriver enhetslederen og viser til at det også er «tunge miljøsaker» som trenger ulovlighetsoppfølging.

Roodbol-Mekkes mener det er flere årsaker til at arbeidsmengden har økt.

– Rådmannen opplever økt ambisjonsnivå politisk for å rigge kommunen for framtiden, med utvikling av nye nærings- og boligområder og oppdatering av kommuneplanen. I tillegg fører stor aktivitet på Fosen til at også private grunneiere ser muligheter for å utvikle områdene sine. Denne utviklingen skjer under tidspress, til dels fordi det er nå at utviklingen er i gang i regionen, til dels også fordi vi står foran en kommunesammenslåing, skriver hun.

Høy aktivitet i kommunen gir økt arbeidspress på arealbruksenheten i Bjugn. Foto: Ina Marie Haugen

Leier inn eksterne

Økningen på planaktiviteten er ifølge enhetslederen en midlertidig utfordring som vil avta etter sommeren 2019. Det er derfor tenkt at man kan leie inn eksterne arealplanleggere i forbindelse med kommuneplanprosessen. Dette har en anslått prislapp på 1,5 million kroner.

Det anslås at det trengs om lag 500.000 kroner i 2018 for å leie inn ekstra kapasitet på byggesak.

Ordfører Ogne Undertun (Ap) var positiv til å styrke arealbruksenheten.

– Vi som politikere har vært svært delaktige i å øke arbeidsmengden betydelig, sier Bjugn-ordføreren. Det er opplagt at hvis vi ikke yter ekstra ressurser så vil enheten få store utfordringer med å møte våre forventninger til saksbehandling.

Enstemmig

– Hvis reguleringsplanen ikke er god nok får vi tilbake i form av misnøye fra innbyggerne og «overload» av dispensasjonssøknader, sa Undertun (Ap) under møtet.

Rådmannens innstilling var å styrke arealbruksenheten for å opprettholde ambisjonsnivået på plan- og byggesaker. Innstillinga ble enstemmig vedtatt.

Det vil komme en salderingssak for å saldere inn de drøyt to millioner kronene som skal brukes.