Jeg har gjennomto2 innlegg i FF beskrevet EKB–ordningen i Ørland Sparebank og hvordan denne i dag fungerer. Som innskytervalgt representant i Generalforsamlingen for Ørland Sparebank har det vært viktig å komme ut med informasjon rundt dette til alle små og store innskytere som jeg representerer gjennom leserinnlegg i FF.

Jeg oppfordrer dere alle til å vise engasjement rundt det som skjer i Ørland Sparebank. Ta gjerne direkte kontakt med banken eller henvend dere til en av oss som representerer ordinære innskytere.

Under siste møte i Generalforsamling for Ørland Sparebank den 12. oktober i fjor fremmet jeg forslag om at EKB – ordningen burde avvikles. Dette fikk ikke flertall, men jeg vil på nytt fremme forslag om at ordningen avvikles under vår Generalforsamling den 7. april. Hvis dette ikke får nødvendig flertall, vil jeg følge opp med forslag om klare begrensninger på EKB ordningen for å sikre alle ordinære innskytere sine rettigheter og innflytelse i banken framover.

Dette vil da være knyttet til:

  • Begrensninger på hvor mange EKB aksjer enkeltpersoner alene og gjennom foretak kan inneha

  • En maks prosentandel på hvor mange EKB aksjer de 20 største foretak og enkeltpersoner kan inneha

  • Utbytte til EKB – eiere skal behandles som et eget punkt under gjennomgang og vedtak av årsrapporten på Generalforsamlingen i banken

  • Likestilling av stemmegiving blant EKB-eiere uavhengig av andel aksjer ved valg av EKB representanter til Styre og Generalforsmaling i banken for sikre innflytelse også blant de som har få EKB -andeler

Jeg vil framover jobbe for at en størst mulig del av bankens overskudd går tilbake til frivillige lag og foreninger gjennom tildeling fra gavefondet og andre bidrag samtidig som vi begrenser overføring av overskudd til EKB-eiere.

I Fosen er vi i dag så heldige å ha flere selvstendige lokale Sparebanker (Åfjord, Stadsbygd, Bjugn og Ørland) som alle bidrar med betydelige midler inn i våre lokalsamfunn. Mange som engasjerer seg i arbeid for barn og ungdom ser klart betydningen av dette bidraget for å kunne opprettholde aktiviteten i lokale kubber og foreninger. Men uten de lokale Sparebankene i Fosen ville mye av dette tilskuddet falle bort. Jeg oppfordrer derfor alle på Fosen til å støtte opp om sin lokale Sparebank, og gjennom et aktivt kundeforhold bidra for å gi verdiskapning som kommer hele lokalsamfunnet til gode.

Håkon Sannan