Egenkapitalbevisordningen forkortet EKB ble innført av sparebankene tilbake i 1988. Hovedbegrunnelsen var behov og krav til egenkapital for å kunne bestå som egen bank.

Både Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank har begge utstedt såkalte EKB hver på 40 millioner kroner, og fått inn EKB-eiere i bankens styre og Generalforsamling

Stadsbygd Sparebank gjorde dette tilbake i 2016, bla knyttet til behov for økt egenkapital. Innføring av EKB i Ørland Sparebank kom som en forutsetning for like representasjon i Styre og Generalforsmaling knytte til den planlagte fusjonsprosessen med Stadsbygd Sparebank som ble stoppet i november 2020. Ørland Sparebank valgte likevel å beholde EKB ordningen med EKB-eiere i bankens Styre og Generalforsamling.

I årsrapporten for Ørland og Stadsbygd Sparebank finnes en oversikt over de 20 største EKB-eiere samt fordeling av EKB bland ledende ansatte i banken, Styret og Generalforsamling. For Ørland Sparebank utgjorde dette i 2020 hele 49,7 % og for Stadsbygd Sparebank 26,3 %. Dette viser at en betydelig del av EKB eies av personer med svært nært tilknytting til banken.

EKB kan oppfattes som en aksje hvor det også påløper et utbytte.

Stadsbygd Sparebank valgte i 2019 å betale ut et utbytte på 10 % til sine EKB-eiere tilsvarende 4 millioner og i 2020 8 % tilsvarende 3,2 millioner NOK. Ørland Sparebank valgte å legge seg noe lavere i 2020 med en utbetaling til EKB-eiere på 1,7 millioner NOK tilsvarende 4,25 %.

Det er administrasjon og styret i banken som fremmer forslag om utbytte for EKB-eiere. Dette vedtas deretter som en del av årsmeldingen i Generalforsamlingen. Dermed har vi altså en situasjon hvor personer med betydelig eierskap til ordningen både er med på å foreslå utbytte og til slutt vedta denne. Noe som lett kan oppfattes som en situasjon hvor «bukken blir satt til å passe havresekken».

Ordinære innskytere og låntakere i Stadsbygd og Ørland Sparebank utgjør fundamentet for disse bankene. Mange spesielt eldre innskytere har betydelig oppsparte beløp i banken som bidrar til å styrke bankens egenkapital. Mange av disse har vært lojal til banken gjennom mange år. Med et innskudd på 100.000 kr vil du som innskyter i dag få en rente på rundt 0,2  - 0,3 %. Dette er betydelig lavere en det dagens EKB-eiere får i utbytte på sine aksjer.

En annen viktig punkt for en lokalbank som Ørland og Stadsbygd Sparebank er bidrag til lag og foreninger gjennom gavefondet. Her er det viktig å se på både hvor mye som avsettes til dette og hvor mye som utbetales årlig. For 2020 valgte Stadsbygd Sparebank å utbetale gaver og julegaver på totalt 750.000 kr. Tilsvarende tall for Ørland Sparebank i 2020 var på 600.000 kr. I tillegg kommer betydelig støtte til aktiviteter lokalt.

Som vanlig innskyter i Ørland Sparebank ønsker jeg å bidra til at banken fortsatt har en aktiv rolle lokalt med betydelig tilbakeføring av overskuddet til lokalmiljøet. Jeg er kritisk til EKB-ordningen og frykter at dette gradvis bidrar til at banken går fra en sparebank hvor alle står likt, til en forretningsbank-modell hvor noen få personer og foretak har kjøpt seg inn og fått betydelig innflytelse gjennom eierskap i EKB. Det kan på lengre sikt rokke ved oppfatningen rundt at dette er vår felles lokale bank.

Håkon Sannan