Elvefisket i Skauga ble som kjent tvunget stengt fra 1. august. Det skjedde etter at søknaden om forlenget fiske ble avslått så sent som kvelden i forveien. Miljødirektoratet sa nylig til Fosna-Folket at det baserte stenginga hovedsaklig på en rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Den tilsa at forvaltningsmålet for bestanden i Skauga er langt fra oppnådd. Laksefisker og grunneier Geir Stig Strandstad mener direktoratet oppfører seg arrogant, når man støtter seg på rapporten fra Vitenskapelig råd.

Tak

– Rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning baserer seg på tidligere års statistikk. Skal man vurdere tiltak i år, må man selvsagt basere dette på den nåværende situasjonen. Da bør man, som sagt allerede, lytte til lokale innspill. Det er naturlig nok vi som har oppdatert kunnskap om elva. Den tilsier at det er mye laks i sjøen, og en god del i vassdraget, sier Geir Stig Strandstad.

Elveeierforeninga har selv innført egne restriksjoner etter midtsommerevalueringa. Foreninga mente disse burde være nok for å få fortsette fisket. Sesongen varte i utgangspunktet fra 15. juni til 16. august. Dårlig innsig av laks til Midt-Norge ga derimot begrensninger på laksefisket i Sør-Trøndelag og Nordmøre. I tillegg til forkortet sesong, tilsa endringene at all hunnfisk settes ut. I Skauga har man i tillegg lokalt blant annet redusert fangstkvotene. Man har dessuten innført et totalt fangsttak på 600 kilo laks i elva.

God nok

Det er flere år siden man gjennomførte fysiske tellinger av gytefisken i Skauga. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har konstatert at Skauga ikke ville nå gytebestandsmålet. Det sier samtidig at man er nær, med en gjennomsnittlig oppnåelse på 84 prosent. I stedet for fisketellinger, vurderer man parameter som rapportering.

– Vi gjør vurderinger av elvene etter hver sesong. Det er liten tvil om at gytebestandsmålene ikke har blitt oppnådd. Samtidig er man nære, noe som kan åpne for diskusjoner om hvilke restriksjoner som bør innføres. Dette avgjøres til syvende og sist av Miljødirektoratet, konstaterer Torbjørn Forseth, som er leder i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

– Er rådets arbeid grundig nok, med tanke på at direktoratet baserer sitt vedtak på dere?

– Jeg kan ikke svare for direktoratets vedtak, og hvordan de begrunner dette. Men vi mener at jobben vi gjør er god nok. Samtidig forstår jeg at fiskere og grunneiere er frustrerte. Å få elva stengt tidligere enn planlagt er naturligvis ikke positivt, sier Forseth.

Relativt

Mye av den lokale frustrasjonen skyldes ulik behandling av lakseelvene. Ved Skauga har fiskerne blant annet pekt på Gaula og Orkla, som fikk fortsette fisket tross dårlige fangster og lite fisk. Miljødirektoratet uttalte til Fosna-Folket at dette skyldtes gode lokale restriksjoner. I disse elvene innførte man gjenutsetting av laks over 65 centimeter. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning støtter beslutningen.

– Forslagene for Orkla og Gaula ble gjennomgått av NINA. Der fikk man dokumentert at de lokale restriksjonene var bærekraftige. Det lå derfor en svært grundig vurdering til grunn, påpeker Forseth.

– Også for Skauga innførte man lokale restriksjoner, uten at det hjalp. Hvordan kommenterer du reaksjonene i Skaugdalen? De har blant annet sett mye laks i og utenfor elva, og føler seg lite hørt av Miljødirektoratet.

– Man skal selvsagt lytte til lokalmiljøet. Men jeg kan naturlig nok ikke kommentere dialogen deres med direktoratet. Når det er sagt, er det ”å se laks” et relativt begrep. Man kan se laks i hytt og pine, uten at det behøver bety så mye.

– Forsøksnota på Agdenes er derimot mer fysisk målbar. Den har vist bra innsig av smålaks utover sommeren. Burde ikke det telle høyt i årets lakseforvaltning?

– Det stemmer at tilsiget av smålaks har bedret seg mye. Vi vet også at smålaksen består mye av hannlaks, som tåler hardere beskatning. Problemet er at Skauga ikke er en ren smålakselv. Når det blir snakk om litt større fisk, er det normalt mer innslag av hunnlaks. Når det kommer til en elv med en laksebestand som Skaugas, bør man derfor være ekstra forsiktig, sier Torbjørn Forseth i Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Skuffet

Audun Alseth er leder i Skauga Elveeierforening. Han sier man så sent som torsdag registrerte mye laks i elva.

– Vi har som sagt sett mye fisk utover sommeren. Torsdag ble det blant annet observert mellom 50 og 100 laks i tunnelen i kraftverket. At ansvarlige myndigheter ikke anerkjenner at vi ser laks er skuffende. Vi føler vi møter en holdning om at de uansett vet best selv. Da er det ikke så mye mer vi kan gjøre. Nå håper vi Miljødirektoratet anvender mer fornuft til neste år. Og at man i så fall tar hensyn til mer enn statistikkene fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, avslutter Audun Alseth i Skauga Elveeierforening.