«En optimal plassering av ambulansestasjonene med utgangspunkt i responstidsanbefalingene er av stor betydning for å kunne levere forsvarlig akuttmedisinsk hjelp i tidskritiske situasjoner. Dette vil kreve en justering av dagens stasjonsstruktur.» konkluderer Helse Midt-Norge i en beredskapsanalyse av ambulansestrukturen i Midt-Norge.

Ifølge Helse Midt-Norge har antall ambulanseoppdrag i Midt-Norge økt med 68 prosent de siste ti årene. De forventer at økningen vil fortsette.

Anbefalt responstid for ambulanse er at 90 prosent skal få akutthjelp innen 12 minutter i byer med over 10 000 innbyggere, og innen 25 minutter i grisgrendte strøk.

Analysen konkluderer med at man bør flytte dagens ambulansestasjoner i Brekstad og Bessaker til henholdsvis Botngård og Osen.

LES OGSÅ: Ambulansen var på annet oppdrag da Arnar fikk hjertestans. - Brannmennene reddet livet mitt

2030

Helse Midt-Norge sier de har behov for å gå gjennom dagens ambulansestruktur for å gi et best mulig tilbud i årene fremover.

De har derfor kjøpt inn et nytt analyseverktøy og fått utarbeidet en rapport for ambulansesituasjonen frem mot 2030.

En modell er utarbeidet. Den er basert på dagens utrykninger, befolkningsendringer frem mot 2030, veinettet og flere andre kriterier.

Optimalisert

Modellen gir er en matematisk optimalisert plassering av ambulansestasjonene for å nå flest mulig akutte hendelser basert på enten utrykningene i nær fortid, eller de antatte behovene i 2030.

Helse-Midt har sett på å ha like mange ambulansestasjoner som i dag (66) og også på om man fordeler 63 eller 60 ambulansestasjoner for å dekke Midt-Norge.

Flere faktorer for plasseringen av ambulansestasjonene er ikke med i modellen, som muligheten til å etablere faglige miljø for de ansatte, og fordeler ved samlokalisering av ambulansesentral og legevakt.

Dilemma

I tillegg til kortest mulig tid mellom nødanrop og ambulanse på stedet for flest mulig, påpeker rapporten et dilemma for ambulanseplasseringen.

Rundt 4800 personer dør av akutt hjertesykdom utenfor sykehus hvert år. I slike tilfeller henger overlevelse veldig tett sammen med nøyaktig hvor få minutter det tar før hjerte-lungeredning starter.

Dersom man plasserer en ambulansestasjon midt mellom to tettsteder for å få best mulig responstid til begge tettstedene, vil ambulansen da komme for seint for å redde liv begge steder.

Derfor tar modellen høyde for at det vil være uaktuelt å plassere en ambulansestasjon midt mellom Botngård og Brekstad, i stedet for i ett av de to tettstedene.

LES OGSÅDette utstyret kan være forskjellen på liv og død: – Folk blir overrasket

Akutte oppdrag

Helse Midt-Norge har det regionale ansvaret for å utvikle spesialisthelsetjenestene i Midt-Norge. Det er helseforetakene som har ansvar for drift og utvikling av ambulansetjenesten. På Fosen vil det si St. Olavs hospital.

- Dette er en analyse som kan gi noen svar på de utforinger vi kommer til å møte, men den tar ikke høyde for faktorer som økonomi, differensiert ambulansetjeneste, samhandlingsreformen etc. Med differensiert ambulansetjeneste menes bruk av flere virkemidler enn bare én ambulansebil med 2 ambulansearbeidere. Pasienttransport inngår for eksempel i dette konseptet, sier Erlend Sundland, avdelingssjef for ambulansetjenesten St. Olavs hospital HF til Fosna-Folket.

Dagens ambulansestasjoner i rødt, teoretisk optimalisert plassering for 2030 i grønt. Foto: Helse Midt-Norge

Brekstad til Botngård

Modellen konkluderer med at man bør flytte dagens ambulansestasjon fra Brekstad til Botngård for at flest mulig fosninger skal få best mulig ambulansetilbud.

Det gjelder både om man ser på en optimalisering i forhold til dagens ambulanseoppdrag, og de fremskrevne behovene for helseutrykning i 2030.

Bessaker til Osen

Modellen regner ut at for å gi best mulig behandlingstilbud i Nord-Fosen i 2030, så bør dagens ambulansestasjon i Bessaker i Roan flyttes til Sandviksberget i Osen.

Dagens ambulansestasjoner i Åfjord sentrum, Leksvik sentrum og Rissa sentrum ligger tilnærmet optimalt plassert etter den matematiske beregningen.

Både om man skulle fordele 66 ambulansestasjoner optimalt i Midt-Norge i dag og med de fremskrevne behovene for 2030, ville det ført til flere ambulansestasjoner nær Fosen. Det ville føre til en ambulansestasjon i Mosvik og en i Vassbygda helt nord i Agdenes.

Forsvarlig akuttmedisinsk hjelp

«Dagens struktur, innhold og dimensjonering av ambulansetjenesten er heller ikke utformet til å dekke behovet frem mot 2030. Det haster derfor med å starte et målrettet arbeid for nødvendig tjenesteutvikling.» konkluderer Helse Midt-Norges rapport.

«Dette vil være avgjørende for å sikre en forsvarlig akuttmedisinsk hjelp til befolkningen i Midt-Norge i 2030.»

- Må drøftes

Sundland sier St. Olavs ikke har laget noen dokumenter eller planverk basert på analysen så langt. Han understreker at Samarbeidsavtalen mellom St. Olavs og kommunene sier at endringer i ambulanseberedskap skal drøftes med gjeldende kommuner i god tid før eventuelle endringer skal skje.

- En slik drøfting vil basere seg på ROS-analyser, innspill fra kommunen, beredskapsanalysen, virksomhetstall fra ambulanse og AMK og lignende. Det vil derfor ikke bli foretatt endringer i ambulanseberedskap basert på beredskapsanalysen alene, sier Erlend Sundland.

LES OGSÅ: «Vi ringte. Så kom de, tre, ikke hvitkledde, men rødkledde engler med ambulanse»