Overgrepene skal ha skjedd i 2013. På det tidspunktet var den domfelte 19 år. De tre fornærmede jentene i saken var 13 år.

Retten har dømt den 20 år gamle mannen til fengsel i to år, hvorav ett år gjøres betinget. I tillegg må han betale oppreisningserstatning til de tre fornærmede på til sammen 175 000 kroner.

Tiltalte er tidligere dømt til samfunnsstraff for samleie med en jente på 13 år i 2012.

Tiltalte vedtok ikke dommen på stedet, men tok betenkningstid.

Hadde samleie i tiltaltes bil

Den ene fornærmede skal ha forklart for retten at samleiet fant sted hos den tiltalte, og gjennomgang av den fornærmedes telefon dager etter handling underbygger den seksuelle omgangen som har vært mellom jenta og tiltalte, heter det i dommen.

Den andre jenta skal ha forklart at hun hadde samleie med tiltalte i bilen hans ved to anledninger i fjor.

Det tredje forholdet som 20-åringen sto tiltalt for kom opp under etterforskningen av tiltaltes forhold til de øvrige fornærmede i saken. Forholdet ble avdekket ved en gjennomgang av hennes SMS-korrespondanse med en av de andre jentene i saken.

Retten er overbevist om at de tre fornærmede i denne saken har opplevd det de har forklart for retten. Det vises også til forklaringenes konsistens og detaljrikdom, heter det i dommen.

Et miljø

Retten peker på at det har fremkommet opplysninger i saken som tyder på at det har vært, eller muligens fortsatt er, et miljø på Fosen hvor det foregår seksuell omgang mellom gutter i begynnelsen av tyveårene og mindreårige jenter som åpenbart dras mot gutter med biler.

Dette er straffbare forhold som kan være vanskelig å avdekke, men som like fullt bør holdes fokus på å stanse en videre utvikling av, skrives det i dommen.

Retten mener at en streng straff kan være avskrekkende og være en vekker, men uten at retten av den grunn bruker denne saken for å statuere et eksempel ved straffutmålingen.

Nedsatt utviklingsevne

En rettspsykiatrisk undersøkelse av tiltalte høsten 2013 konkluderte med at den tiltalte er lettere psykisk utviklingshemmet i rettspsykiatrisk forstand, fordi han har en IQ som tilsier en alder på cirka 12 år.

Da saken ble ført for retten, la forsvarer til tiltalte til grunn at hans nedsatte utviklingsevne er en årsak til det som har skjedd, og at det ikke dreier seg om en planmessig utnyttelse av jentene.

I dommen står det at selv om det kan synes som muligheten for å være med i bilen hans, kan ha vært motiv for jentene, og han har benyttet seg av det, synes man her også å stå overfor en gutt som trekkes mot yngre jenter som følge av sin egen aldersutvikling.