Fosna-Folket har ved en rekke anledninger fått opplyst fra Forsvarsbygg at det er 176 boliger i rød støysone i Ørland som vil få tilbud om innløsning. Norset i støygruppa påpeker at det endelige støykartet for rød støysone forelå i desember 2015.

- Det har ikke vært noen endring på kartet siden da. Kartet har vært kjent i snar to år. Så kommer Forsvarsbygg i mai i år og sier de ønsker å ta en ny vurdering på 26 av de 176 boligene. Min påstand er at det er uten mål og mening. Det er innløst flere boliger både foran og bak i samme boligfelt som de 26 boligene som nå skal revurderes. Dersom det var behov for nye vurderinger for 26 boliger, kunne dette vært gjort i desember 2015 eller januar 2016. Dette er ikke noe langvarig arbeid. Det er snakk om en skrivebordsberegning på støy som bør kunne gjennomføres i løpet av én uke, påpeker Norset.

Det var Adresseavisen som omtalte saken først.

- Ikke forbehold til alle

I mai 2016 sendte Forsvarsbygg ut et brev til beboerne i de 176 boligene i rød støysone i Ørland.

- Der ble det oppgitt støynivå per bolig. I brevet står det at huseier har to valg: Enten å støyisolere boligen eller å takke ja til innløsning.

Forsvarsbygg tok et forbehold i noen få tilfeller.

- Det ble tatt et forbehold hos enkelte, men det ble ikke tatt forbehold for alle de 26. For flere står det svart på hvitt at deres valg står mellom innløsning og støyisolering, påpeker Norset.

- Ikke kontroll

Han mener Forsvarsbyggs opptreden i denne saken er respektløs. Norset ser alvorlig på saken.

- Vi inviterte de 26 huseierne til møte forrige mandag. Jeg akter å ta en prat med departementet om saken.

- Hvorfor tror du Forsvarsbygg nå vil revurdere 26 boliger i rød støysone?

- Det er ganske enkelt fordi Forsvarsbygg ikke har kontroll over situasjonen. Hadde de hatt det, hadde det ikke vært behov for denne runden. De setter ikke inn nok ressurser til å få avklart dette før det blir en mediesak, sier Norset.

Lover å holde lovnader

Direktør Olaf Dobloug ved Forsvarsbygg kampflybase lover at Forsvarsbygg skal stå ved det de har lovet skriftlig.

- Vi må stå ved skriftlige lovnader, sier han.

Dobloug opplyser at han ikke vet om det er eksakt 26 boliger som nå skal revurderes. Han kjenner heller ikke til hvorfor det ikke ble tatt forbehold til alle disse huseierne da brevet ble sendt ut i fjor.

Dobloug sier at Forsvarsbygg må stå ved det de har sagt, dersom de ikke har tatt forbehold skriftlig. Det betyr i så fall at de huseierne som ikke fikk noe forbehold fra Forsvarsbygg i brevet i fjor, vil kunne få huset innløst, dersom de ønsker det.

- Forskjell

Dobloug påpeker at det er en forskjell mellom reguleringsbestemmelser og støysonekart, og at det er årsaken til at noen boliger nå blir revurdert.

- Det er en forskjell på hva et støysonekart er, og på hva reguleringsbestemmelsene sier vi skal gjøre. Det må vi ta hensyn til. Reguleringsbestemmelsene sier at der det er over 62 desibel utenfor fasaden på et boligrom, må vi tilby innløsning. Nå går vi konkret inn og vurderer fasaden på hvert enkelt hus. Vi detaljprosjekterer det. Vi er forpliktet til å følge reguleringsbestemmelsene, og det er ut ifra dem vi må avgjøre om vi tilbyr innløsning eller ikke. Vi varslet for ett år siden at noen er i gråsona. Det er dem vi jobber med nå.

- Støysonekartet og reguleringsbestemmelsene var ferdige høsten 2015. Hvorfor foretar dere de detaljerte vurderingene først nå?

- Vi har tidligere sagt at vi skulle begynne med husene som hadde høyest støybelastning. Nå har vi kommet til dem som ligger mer i grenseland i forhold til innløsning. Vi har frist ut 2019 på å fullføre støytiltak og innløsning, svarer Dobloug.

- Har Forsvarsbygg vært tydelig nok på å forklare forskjellen mellom et støysonekart og reguleringsbestemmelsene?

- Vi har alltid sagt at et støysonekart er til for arealdisponering. Det med støy er vanskelig. Det har vi jo merket hele tida.

Vet ikke når

Forsvarsbygg tør ikke love når de rundt 26 boligeierne kan få svar.

- Vi jobber med det nå, og vi fortsetter etter ferien.

- Hva tenker du om at noen av dem som nå får innløsningen revurdert allerede har kjøpt seg nytt hus?

- Dersom noen har spesielle utfordringer eller problemer, ber jeg dem kontakte oss.

- Hvorfor har du det siste året vært såpass tydelig på at det er 176 boliger som vil bli tilbudt innløsning, når det nå er flere som blir revurdert?

- De 176 boligene er dem som er på støysonekartet. Så må vi følge opp hver enkelt bolig i forhold til reguleringsbestemmelsene fra 2015 og brevet vi sendte i 2016. Det er detaljprosjektering vi holder på med nå, svarer Dobloug.

Han sier han tror det er færre enn 26 boliger som vil bli revurdert i forhold til innløsning.

Les mer: