Laksefisket i Skauga er over for i år. Det har Miljødirektoratet bestemt. Årsaken er det dårlige innsiget av laks i Midt-Norge. Direktoratet vedtok i sommer restriksjoner på laksefisket i og rundt Trondheimsfjorden. De tilsa blant annet at all hunnfisk settes ut igjen i elvene.

Reduserte

Skauga Elveeierforening innførte i tillegg egne restriksjoner på fisket. Etter midtsommerevalueringen forbød man markfiske, samt reduserte fangstkvotene. Dette var derimot ikke nok for å berge fiskesesongen, som i utgangspunktet var satt til 15. august.

Avslag

– Vi søkte om å få opprettholde sesongen. Dette fikk vi dessverre avslag på. På den ene siden forstår vi vedtaket. Det er generelt lite laks i Midt-Norge, og myndighetene vil være føre var. Jeg savner samtidig at man lytter mer til lokalmiljøene. For Skauga sin del står det en del laks i elva, samt ute i sjøen. Vi mener derfor restriksjonene våre bør være nok til å forsvare et videre fiske, sier Audun Alseth i Skauga Elveeierforening.

Elveeierforeninga fikk brev om vedtaket torsdag kveld. Rent formelt ble fisket avsluttet 1. august, altså fredag.