Formannskapet i Bjugn har vedtatt et krav om at de vil ha tilnærmet halvparten av de nye forsvarsboligene som skal bygges. Kravet kommer fram i forbindelse med Bjugn kommunes høringssvar til Forsvarsbyggs foreløpige konsekvensutredning for utbygging av kampflybasen på Ørlandet.

– Ørland mest berørtRådmann Tor Langvold skriver i sitt saksframlegg at det er forsvarskommunene Bjugn og Ørland har fått en særskilt oppgave i forbindelse med etableringen av den nye kampflybasen.LES OGSÅ:* Meningsløst å grave ned 100 hus* Sammenslåingen: Enstemmig vedtak i Bjugn - 13-12 i Ørland* Vedtak om skatt på eiendommen din– Det er i disse to kommunene at miljø- og samfunnsinteresser i størst grad blir berørt, påpeker han, og legger til at det i forhold til arealbehov og miljøbelastninger er helt klart Ørland som blir mest berørt. – Flystasjonen beslaglegger stort areal, og tiltaksområdet har et totalareal på 4 601 dekar. Han framhever videre at det er Ørland som får de store utfordringene knyttet til støy. – I tillegg til støyproblematikken, er det også en utfordring for de nære omgivelser utslipp fra flyene, særlig i avgangsfasen. Utfordringene er kjent. Det har vært jagerfly på Ørlandet siden 1954.I sin vurdering avslutter Langvold med å skrive at det er ingen tvil om at Bjugn har kvaliteter som kan veie opp for noen av de utfordringer som Ørland står overfor. Her trekker han fram at kommunen har lagt til rette for opparbeiding av nye boligområder, en aktiv fritid og nye næringsarealer.

Bjugn leverer vannVidere trekkes det fram i saksframlegget at det er Bjugn som leverer vann til begge kommunene. Langvold skriver følgende om dette: «Temaet vannforsyning er ikke en egen rapport fra Forsvarsbygg sin side, men dette er et vesentlig tema for Bjugn siden kommunen har ansvar for vannforsyning i begge forsvarskommunene, og derigjennom til de anlegg Forsvaret har behov for i dette området. Bjugn kommune ber derfor om at Forsvarsbygg lager en egen temarapport om vann».

Skjermet for støy og forurensningFolkehelsetilbudet i Bjugn er en omfattende del av høringssvaret til Forsvarsbygg. Her skrives det blant annet følgende i saken: «Utbyggingen av Ørland hovedflystasjon vil, etter det vi erfarer, ha negativ påvirkning på uteområder, natur- og friluftsområder i nærhet av Ørland hovedflyplass. Etter Bjugn kommunes mening er det derfor viktig å utvikle alternative områder, dvs. områder som i mindre grad berøres av utbyggings- og støyproblematikk. Slike områder finner man stort omfang i kort avstand fra flyplassen, i Bjugn kommune. Der er det mulig å tilrettelegge for trygge uteområder skjermet for støy og eventuelt annen forurensing. I Ervika finner man blant annet flere turløyper fra Reitan næringspark østover mot Bjugn travbane, og det samme området er tilgjengelig med inngang fra Rusaset/Yrjarhytta. Videre har vi i Botngård Fosenhallen (Norges 2. innendørs skøytehall) som kan være et «shelter»; her kan man går på skøyter, spille fotball, ishockey, curling og drive med kunstløp. Det er også mulig å benytte fotballbanen ute, samt Bjugnhallen som inneholder svømmebasseng, håndballbane og treningssenter. Bjugn kommune mener at fremtidig utbygging av idrettsanlegg i Bjugn/Ørland må sees i en sammenheng, og at utbygging må skje i områder der det er areal nok for fremtidig utbygging og som er skjermet for flystøy og annen forurensing».

Klar forventningBjugn kommunes tilrettelegging for boligutbygging er også viet mye oppmerksomhet i høringssvaret. Her påpekes det blant annet følgende: «Forsvarsbygg har ansvar for å bygge ut boliger i henhold til kravet om boliger som Forsvaret skal stille til disposisjon for deler av sitt personell. Bjugn kommune ivaretar sin del av oppdraget med å legge til rette for at kampflybasen skal kunne utvikles på Ørland flystasjon. Da er det en klar forventning og krav fra Bjugn kommune om at en andel av de boliger som Forsvarsbygg skal bygge, blir plassert i Bjugn. Dette som en del av den samfunnsmessige fordelingen av fordelene med utbyggingen, som må forventes å være mellom de to forsvarskommunene».