- Vi er i gang med 16 av 18 delprosjekt i Fosenvegene. Så langt har vi overholdt kostnadsrammene på alle prosjektene, forteller daglig leder Knut Sundet.

Kritikken stilnet

Bompengeprosjektet Fosenvegene har vært omdiskutert, blant annet på grunn av høye bompengesatser. De siste årene har imidlertid kritikken stilnet betraktelig. En meningsmåling som Norfakta utførte på oppdrag fra Fosna-Folket viste at tre av fire fosninger var helt eller delvis enig i påstanden om at «Fosenvegene er et godt og viktig prosjekt for utviklingen på Fosen». 75 prosent av totalrammen på om lag 2,2 milliarder kroner i 2017-kroner skal finansieres med bompenger.

foto
Demonstranter møtte opp da nyveien opp Vanvikbakkene ble åpnet i 2012. Foto: Fosna-Folkets arkiv

Nye veier

Først ut av de 18 delprosjektene var utbedringen av fylkesvei 755 mellom Leksvik og Vanvikan. Dette prosjektet ble fullført i 2012. Høsten samme år ble også arbeidet med Vanvikbakkene ferdigstilt. Siden den gang har en rekke prosjekt blitt sluttført. De mest markante er muligens nyveien over Kråkmo ved Storvatnet i Indre Fosen samt utbedringen av s-svingene ved Osavatnet i samme kommune.

Per januar 2018 er flere prosjekt under bygging. Her er status for prosjektene som ennå ikke er sluttført:

Osen

Seks vegparseller skal utbedres langs fylkesveg 715 gjennom Steinsdalen fra Osen sentrum i vest til Almlifossen i øst. Knut Sundet i Fosenvegene opplyser at Røstad entreprenør skal bygge veien.

- Oppstart skjer senest før påske i år. Vi planlegger trafikkåpning til jul i 2019. Den totale kostnadsrammen er på 230 millioner kroner. Vi får sannsynligvis gjort litt mer enn vi hadde tenkt å gjøre for pengene. Dette kan for eksempel brukes til å utjevne overgangene mellom ny og gammel vei, forklarer Sundet.

Austdalen

Arbeidet med å rette ut de krappe svingene langs fylkesvei 715 i grenseland mellom Åfjord og Rissa er i sluttfasen.

- Vi skal ha ferdigåpning i april-mai i år, sier Sundet.

foto
Veiarbeidet langs fylkesvei 715 i grenseland mellom Åfjord og Rissa nærmer seg slutten. Foto: Snorre Berg

Krinsvatn – Brekstad

Arbeidet med å utbedre flere parseller ble påbegynt i 2017.

- Per i dag ligger vi litt foran skjema, men det kan jo plutselig dukke opp noe. Vi planlegger åpning høsten 2019, opplyser Sundet.

foto
Veiarbeidet mellom Botngård og Brekstad pågår i disse dager. Foto: Erik Eikebrokk

Verrabotn – Meltingen

Den oppgraderte fylkesvei 193 mellom Verrabotn og Meltingen ble åpnet høsten 2017. Likevel gjenstår noen små finesser.

- Det er noe finpuss på to bruer som gjenstår, men vi regner prosjektet som ferdig, sier Sundet.

foto
Her blir fylkesvei 193 mellom Meltingen og Verrabotn nyåpnet. Foto: Knut Inge Blix Furuseth

Tunnel i Roan

Tunnelen mellom Sumstad og Hellfjorden i Roan ble påbegynt høsten 2017.

- Vi skal ha sprengt oss gjennom fjellet innen 28. februar, sa Martin Engum i Statens Vegvesen i desember i fjor.

Selv om tunnelhullet står klart om knappe to måneder, gjenstår fortsatt mye arbeid.

- Vi regner med trafikkåpning i november i år, anslår Sundet i Fosenvegene.

foto
Arbeidet med tunnelen mellom Hellfjorden og Sumstad er i gang. Foto: Statens Vegvesen

Stadsbygd – Vemundstad

Dette er det eneste prosjektet som fremdeles er i det blå. 360 millioner kroner er satt av til tunnelen mellom Stadsbygda og Vemundstad.

- Vi er i ferd med å sluttføre reguleringsplanen nå. Så får vi se, sier Sundet.

Dersom alt går veien for utbyggerne, kan en reguleringsplan være ferdig vedtatt i løpet av 2018. Det betyr byggestart tidligst i 2019. Flere usikre elementer som dårlig grunnforhold, klager på reguleringsplan og eventuelle arkeologiske funn kan imidlertid forsinke prosjektet ytterligere.

foto
Skissen viser den planlagte veitraseen mellom Stadsbygd og Vemundstad. Foto: Statens Vegvesen

Ikke bompengefinansiert

Fosenvegene står også for planleggingen og gjennomføringen av ytterligere to prosjekt som ikke er en del av den opprinnelige Fosen-pakken. Disse prosjektene er heller ikke bompengefinansiert.

Fylkesvei 723 i Åfjord

Fra Ryssdalstoppen til Herfjord i Åfjord skal det bygges splitter ny fylkesvei med bru og to tunneler. Arbeidet tok til høsten 2017 og skal pågå til høsten 2019. Prosjektet finansieres gjennom fylkeskommunens rassikringsmidler. I tillegg har vindkraftutbyggerne spyttet i et vesentlig bidrag.

foto
Skissen viser den nye brua som skal gå rett over dagens vei i Ryssdalen. Foto: Fosenvegene

Berfjorden, Roan

Den svært rasutsatte fylkesvei 14 gjennom Berfjorden like sør for Roan sentrum blir etter alt å dømme utbedret. Etter det store raset i desember 2016 ble det fortgang i planene. Fylkestinget vedtok i juni 2017 å bygge to tunneler langs fjordarmen. Reguleringsplanarbeidet er nå i gang. Ingenting ser ut til å kunne velte prosjektet.

- Vi regner med å ha reguleringsplanen klar til sommeren. Da kan vi starte å bygge i høst. Vi regner med ett og et halvt år i byggetid, slik at veien kan åpnes i 2020, anslår Sundet.

foto
Etter det store raset i desember 2016, ble det fortgang i veiplanene i Berfjorden. Den planlagte tunnelen skal gå gjennom fjellet bak denne rasutsatte strekningen. Foto: Alexander Killingberg