Formannskapet i Ørland har møte i dag, onsdag, som starter klokka 08.30 hvor budsjettet for 2014 står på dagsorden. Som kjent, - både Bjugn og Ørland sliter med økonomien og har samtidig utfordringer i kø i arbeidet med å tilrettelegge for kampflybaseetableringen.

Dette er framdriften i etableringen som kommunen må forholde seg til:

- I 2014 starter overføringene av F16 fra Bodø til ØHF, og dette vil foregå suksessivt mot 2017.

- F16 skal holdes operativ samtidig som man faser inn F35 - og parallelt vil flere kvadratkilometer være under utbygging inne på stasjonen.

- Det første F35-flyet er planlagt å lande på Ørland høsten 2017.

- Det vil komme ca 650 nye stillingen på basen, og av dette vil ca 300 være på plass i 2016, og det siste vil være på plass innen 2020.

For å sikre at tilretteleggingen skriver rådmannen i sitt saksframlegg at kommunen er avhengig av statlig hjelp: "Gjennom å påta oss et nasjonalt ansvar og være vertskap for kampflybasen, vil kommunen derfor være helt avhengig av statlig finansiering av ekstrautgiftene som påløper som følge av kampflybaseutviklingen. I samarbeid med Fylkesmannen er det sammen med Bjugn kommune søkt Kommunal- og regionaldepartementet om skjønnsmidler til nødvendig styrking av støtte og planleggingsfunksjoner. KRD har innvilget kr 8,0 mill årlige skjønnsmidler i 2014 og 2015, og videre bedt fylkesmannen om å finne rom for å gi skjønnsmidler ut over dette. Disse midlene vil bli avsatt i økonomiplanen til ansettelse i prosjektstillinger, og løpende utgifter knyttet til planarbeidet."

Midt opp i den tunge økonomiske situasjonen står kommunen overfor følgende større investeringer som må gjennomføres i planperioden 2014 til 2017:

- Ny barnehage - planlegging av større kapasitet i kommunale barnehager igangsettes i 2014

- Ny Hårberg skole

- Realisering av sentrumsplaner

-  Ørland Arena

I tillegg må det avklares om er behov for større investeringer knyttet til vann og avløp:

- Ny overføringsledning for vann fra Barsetvatnet

- Nytt renseanlegg

- Nytt høydebasseng vann

Den største investeringen er ny barneskole som erstatning for Hårberg skole. Her er det budsjettert med 105 millioner kroner i 2014 og 2015. Ørland arena er en god nummer med 80 millioner kroner som vil realiseres i 2016. Ny hurtigbåtkai er budsjettert med 15 millioner kroner og skal gjennomføres i 2016. Rådmannen skriver at disse tre investeringene forutsetter ekstern finansiering.

Her er rådmannens kommentarer til alle ulike prosjekter som er på gang i planperioden:

1. Opparbeidelse Skolegata boligfelt Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder ihht reguleringsplan for området. Totalt ca 110 boenheter i blokkbebyggelse og omsorgsboliger.

2. Planarbeid og tomtetekn. - Hovde Sør

Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder for første del av boligfeltet , totalt ca 60 boenheter fordelt på enebolig- og rekkehustomter. Kostnader til riving av driftsbygning inngår også.

3. IKT strategiplan

Investeringer i utstyr ihht kommunens IKT-plan.

4. Sentrumsplan Brekstad

Utarbeide og ferdigstille reguleringsplan for Brekstad sentrum og Brekstadfjæra.

5. Fjerning av forurensende masser - Futura

Fjerning av forurensede masser fra tomtegrunn for Futura som ligger på Skyttelages eiendom.

6. VA-anlegg

Oppradering av kommunens vann og avløpsnett iht hovedplan for vann og avløp.

7. Sanering private avløpsanlegg

Registrere tilstand og utarbeide tiltak i forhold til private avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrifter. Kostnader med gjennomføring av tiltakene forutsettes dekket av den enkelte huseier.

8. Rusaset

Kommunalt tilskudd ved "renovering" Rusasetvatnet.

9. Grunnerverv Ørland kirkegård

Erverv av tomtegrunn fra Forsvaret for utvidelse av kirkegården, kostnaden omfatter også arkeologiske utgravinger av området. Ørland kommune Budsjett 2014 Side 11

10. Redskapshus Ørland kirkegård

Kostnader knyttet til oppføring av nytt redskapshus ved kirkegården, innbefatter også kostnader knyttet til riving av det gamle redskapshuset. Dette arbeidet må gjennomføres før opparbeidelse av ny kirkegård kan starte.

11. Utvidelse Ørland kirkegård

Kostnader knyttet til opparbeidelse av ny kirkegård. Omfatter også kostnader knyttet til flytting av forsvaret gjerde i området. Noe om hvor lenge vi har gravplasser på nåværende kirkegård - Hanna

12. Renovering Storfosna kirke

Renoveringa innvendig Storfosna Kirke - kr 350' og innvendig kr 100'

13. Nye salme- og korallbøker

Anskaffelse av nye salme- og korallbøker for kirka

14. Baraset felleskommunale vannverk

- klausulering

Kommunens andel (50%) av kostnader knyttet til revisjon av klausuleringsbestemmelsene for Barsetvatnet.

15. Baraset felleskommunale vannverk - adkomstvei

Kommunens andel (50%) av kostnaden knyttet til opparbeidelse av ny adkomst til vannverket.

16. Baraset felleskommunale vannverk

- Seter pumpest.

Kommunens andel (100%) av kostnadene knyttet til nytt styringssystem for Seter pumpestasjon og Småmyrhaugan høydebasseng.

17. Ny plenklipper

Kjøp av nye plenklippere.

En er byttet i 2013 og en forutsettes byttet i 2014.

18 Opparbeidelse tomteområde Uthaug havn

Opparbeidelse av tomteområde i Uthaug havn, Jfr, pkt 6 i avtale av 20.03.12 mellom Ørland kommune og COB-group..Jfr K-styresak av 22.03.12.

19 Reguleringsplan Uthaug Havn

Utarbeidelse av reguleringsplan for Uthaug havn. Jfr K-styrevedtakav 28.06.12.

20 Kjøp tomtområde Uthaug havn

Kjøp av tomteområde i Uthaug havn. Jfr avtale av 20.03.12 mellom Ørland kommune og Uthaug Sementstøperi, jfr. K-styrevedtak av 22.03.12 .

21 Detaljplanlegging rådhuskvartalet med trafikkterminal

Utarbeide detaljert bebyggelsesplan for bebyggelse og trafikkløsning i rådhuskvartalet med tilhørende trafikkterminal for hurtigbåt.

22 Detaljplanlegging nytt fergeleie nordre havn

Utarbeide detaljert planforslag foroppfylling og flytting av fergeleiet til nordre del av Brekstad havn.

23 Ørlandshallen - rehabilitering garderober

Garderober i tilknytning til svømmehall og idrettshall må rehabiliteres, pr i dag er en av garderobene i tilknyting til idrettshallen avstengt grunnet fuktskader.

24 Rehabilitering svømmehall

Rehabilitering svømmehall ihht tilstadsrapport av 25.09.12

25 Skilting av veier - "adresseprosjektet"

Skilting av alle veier i kommunen, som i dag ikke er skiltet, ihht vedtatte navneplan.

26 Opprusting bryggekant Sørhavna - kulturhuset

Opprusting av fyllingskanten nedenfor bryggeplassen ihht framlagte planforslag.

27 Fenderverk Brekstad kai

Nytt fenderverk på Brekstad kai.

28 Grunnerverv industriområde

Erverv av tomtegrunn til "Svenskhaugan industripark". Dette myr- /krattområdet som ligger rett sør for Prestegårdsleieren.

29 Grunnerverv boligområder

Erverv av områder knyttet til boligbygging i Røstadhaugan og Ottersbo, totalt ca 150 dekar.

30 Opparbeidelse Røstadhaugan boligfelt

Prosjektering og opparbeidelse av vei, vann, avløp og grøntområder for første byggetrinn. Totalt ca 40 eneboligtomter.

31 Reguleringsplan Svenskhaugan - Industripark

Utarbeidelse av reguleringsplan for Svenskhaugan industripark. Totalt ca 95 dekar.

32 Reguleringsplan Brekstad vestre Industripark

Utarbeidelse av reguleringsplan for Brekstad vestre industripark. Dette området innbefatter Realskolen / FVG med omkringliggende områder, totalt ca 100 dekar.

33 Infrastruktur Brekstadområdet

Opparbeidelse av kommunal infrastruktur i sentrumsområder på Brekstad.

34 Reasfaltering kommunale veier

Kostnader knyttet til reasfaltering av kommunale veier ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.

35 Utskifting av gamle gatelysarmaturer

Kostnader knyttet til utskifting av gamle gatelysarmaturer ihht vedlikeholdsplan for kommunale veger.

36 Riving realskoleanlegget

Riving av det gamle realskoleanlegget.

37 Riving gamle Fosen Videregående

Riving av de gamle lokalene til FVG.

38 Ørland kultursenter

Gjelder investeringer i teknisk utstyr til bruk i kultursenteret

39 Kantinebygg ØMS (delfinansiering) Bygging av kantinebygg ØMS

- Budsjettet gjelder kommunens andel, det forutsettes støtte fra saniteten på kr 2,0 mill til dette prosjektet.

40 Arkivering og lagring av eldre arkivmateriell

Utgifter knyttet til systematisering og bortsetting av eldre arkivmateriell

41 Ny barnehage

Ny barnehage med plass for 80 barn bygges for å dekke framtidig behov.

42 Nytt hurtigbåtanlegg

Investering i nytt anlegg for hurtigbåten

43 Ny skole som erstatning for Hårbergsskolen

Ny skole bygges som erstatning for dagens Hårbergskole, kostnadene er beregnet ut i fra at det bygges en skole med samme

størrelse som dagens skole.

44 Ørland Arena

Ny idrettshall på ca 6000m2 med følgende hovedfunksjoner: 3 spilleflater for håndball, fotball, friidtrett, squash, tennis, skyting, styrkerom, klatrevegg og kafeteria. Totalkostnad er beregnet til ca 80 mill inkl. mva, hvorav kommunens andel utgjør ca 20mill.