Stortinget har vedtatt et nasjonalt mål om vern av 10 prosent av landets skogareal for å stanse tapet av biologisk mangfold. Dermed har Fylkesmannen i Trøndelag kunngjort oppstart av en verneprosess for utvidelse av eksisterende verneområder, samt opprettelse av nye områder.

9700 dekar

Vern innebærer at verken hogst eller anleggsvirksomhet blir tillatt i det aktuelle området. Det medfører også begrenset adgang til motorisert ferdsel, men både jakt og turgåing er fortsatt tillatt.

På listen over foreslåtte verneområder finner man blant annet en utvidelse av Hildremsvatnet naturreservat i Bjugn. Området kjennetegnes av verdifull kystgranskog, og barskogsreservatet er i dag på om lag 28.000 dekar. Det foreslås nå at reservatet utvides med ytterligere 9700 dekar.

Høyt vernetrykk

Utvidelsen består av to delområder i forslaget fra Fylkesmannen: Et areal i vest mellom Gjølgavatnet og det eksisterende naturreservatet, og et areal som ligger sørøst for det eksisterende naturreservatet.

Fylkesmannen har også foreslått en utvidelse av Nordelva naturreservat på cirka 65 dekar. Det er imidlertid et større vern ved Hildremsvatnet som både politikere og administrasjon i Bjugn er kritiske til.

– Det er to årsaker til at vi er skeptiske til dette. Det ene gjelder vernetrykket som Bjugn er under. Nærmest alt av sjøareal i kommunen vår er båndlagt og vernet, og nå skal landarealet vernes også, sier varaordfører Hans Eide (Sp) i Bjugn kommune.

Negativ

– Den andre årsaken er at det nylig er gitt statlig tilskudd til oppførelse av skogsveier i området for å ta ut tømmer. Da blir det dumt å verne områdene rett etterpå, sier han.

Eide er leder for planutvalget i Bjugn, som kom med følgende uttalelse til Fylkesmannen i sin behandling av saken:

«Bjugn kommune har ingen merknader til utvidelsen av Nordelva naturreservat, men stiller seg samtidig negativ til utvidelse av Hildremsvatnet naturreservat».

Store skogområder

Planutvalget viser også til en uttalelse fra Landbrukskontoret i Ørland og Bjugn, der det pekes på flere forhold som taler mot en utvidelse. Blant annet viser Landbrukskontoret til at Bjugn kommune vil ha totalt 41.000 dekar med fredede barskogområder dersom utvidelsen blir vedtatt.

«Det virker urimelig at én kommune skal ta en så stor del av belastningen med barskogvernet i Norge», skriver de.

«Det svekker næringsgrunnlaget på landbrukseiendommene og i kommunen, og vi mister muligheten til å høste framtidige inntekter av skogressursene. Investeringer som er gjort i skogkultur og veibygging blir verdiløse», heter det i uttalelsen.

– Lite framkommelig

De peker videre på at det er få næringsmessige fordeler av å frede disse områdene.

«Erfaring fra tidligere barskogvern i Bjugn er at dette gir svært få eller ingen næringsmessig utvikling i form av eksempel reiseliv eller andre positive effekter etter at områdene er fredet. Det er så langt vi har registrert ingen turister eller naturinteresserte som etterspør disse reservatene».

Varaordfører Eide stiller seg bak utsagnet.

– Skog som dette har en tendens til å bli blåst overende, og kan bli lite framkommelig for folk flest. Det er også et paradoks at deler av det foreslåtte verneområdet er et resultat av nettopp skjøtsel av skogen, sier han.

Møtes i august

Fylkesmannen har bedt om et møte med Bjugn kommune etter uttalelsen fra planutvalget. Ifølge varaordfører skal partene, med både administrasjon og politiske representanter, møtes i midten av august.

– Utfallet av møtet vet vi ikke. Kanskje blir vi enige om å verne deler av det som er foreslått, men per nå er vedtaket at vi går mot en utvidelse av Hildremsvatnet naturreservat. Så er det slik at det er Fylkesmannen som innstiller til Miljødirektoratet, så det er ingen garantier for at vi blir hørt i denne saken. Men at vi får på plass et møte kan gi oss en mulighet til å påvirke utfallet, sier Eide.

Har fått tilbud fra grunneiere

Senioringeniør Eldar Ryan i Fylkesmannens klima- og miljøavdeling sier til Fosna-Folket på generelt grunnlag at de ønsker dialog om vern med de involverte partene.

– Skogvern er basert på frivillighet. Når vi får tilbud et tilbud fra grunneiere undersøker vi om området tilfredsstiller kriteriene som er satt. Er det godt nok, takker vi ja. Er det ikke godt nok, takker vi nei, forklarer Ryan og viser til at barskogen som finnes ved Hildremsvatnet regnes som sterkt truet.

– Ønsker god dialog

– Hvilke muligheter har en kommune til å motsette seg eventuelt vern?

– Kommunen fungerer som høringspart og sier sin mening om saken. Det tar vi til oss, og vi ønsker bestandig en god dialog i slike saker, sier Ryan.

Ryan ønsker foreløpig ikke å kommentere hvorvidt Bjugn tar på seg «urimelig stor del av belastningen med barskogvernet i Norge».

– Nå har vi mottatt de ulike høringsuttalelsene i saken, og når vi så Bjugn kommunes uttalelse inviterte vi til et møte med dem. Dette er nok noe av det som kan bli diskutert i møtet, sier Ryan.

Vern i Indre Fosen

Utvidelse av Hildremsvatnet naturreservat vil ifølge Fylkesmannen dekke den regionale mangelen på kystgranskog, mens utvidelsen av Nordelva naturreservat vil dekke den regionale mangelen på skog i såkalt sørboreal vegetasjonssone, kystgranskog og rik edelløvskog.

Foruten de to overnevnte områdene i Bjugn kommune, er det også foreslått å verne områdene Storlidalen og Berga i Indre Fosen kommune. Totalt er det foreslått vern av 14 nye områder i Trøndelag, mens syv forslag er utvidelse av eksisterende områder. Høringsforslaget skal primært bestå av skogområder som grunneiere tilbyr frivillig vern av.

Totalt utgjør forslaget 0,21 prosent av alt skogareal i fylket.