I forbindelse med etableringen av den nye kampflybasen har det vært lite fokus på samfunnssikkerhet.

Som del i en høringsuttalelse til Ørland kommunes planstrategi og planprogram, belyser fylkesmannen i Sør-Trøndelag nettopp spørsmålet rundt samfunnssikkerhet:

«Det er grunn til å tro at basen kan være et potensielt mål for terrorhandlinger eller militære angrep. Slike vil kunne få betydelige konsekvenser for befolkningen som lever og bor i nært nabolag.

Vi ber om at en vurdering av utfordringer rundt dette blir gjort i samarbeid med Forsvaret, samtidig med det foreliggende planarbeidet Det er positivt at det blir lagt vekt på å utarbeide kvalitetsmessige gode risiko og sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner.

 I planstrategien og planprogrammet sies det at dette skal skje etter veiledning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og at arbeidet bør kunne ledes av Fylkesmannen. Fylkesmannen fører tilsyn etter Lov om kommunal beredskapsplikt og det er det er derfor ikke mulig for oss å lede dette arbeidet.

Vi bidrar derimot svært gjerne med råd og veiledning, og imøteser å bli kontaktet om dette..»

Dette er kun bruddstykker i høringsuttalelsen. Les mer i papiravisa fredag.