Tillatelsen varer frem til 5. august, og gir anledning til å felle ett skadevoldende individ i Rødsjø-området i Rissa.

Miljøvernrådgiver Kjell Vidar Seljevoll hos Fylkesmannen sier at bakgrunnen for fellingstillatelsen er store tap av lam i området.

- Tapene har vært et tema i flere år, og man har gjort tiltak for å prøve og begrense skadene. De siste årene er det blant annet utført studier for å finne årsakene til tapene, og kongeørn er definert som en av årsakene.

Det er rimelig sjeldent, men ikke unikt at det blir gitt fellingstillatelse av kongeørn i Norge, ifølge miljøvernrådgiveren.

Mange lam påvist drept av ørn

I søknaden om fellingstillatelse vises det til at 13 lam er påvist drept av kongeørn i Rissa fra 7. juni til 19. juli i år.

Seljevoll påpeker at kongeørn er en fredet art, og at det stilles strenge krav for å innvilge fellingstillatelse av kongeørn. Fylkesmannen har vurdert at alle momentene for å kunne gi fellingstillatelse er til stede.

«Forebyggende tiltak er utprøvd i et omfattende omfang, skadene anses å være vesentlige og pågående og identifisering av ett skadevoldende individ anses å være gjennomførbart», heter det i konklusjonen fra Fylkesmannen.

- Er det grunn til å tro at felling av et individ vil begrense tapene av lam?

- Vi har lagt inn et krav om at individet skal være skadegjørende, så får tiden vise om det har en effekt.

- Det er observert mer enn en kongeørn i området, og vi har ingen studier som kan gi oss svar om det finnes store problemindivider. Men ting tyder på at kongeørn i større grad enn andre rovdyrarter har individer som forvolder mer skade enn andre, sier Seljevoll og peker på at det finnes andre områder hvor kongeørn og beitedyr lever side om side nærmest problemfritt.

Vil du holde deg oppdatert på Fosen? Følg Fosna-Folket på FacebookInstagram og Twitter.

Kan komme flere fellingstillatelser

Seljevoll utelukker heller ikke at det kan komme flere fellingstillatelser. Han sier at den nasjonale bestanden av kongeørn er regnet for å være livskraftig, og uttak av et individ er ikke ansett for å gi bestandsmessige utfordringer.

Søknaden om skadefelling av kongeørn ble sendt inn av Rissa beitelag. Fylkesmannen har gitt Rissa kommune ansvaret for fellingen.

Rådgiver i Rissa utvikling, Tore Solli, forteller at et jaktlag på seks, sju jegere nå er ute i Rødsjø-området.

- Dette er ingen enkel oppgave for jegerne. Fellingstillatelsen er individrettet. Det betyr at man ikke bare kan skyte første og beste ørn. For at en ørn skal felles, må den være koblet til et lammekadaver eller en form for aktivitet med lam. Det kan ta tid, sier Solli.

Han betegner situasjonen i området som akutt.

- Det er funnet mange ferske lammekadaver som er dokumentert tatt av kongeørn. Ørnen er en betydelig skadegjører i området.