- Som gammel ørlending blir jeg fortsatt overrasket når jeg er der oppe. Jøss, er det så flott det er der. Kvaliteten på området med utsikten og nærhetene til Brekstad, Opphaug skole og Futura barnehage er flott, sier eiendomsutvikler Tore Sem i Ørland kommune.

I oktober brukte Ørland kommune 7,75 millioner kroner på å kjøpe 60 dekar på Kleivan ved Lerberen og å regulere området for boliger.

Nå er kommunen i gang med detaljplanleggingen.

100 boliger

Kommunen skriver i oppstartsvarselet sitt at det samlede arealet som skal reguleres er på rundt 150 dekar. Det er tenkt i størrelsesordenen hundre boliger på området.

- Utgangspunktet er å bygge eneboliger, men det er mulig med rekkehus i tillegg. Området er inndelt i fire parseller. Tanken er å begynne på parsell tre som ligger sørvest i området og bygge østover. Det er greiest med tanke på infrastruktur, sier Trond Tangen-Langseth, som er avdelingsingeniør i Ørland kommune.

I planavgrensningen kommunen skisserer, inngår ikke ytterligere 60 mål kommunen har opsjon på å kjøpe. Dermed vil den nye bydelen kunne få nesten 500 innbyggere totalt, dersom hele feltet og alle opsjonsområdene bygges helt ut og med like stor boligtetthet.

Gang- og sykkelvei

I oppstartsvarselet skriver kommunen at det skal etableres gang- og sykkelvei mellom det nye boligområdet og Fylkesvei 710. Det er også tenkt å bygge fortau langs deler av de eksisterende husene i området.

Kommunen inviterer også oppsittere, grunneiere og naboer i området til møte før den første høringsfristen til planarbeidet starter.

- Det finnes smarte mennesker utenfor rådhuset. Vi ønsker å høre innspillene deres til planene vi har. Samtidig er det viktig at vi er ute med informasjon og mulighet til å påvirke prosessene og bli hørt. Det er et ganske stort boligfelt som kommer i en liten grend, sier Sem.

- Konkurransen er Trondheim

Ørland kommune har en målsetning om å sikre et tomtetilbud i alle grendene i kommunen.

- Per definisjon er vi tomme for kommunale boligtomter i Brekstad. Da er det viktig med utvikling i andre sentrumsnære områder. Med det private boligfeltet på Bruholmsjordet øst for sentrum, vokser Brekstad i den retningen, sier Sem.

- Vi har sterke indikasjoner på at de som er ansatte i Forsvaret eller i tilknytning til flystasjonen kommer med en urban tankegang. De ønsker å etablere seg innenfor sykkelavstand til sentrum. Trondheim er konkurransen for de som ikke velger å etablere seg her, ikke først og fremst andre steder på Fosen, sier han.

Byggestart

Ørland kommune ønsker innspill til detaljreguleringsarbeidet før 7. september.

- Reguleringsarbeidet blir forhåpentlig ferdig i løpet av høsten. Jeg har en drøm om byggestart på de første husene på denne siden av nyåret. Det kan gå fort, men det kan også hende at de først kommer i gang litt senere, sier Sem.

Eiendomsutvikleren sier det ikke er helt avgjort hvordan veien går videre. Politikerne avgjør viktige premisser for hvordan kommunen skal jobbe med saken.

- Vi skal gjøre en god jobb med reguleringen. Et alternativ kan være at kommunen gjør ferdig alt så man bare bygger grunnmur og det som står oppå etter tomtekjøp. Det får vi se etter hvert. Vi må tilby tomter som er attraktive, og dette er et område som kan være attraktivt for de litt yngre gruppene. Det skal vi utnytte godt, sier Tore Sem.