Fylkesutvalget behandler saken tirsdag denne uka, mens fylkestinget skal ta stilling i saken onsdag.

Det store raset

Roan har flere svært rasutsatte veistrekninger. I høst starter arbeidet med tunnelen gjennom fjellet bak den rasfarlige og smale veien over Hellfjordåsen mellom Sumstad og Hellfjord. Nå går det også mot en rassikker løsning for Berfjorden sør for Roan sentrum. Det store raset i desember i fjor satte fart på sakene. Fosna-Folket var til stede og dokumenterte. Det lå en mengde store, tunge steiner i veibanen. Flere hadde knust asfalten i sammenstøtet med bakken. Ikke lenge før raset samme morgen, kjørte skolebussen med elevene der raset gikk.

Gikk for bru

foto
Slik så det ut etter raset i Berfjorden i desember i fjor. Foto: Alexander Killingberg

Veien ble stengt i over én uke i desember. Siden den gang har skoleelevene blitt skysset med båt. En arbeidsgruppe med representanter fra både Roan kommune og fylkeskommunen ble opprettet. Den konkluderte på nyåret i år med at bru rett over Berfjorden var den beste løsningen. Fylkesutvalget vedtok i april å igangsette et skisseprosjekt som skulle se nærmere på denne løsningen. I forbindelse med den mer detaljerte gjennomgangen, viste det seg at det er en rekke usikkerhetsmomenter knyttet til å bygge bru rett over fjorden.

Det kanskje største problemet er at det er svært dypt der bruas midtfundament må plasseres. I tillegg er det rasfare under vann, noe som gjør at bruas midtfundament i verste fall kunne blitt tatt av ras. Der fundamentet må stå, er det også løsmasser som må mudres bort. Prosjektet ble videre langt dyrere enn først antatt.

To tunneler

Fylkesrådmannen går i sitt saksframlegg bort fra bru rett over fjorden. I stedet anbefaler fylkesrådmannen bygging av to tunneler i Berfjorden: Én 880 meter lang tunnel forbi det rasutsatte området på nordsiden av fjorden, og én 550 meter lang tunnel forbi den utfordrende strekningen på sørsiden. Med denne løsningen vil veibanen som før følge fjordarmen, men store deler av veien vil altså gå i tunnel. Prosjektet har en anslått kostnadsramme på fra 180- til 211 millioner kroner. Det er også lagt inn en usikkerhet på pluss-minus 15 prosent.

Ferdig i 2020?

foto
Til tross for ytterligere rassikring, er det fortsatt høy rasfare i Berfjorden. Foto: Alexander Killingberg

Karin Bjørkhaug (Krf) håper på flertall både i fylkesutvalget og i fylkestinget denne uka.

- Dersom det blir ja, er dette i praksis et «go» for prosjektet. Saken skal imidlertid tilbake til fylkesutvalget før saken går ut på anbud, men det er ment som en siste sjekk i tilfelle noe uforutsett skulle oppstå, påpeker hun.

Så dersom fylkespolitikernes stemmer for fylkesrådmannens innstilling, starter Fosenvegene med forprosjektet. Målet er byggestart neste år og ferdigstillelse høsten 2020.

Rassikringsmidler

Prosjektet er tenkt finansiert ved at fylkeskommunen tar opp lån som betales ned med fremtidige nasjonale rassikringsmidler. Dette er etter samme modell som deler av finansieringen av ny fylkesvei 723 fra Ryssdalen til Herfjord i Åfjord. Det ligger imidlertid en usikkerhet i denne måten å finansiere veibygging på. Fylkeskommunen er nemlig ikke garantert å få rassikringsmidler i samme omfang som tidligere, men man tror at ordningen vil bli videreført som før.

- Rassikring viktigst

Roan-ordfører Einar Eian (H) sa forrige uke at han er glad for at det går mot en rassikker løsning for Berfjorden. Han påpeker samtidig at han helst skulle sett at det ble bru rett over fjorden. Dette ville nemlig ha kortet ned reiseavstanden til den sørlige delen av kommunen. Fylkespolitiker Bjørkhaug påpeker at rassikring er det viktigste i dette prosjektet.

- Vi har vært opptatt av å få til en rassikker løsning for Berfjorden samt å finne et alternativ som løser begge sider av fjorden. For meg er to tunneler helt i tråd med dette, påpeker hun.