Det har vært hektiske dager for lederen i støygruppa etter at Forsvarsbygg kontaktet 15 eiere av eiendommer i knallrød støysone for en uke siden. Norset står på at han mener dette brevet, som gikk direkte til eierne, ikke er i tråd med det som var avtalt mellom partene i første forhandlingsmøte med Forsvarsbygg 1. oktober i år.

– Brevet og videre framdrift vil nok bli et tema i neste møte med Forsvarsbygg, sier Norset. Han understreker at det første møtet etter hans mening gikk svært godt, og har forventinger til at også neste møte blir konstruktivt.

Tydelige spilleregler

– Vi har ikke brutt noen forhandlinger med Forsvarbygg, men jeg tror begge parter er tjent med å lage tydelige felles spilleregler for prosessen framover, sier Hans Kristian Norset. Derimot savner han deltagelse fra det lokalpolitiske miljøet.

River bolig, lar fjøset stå

Planene som kan innebære at 100 bolighus blir jevnet med jorden etter støyoppgjøret er derimot vanskelig å akseptere for lederen av støygruppa. Dette gjelder 100 boliger som ligger nærmest rullebanen, og som Forsvarsbygg har forutsatt at man ikke vil støyisolere.

– Disse husene står ikke i veien for noen, og det omfatter nesten alle husene mellom Uthaug og Grande. Særlig meningsløst blir det på alle gårdsbrukene der Forsvarsbygg vil grave ned våningshusene, mens fjøs, garasjer og stabbur kan bli stående. Dette betyr at mange bønder i et av landets beste jordbruksområder står i fare for å bli ruinert om det ikke finnes gode løsninger, mener Norset.

En slik sanering vil også ødelegge et gammelt kulturlandskap som vil være verdifullt lenge etter at kampflyet F-35 settes på bakken en gang i framtida.

«Halv pris»

Støygruppe-lederen sier også at flere så langt oppfatter at Forsvarsbygg vil tilby dem «halv pris» for boligene.

– Ingen må bli tvangsflyttet fra egen bolig, og deretter ende opp med milliongjeld for å få nytt tak over hodet. Det er mange som ikke vil være i stand til å betjene en slik gjeld, og noen vil heller ikke få økt sine lån for å skaffe seg ny bolig av tilsvarende størrelse og standard, forklarer Norset bekymret.

Bedre og billigere

Norset mener fleksibilitet er et stikkord for å få løsninger som alle støyrammede kan akseptere.

– De som ønsker å flytte må få mulighet til dette, mens de som vil prøve å bli boende må kunne få dette så lenge de selv ønsker. Vi i støygruppa har flere forslag til fleksible løsninger som vi mener er både rimeligere for staten og bedre for innbyggerne. Rigide regelverk bør ikke stenge for gode løsninger, avslutter Norset. Selv om han forventer at støygruppa og dens advokater får et godt samarbeid med Forsvarsbygg framover, så er han forberedt på at det også venter mange harde tak i det videre arbeidet.