- Prosjektene med Fosenbrua og tunneller under fjorden erstatter ikke hverandre. De er ikke konkurrenter. Det er ingen grunn til å være imot tunnelprosjektet. Det betjener et annet marked, sier Olav Ellevseth som er daglig leder i Fosenbrua.

Både Fosenbrua og Orkdalsregionens tunnelprosjekt er i disse dager i gang med arbeidet i forprosjekter for å se hvilke ringvirkninger og konsekvenser fastlandsforbindelser fra Fosen over fjorden vil ha.

I Fosen regionråds augustmøte skal begge prosjektene legges frem for Fosenpolitikerne for å se på prosjektene i sammenheng.

Vanskelig å bedømme

Ellevseth sier det er vanskelig å bedømme hva som eventuelt blir konsekvensene dersom både bro- og tunnel-prosjektet realiseres.

- Ser vi tilbake 40 år i tid så hadde vi ikke evnen til å gjøre de voldsomme investeringene som gjøres i infrastruktur i dag. Ser vi fremover en del år er det vanskelig å spå hva som er teknisk mulig å bygge og hvilke investeringsmuligheter som foreligger, sier han.

Han sier at selv om det er vanskelig å sammenligne Fosen med en by som Kristiansund, at innbyggertallet er noenlunde likt.

- Kristiansund har også rundt 25 000 innbyggere. Der har de to fastlandsforbindelser. Det er vanskelig å spå den regionale utviklingen så langt frem i tid, både på Fosen, i Orkdalsregionen og aksen med Trondheim og nordover, sier Ellevseth.

Mest mulig vekst på Fosen

Ellevseth sier prosjektet med bro mellom Flakk og Rørvik er i en fase der finansieringen er avgjørende. Han forteller at broprosjektet er tenkt selvfinansierende uten bidrag fra det offentlige utenom fergeavløsningsmidler for å erstatte dagens ferge.

- Vi konsentrerer oss om finansieringsmulighetene og hva som skal til for å realisere prosjektet. Vi må finne ut om kostnadsantagelsene vår for hvor mye broprosjektet vil koste stemmer, sier Ellevseth.

Han tror fastlandsforbindelsene utenfor Bergen, til Sotra og Askøy kommuner er ganske sammenlignbare med Fosen. Folketallet før fastlandsforbindelser ble etablert der var sammenlignbare med Fosen.

- Sotra har doblet sin befolkning siden de fikk bro på slutten av 1970-tallet. Askøy har doblet sin befolking siden de fikk bro på 1990-tallet. Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å få mest mulig vekst på Fosen. Hvilken del av den veksten skal være Trondheims-rettet og hva skal til for å etablere bosetting og arbeidsplasser på Fosen også, sier han.

Ulike markeder

Ørlandsordfører Tom Myrvold (H) sier prosjektene med tunnel under fjorden og bro over er kompatible og komplementerende. Han tror kryssingen nær Trondheim er rettet mot fritidsboliger og et felles bo- og arbeidsmarked for deler av Fosen med Trondheim.

Tanken bak tunnelprosjektet lenger ut mot kysten, sier Myrvold, er å knytte kysten bedre sammen.

- Ikke noe i vår tankegang berører fergesambandet Flakk-Rørvik. Tankegodset med bro lenger inne i fjorden er en time til byen, til Trondhiem. Næringslivet ønsker kanskje ikke å kjøre inn til Trondheim via Ila, men heller kjøre sørover via Orkanger eller til godsterminalene på sørsiden av Trondheim, sier ordføreren.

- Med kryssing lenger ute binder vi verdiskapningen på kysten sammen. Det er kjempeviktig infrastruktur for næringsutviklingen, og kanskje på sikt mot en kyststam-riksvei som binder Fosen bedre sammen internt og nordover mot Namsos, sørover til E39, sier han.

Krysse Stjørnfjorden

Begge de to fjordkryssingsprosjektene har fokus på viktigheten av å binde Fosen bedre sammen. Her er en nøkkelbrikke i begge prosjektene en fjordkryssing over Stjørnfjorden.

- Det er mange fellesnevnere i prosjektene, synergier der man utfyller hverandre. Vi må se på kryssingen over Stjørnfjorden i sammenheng. Vi må se på hva som er viktigst for å legge til rette for vekst internt på Fosen. Samtidig har vi vindkraft, blå næring og forsvar i stor utvikling. Den verdiskapingen må også komme den andre siden av fjorden til gode så vi blir sterkere som region sammen, sier Myrvold.

- Vi må ha et bredere fokus enn bare å rette oss mot Trondheim. Det skal vi få til sammen. Utviklingen må også gavne ytre Fosen Åfjord, Bjugn, Roan og Osen. Derfor er behovet for å få den rapporten som det arbeides med for å se på hva fjordkryssing ytterst i fjorden genererer også mot Orkdalsregionen, Hitra, Frøya og nordover mot Namdalsregionen, sier Ørlandsordføreren.

- Om det blir snakk om fylkesveier begge steder må fylkespolitikerne avgjøre om det blir det ene prosjektet, det andre, eller begge. Da er det viktig at Fosen står på sine krav og får ta del i den store utviklingen og verdiskapningen i regionen. Vi må hevde vår rett sammen, sier ordfører Tom Myrvold.