– Den viktigste konklusjonen av arbeidet så langt er at det ikke er umulig å bygge en tunnel under Trondheimsfjorden og en under Stjørnfjorden. Det er heller ikke umulig å kombinere det med en høyspentledning. Den faglige vurderingen er at tunnel under fjorden ikke er science fiction, sier Håkon Kibsgaard Jordet, som er daglig leder i Orkdalsregionen.

I fjor var Ørland kommune med på å finansiere en tidligfase-utredning sammen med kommuner fra Orkdalsregionen.

Orkdalsregionen har bedt Statnett se på de mulige tunnelløpene utredningen kom frem til. Synspunktene blir nå med i videre arbeid med tunnelplanene.

Mer utredning

Arbeidet med en tunnel under Trondheimsfjorden fra Valset til Sjursvika i Rissa følger den tiltenkte traseen til ny kraftledning som skal være på plass senest 2028.

I tillegg ser Orkdalsregionen for seg en mulighet hvor man lager en tunnel videre fra Fevåg under Stjørnfjorden til Austrått.

- Vi vil ikke bruke milliarder på tull. Vi har lyst ut en anbudskonkurranse på mer utredning der vi ser på muligheter og ringvirkninger av disse tunnelene for å se om og hvorfor det kan være smart, sier Jordet.

Nå i midten av mai signeres kontrakten om gjennomføringen av studien. Ørland er igjen del av spleiselaget som finansierer prosjektet.

Tidligfase

Statnett beskriver prosjektet med ny høyspentkabel som uansett må over Trondheimsfjorden som et prosjekt som er i tidlig fase.

I notatet kraftnettselskapet har produsert rundt prosjektet, er rådet at man utreder mulig kombinasjon av kraftledning og offentlig vei videre.

Andre steder i landet, som mellom Smestad og Sogn i Oslo, bygger Statnett i dag tunneler som bærer tilsvarende kraftlinjer. De tunnelene er 5 meter brede og 5 meter høye og flere kilometer lange.

Statnett skriver i notatet at kabler til fjordkryssinger stort sett leveres som en sammenhengende kabel uten skjøter, og dermed uten behov for tunnel for vedlikehold, som ofte skjer i tilknytning av skjøter mellom ulike kabler.

- Vi vil dokumentere hvilke ringvirkninger hva en tunnel kan ha for vår region før vi eventuelt ser at det er liv laga og utreder selve tunnelprosjektet. Mulighetsstudien skal være ferdig før sommeren. Først må vi få fakta på bordet før vi kan jobbe videre med selve prosjektet, sier Jordet.

To alternativ

Tidligfaseutredningen som Sintef gjennomførte for Orkdalsregionen pekte ut to mulige tunneltraseer med ulike stigningsgrader.

Resultatet er skisser og mulige løsninger som er på et meget tidlig punkt i planleggingsfasen før grunnundersøkelser eller andre viktige utredninger før en bygging er gjennomført.

Statens vegvesens trafikkhåndbok for vegtunneler fra november 2016 forutsetter at tunneler ikke har høyere stigningsgrad enn fem prosent. I tillegg har man utredet en løsning med dispensasjon som er gitt til flere undersjøiske tunneler, som har høyere stigningsgrad. For eksempel har tunnelene til Hitra og Frøya en stigningsgrad på 10 prosent. Sintef skriver i rapporten at det er tilsvarende prosjekter som tunnel til Fosen som har fått dispensasjon til å ha en stigning på 7 prosent, og har utredet det alternativet.

1,5 til 3,8 milliarder

I sin rapport har Sintef beregnet at en tunnel over Trondheimsfjorden vil gå ned mot 400 meters dyp. For å være innenfor fem prosent stigning vil en slik tunnel bli rundt 16 kilometer lang. Tunnel videre over Stjørnfjorden vil bli rundt 8 kilometer. Ut fra helt teoretiske kostnadsestimat vil bare tunnel med denne stigningsgraden koste omkring mellom 1,8 til 2,5 milliarder kroner. Begge tunnelene vil koste et sted mellom 2,5 og 3,8 milliarder.

Dersom man går for en løsning med en stigningsgrad på sju prosent vil tunnelene blir henholdsvis cirka 11 kilometer og 6 kilometer lange. Et grovt kostnadsestimat for bare tunnel med sju prosent stigning under Trondheimsfjorden vil da koste rundt 1,5 milliarder kroner.

–Statnett har ikke sagt at det er umulig å kombinere høyspentkabel og biltunnel under fjorden. Vi er i en veldig tidlig fase av prosjektet. Vi må komme tilbake til om det er realistisk eller økonomisk gjennomførbart senere, sier daglig leder i Orkdalsregionen, Håkon Kibsgaard Jordet.

Vegvesenet skisserer to mulig alternativ for videre utredning. Innstøpte høyspentkabler på siden av vegbanen, eller mer sannsynlig et adskilt løp for strømkabel og vedlikeholdsadkomst. Foto: Vegvesenet