Statsforvalteren kom forrige uke til Indre Fosen Kommune for å møte den administrative ledelsen, formannskapet, gruppeledere og utvalgsledere. Delegasjonen fra staten stilte mannsterke med Statsforvalteren selv i spissen sammen med sine fag og sektorledere. Dette understøtter hvor alvorlig Statsforvalteren ser på kommunens «helsetilstand». Statsforvalteren har spesielt merket økonomi og plan med rødt lys i sin vurdering av kommunen. For flere andre sektorer lyser det et gult lys. Det er spesielt mangelen på en bærekraftig økonomisk handlingsplan som bekymrer statsforvalteren. I praksis betyr det at kommunen ikke har noen god plan for å tilpasse tjenestetilbudet til at antall eldre over 80 vil øke dramatisk i de kommende årene og at elevtallet i skolene faller tilsvarende.

Men dessverre så tror vi at Statsforvalterens besøk og klare budskap var bortkastet. Hvorfor? – Fordi Statsforvalteren ikke kom med noe ny informasjon og heller ingen virkemidler for å endre utviklingen. Alt det som ble formidlet og formanet, er kommunestyret gjort kjent med i mange år nå. Det er det samme budskapet som er presenter av nåværende og tidligere kommuneadministrasjon, av Statistisk Sentralbyrå, av KS konsulent og av Statsforvalteren flere ganger tidligere. Flertallet i kommunestyret har hver gang tidligere ikke valgt å ta hensyn til dette. Det er ingen ting som tyder på at flertallet i kommunestyret vil endre sin poltikk denne gangen heller.

Noen ganger så er lykken bedre enn forstanden. Kommunedirektøren opplyste på møtet at på tross av et stort merforbruk i helsesektoren så kan kommunen komme ut med positivt resultat på årsregnskapet for 2021. Dermed kan flertallskameratene i kommunestyret slå seg på brystet og hevde at alle advarslene som har kommet var skremsler og ikke reelle. Årsakene til et positivt resultat skyldes derimot forhold som kommunens politikkere selv ikke kan ta æren for. Kommunedirektøren satte i fjord i gang knallharde nedskjæringer og tiltak for budsjettdisiplin selv om mange av flertallets politikkere uttrykte stor skepsis til disse tiltakene.

Uten disse tiltakene er det grunn til å tro at merforbruket kunne ha kommet opp imot 50 millioner. Det ser nå ut til å bli ca. 35 mill. som ennå er altfor høyt. I tillegg til dette ser det ut til at kommunens skatteinntekter blir bedre enn forventet. Finansinntektene ser også ut til å bli langt bedre enn budsjettert. Her kommer nok utbytte fra energiselskapene godt med. Men kommunedirektøren informerte også om situasjonen for kommunen nå og framover. Det var ikke gode nyheter. For å overholde budsjettene vil det bli nødvendig med flere betydelige nedskjæringer innenfor både skole og helse. Mest vil det ramme helse og omsorg.

De ansatte gjør en fantastisk jobb, men mange er slitne og slutter. Kommunen tappes for kompetanse innenfor alle sektorer. Det gjelder leger, lærere, sykepleiere og andre nøkkelpersoner. Flere utgifter vil belaste kommuneøkonomien i året som kommer. Det er både saker vi er kjent med og som vi ikke kjenner til nå. Men kommunedirektøren har ikke mer penger enn det som er bevilget og kan derfor bli nødt til å sende dette tilbake til kommunestyret. Det skal bli interessant å se hvordan flertallskammeratene vil løse det.

Den største bekymringen er allikevel at flertallskameratene ikke har noen troverdig plan for å komme ut av denne knipen. Ansvaret for å rydde opp skyves framover til våre etterfølgere. Dette akkumuleres år for år. Så lenge årets budsjett viser en bunnlinje som ikke går i minus, vil ikke Statsforvalteren gripe inn. Så sterkt står demokratiet og det kommunale selvstyret i Norge. Det ser ikke ut til å være grenser for hvor uforsvarlig og umoralsk et kommunestyre kan forvalte felleskapets verdier så lenge vedtak om budsjett, planer og andre saker er innenfor lovens grenser. Det er kun et organ som kan gripe inn å endre dette. Det er kommunens innbyggere gjennom kommunevalget som avholdes til høsten neste år.

Ivar Rostad, Kommunelista