Tidligereforsvarssjef Sverre Diesen ønsker å avvikle verneplikten og innføre etprofesjonelt forsvar.

Han mener at verneplikten er både kostbar og at den ikkevirker. Han har kanskje glemt at vi har et heimevern som er basert påverneplikten?

Alle som gjennomfører førstegangstjeneste har 19 månederstjenesteplikt. Normalt gjennomfører soldatene 12 måneders førstegangstjeneste i19-20 årsalderen, og de syv siste månedene nyttes til repetisjonstjeneste fremtil soldaten fyller 44 år. Etter førstegangstjenesten går som regel denvernepliktige inn i et sivilt utdanningsløp og blir etter hvert tilgjengeligfor tjeneste i Heimevernet.LES OGSÅ:* Her besvimer Arvid (55)* Heftig fly-akrobatikk over Fosen

Norge er et langstrakt land med mange viktige objekter ogsårbar infrastruktur. Heimevernets 45.000 soldater settes opp i lokaleHV-områder og innsatsstyrker for å beskytte menneskene, objektene og denviktige infrastrukturen. Den lokale tilknytningen gjør at Heimevernet kanreagere raskt i hele landet når en krise oppstår. Jeg ser at HV-soldaten medstolthet stiller opp når krisen oppstår i hjembygda.

HV-soldatens kompetanse består av tre elementer: Den militærekompetansen fra førstegangstjenesten, deres sivile profesjon og den lokalekunnskapen. Når HV-soldaten bruker all sin kompetanse i sitt lokalmiljø får vien erfaren soldat som er i stand til å utrette svært mye. Det er avgjørende foross å vedlikeholde soldatferdighetene gjennom hyppige HV-treninger. Men densivile utdanningen og den livserfaring som HV-soldaten har gjør at HV-områdenebesitter et svært vidt spekter av kompetanse. Dette er viktig når scenarienekan være alt fra et begrenset militært angrep, via terrortrussel mot et objekttil ekstremt vær.

Verneplikten bidrar til å forankre Forsvaret i befolkningen.Systemet gir oss anledning til å velge de beste ungdommene. Våre soldater erselektert inn på en sesjon og bokstavelig talt målt og veid før de bestkvalifiserte og de mest motiverte kalles inn til førstegangstjeneste.  Etter førstegangstjenesten blir hver enkeltvernepliktig vurdert i en HV-nemnd for å se om de er skikket forHV-tjeneste.  Jeg opplever at kvalitetenpå de soldatene vi mottar er bedre enn noen gang og dette skyldes en svært god utdanningi forsvarsgrenene.

Sverige har tatt steget vekk fra vernepliktsforsvaret. Derforhar de et frivillig heimevern. Resultatene derfra viser at de får en struktursom er under halvparten så stor som vi har, til en vesentlig høyere kostnad.

Verneplikten gir oss anledning til å velge de beste og mestmotiverte soldatene. Gjennom førstegangstjenesten produserer Forsvaret et volumav soldater som gjør at vi kan opprettholde et minimum av forsvarsevne gjennomet lokalt heimevern. Et heimevern som virker der folk bor og der verdierskapes.

For meg er konklusjonen klar og enkel: Verneplikten gir oss detbeste forsvaret!

Kristin LundGeneralmajorGeneralinspektør for Heimevernet