Nå i disse dager skyter det tidligste kornet her i Trøndelag. Da er det tid for å tenke på egenkontroll i åkrene. Dette gjelder alle korndyrkere enten man har påvist floghavre eller ikke. Den enkelte korndyrker kan spare seg for store kostnader, i form av arbeid og utgifter, hvis han/hun finner den første floghavren før denne får sluppet frøene i åkeren.

Finnes på hver femte korneiendom

I forhold til andre deler av landet har vi her i Trøndelag en klar fordel. Her er det påvist floghavre på ca. en femtedel av korneiendommene, mens det i flere fylker lenger sør er mer vanlig å ha floghavre enn å ikke ha det. Dette gir oss fordeler som virker direkte inn på økonomien til korndyrkerne. Når man er fri for floghavre behøver man ikke bruke lange dager på luking av arealene, man har ikke utgiftene til sprøyting og man kan bruke eget såkorn. I tillegg unngår man avlingsreduksjon på grunn av at floghavren konkurrerer effektivt med kornet om næring, lys og vann.

Forekomsten øker

Vi som arbeider med floghavreproblematikk i Mattilsynet i Region Midt er imidlertid bekymret i forhold til at floghavre blir påvist på stadig flere eiendommer også i Trøndelag. Det har hvert år de siste årene kommet flere eiendommer inn i floghavreregisteret, (Mattilsynets register over eiendommer med påvist floghavre), enn de som går ut.

Mattilsynet går derfor ut med en anbefaling, og en repetisjon av regelverket, om floghavren og bekjempelsen av den. Som det går frem av floghavreforskriften er det plikt til å kontrollere om det finnes floghavre i åkeren. Og det er plikt til å bekjempe når floghavre er påvist.

Hvordan man bekjemper er opp til den enkelte. Men det er ikke anledning til å ikke gjøre noe!

Hvis man velger å benytte sprøytemidler, må man være klar over at det likevel kan komme floghavreplanter etter sprøytingen. Åkeren må derfor kontrolleres en tid etter sprøytingen.

Floghavreregisteret

Med et ønske om at floghavreregisteret skal omfatte bare de som rettmessig skal stå der, henstiller Mattilsynet om at det blir varslet fra så snart man mener bekjemping er gjennomført.

Vi opplever av og til at vi tilfeldig oppdager at driftsformen på eiendommen er lagt om, enten i egen regi eller ved at jorda er bortleid til andre med annen produksjon. Dette kan i praksis ha ført til vellykket bekjemping av floghavre. Vi har også sett at floghavren kan være bekjempet i korn, men at vedkommende likevel ikke har meldt fra og kommet ut av registeret.

For å bli skrevet ut av registeret må den driftsansvarlige for eiendommen selv ha kontrollert arealene uten å finne floghavre to år etter hverandre, og så varsle kommunen, som vil gjennomføre fri1-kontroll påfølgende år. Mattilsynet foretar så fri2-kontroll året etter, og skriver ut en frierklæring så fremt man ikke finner floghavre under noen av disse kontrollene.

Faglige anbefalinger

 • Alt kornareal på eiendommen bør kontrolleres minst annenhver uke mellom skyting og tresking, ved gjennomsøkning i teiger på 30 meter eller mindre.

 • Floghavre må lukes før dryssing. Hele planten lukes forsiktig opp og legges rett i en tett plastpose. Få med rota. Ta med ut av åkeren og brenn hele posen.

 • Hvis floghavre står på et lite, godt avgrenset område, bør jorda stelles som åkeren ellers, men uten å så til (brakking).

 • Hvis floghavren finnes flere steder i åkeren, må det lukes systematisk, evt. i kombinasjon med bruk av sprøytemidler. Selv om man velger sprøyting, må åkeren kontrolleres.

 • Havre bør ikke dyrkes på arealer med floghavre, da det er vanskelig å oppdage floghavre i en havreåker. I tillegg vil havre som overvintrer komplisere bekjempingsarbeidet neste sommer. Kjemisk bekjempelse er dessuten ikke mulig i havre.

 • Den sikreste måten å utrydde floghavre på er å legge igjen til eng.

Forskrift om floghavre (FOR-2015-06-22-752)

 • Den driftsansvarlige for landbrukseiendom skal sørge for årlig floghavrekontroll på all dyrket jord unntatt flerårig eng. (§6)

 • Den driftsansvarlige for landbrukseiendom skal straks melde fra til kommunen ved kjennskap til eller mistanke om at det finnes floghavre på eiendommen. (§3)

 • Landbrukseiendommer hvor det påvises floghavre skal registreres i et offentlig register. (Mattilsynet er ansvarlig). (§4).

 • Den driftsansvarlige for landbrukseiendom skal bekjempe floghavren på hele eiendommen. (§7)

 • Landbruksmaskiner og annet utstyr som har vært brukt på arealer med mulig forekomst av floghavre, skal rengjøres grundig før de flyttes til annen landbrukseiendom eller omsettes.

 • Når den driftsansvarlige for landbrukseiendom mener å ha utryddet tidligere påvist floghavre, kan vedkommende varsle kommunen og be om offentlig kontroll av eiendommen. (§13)