Få nye prosjekter på Fosen

Fylkestinget har nettopp vedtatt handlingsplaner for samferdsel de fire neste årene.

– Jeg er svært glad for at vi for første gang på mange år har klart å bli enige om hovedprioriteringene innenfor samferdselsområdet i fylket, sier Torhild Aarbergsbotten. 

Samferdsel

Ser en bort fra en halv setning om at SV frykter outsourcing av planleggingsoppdrag, og at FrP er prinsipielt mot bompenger, så har Sør-Trøndelag fylkesting gjort et enstemmig vedtak om ny handlingsplan for samferdsel.

Lite til Fosen

Det er ikke så mange forbedringer fosningene har å se fram mot i den neste fireårsperioden. Ifølge komiteleder Karin Bjørkhaug (KrF) ville det med fylkesrådmannens opprinnelige forslag vært enda mindre til Fosen i denne omgang.

Fergeleie, flyplass og kryss

– På vegne av KrF, Ap og Sp fremmet jeg et tilleggsforslag som også Torhild Aarbergsbotten (H) sluttet seg til. I det forslaget, som ble vedtatt, ligger det noen tiltak som kommer Fosen til del. Der fastslår vi at det nye Vestråttkrysset på Ørlandet skal prosjekteres og bygges i 2014, og at vi skal etablere et beredskapsfergeleie i Roan neste år. Vi går også inn for at Ørland Lufthavn må vurderes for det nasjonale kortbanenettet, oppsummerer Bjørkhaug.

Stordalsvegen

I tillegg inneholder det felles forslaget fra de fire partiene at utbedringen av fylkesveg 52 i Stordalen i Åfjord skal planlegges i kommende fireårsperiode. Stordalsvegen var opprinnelig ikke inne i handlingsplanen, men etter iherdig jobbing fra ordfører Vibeke Stjern kom den med i siste liten.

Skal ikke være sånn

– Vi ble tidlig bedt av fylket om å utarbeide detaljerte oversikter over de samferdselsprosjektene vi mente måtte prioriteres, men da det opprinnelige forslaget fra fylkesrådmannen kom var ikke Åfjord med i det hele tatt. Etter iherdig telefonjobbing med administrasjonen og politikerne i fylket fikk vi med fylkesveg 52 i tilleggsforslaget. Jeg har en følelse av at alt det arbeidet vi la ned i forkant egentlig var bortkastet. Det kan da ikke være sånn at noen timers argumentasjon på telefonen skal være avgjørende for slike spørsmål, mener Åfjords ordfører.

Pakke 3

Siste trinn av fosenvegene ble også tatt inn i det felles tilleggsforslaget fra de fire partiene. Det ble vedtatt at pakke 3 i Fosenvegene blir finansiert i perioden, og at den innlemmes i oversikten over bompengeprosjekter. De to første fasene av prosjektet er allerede ferdig prosjektert og finansiert.

Rassikring

Når det gjelder rassikring gir fylkestinget ingen konkrete lovnader. Sør-Trøndelag fylke ber staten om å få flere midler til dette i neste fireårsperiode. Nasjonal transportplan (NTP, 2014-2023) legger opp til en økning av midler til rassikring i siste halvdel av perioden, men fylkespolitikerne vil ha disse midlene tidligere.

Raskere overføring

– Vi trenger rassikringsmidler så fort som mulig for å sikre fylkesveg 14 (Roan), 723 (Åfjord) og 710 (Agdenes). Vi skal revidere rassikringsplanen nå i november og sender den så til departementet. Jeg håper planen kan legge grunnlag for en raskere overføring av statlige midler, sier Torhild Aarbergsbotten (H).

Godt nok

I et forsøk på å få mer ut av investeringene har fylket innført begrepet ”Godt nok”. Statens Vegvesen prosjekterer veger ut fra sine håndbøker som angir hvilken kvalitet de ulike vegtypene skal ha. Politikerne i fylket vil prøve å få mer ut av samferdselsmidlene ved å gjøre kostnadsbesparende avvik fra dette systemet.

Ikke godt nok

– I en del tilfeller ber vi Statens Vegvesen om å prosjektere veger med en litt lavere standard enn den som håndbøkene legger opp til. En såkalt ”Godt nok”-standard. Etter min mening er ikke dette begrepet godt nok enda. Dersom vi skal vedta vegbygging med en litt lavere standard, forutsetter det at vi kjenner de driftsmessige og vedlikeholdsmessige konsekvensene av en ”Godt nok”-standard. Det gjør vi ikke i dag, mener komiteleder Bjørkhaug, som ber om en bedre klargjøring av begrepet.

Glad for enighet

Høyres Torhild Aarbergsbotten er godt fornøyd med at fire partier stilte et felles tilleggsforslag som ble vedtatt i fylkestinget sammen med fylkesrådmannens opprinnelige forslag.

– Jeg er svært glad for at vi for første gang på mange år har klart å bli enige om hovedprioriteringene innenfor samferdselsområdet i fylket. Særlig glad er jeg for at fylkestinget nå er enige om at Vestråttkrysset må utbedres i løpet av 2014. Dette ikke minst siden det er forventet stor anleggstrafikk gjennom krysset som kan starte på allerede fra neste år. Det er også viktig at det startes opp planlegging for videre utbedring av vegen fra Orkanger til Agdenes (Fv 710).  Det er viktig å få rustet opp denne strekningen med tanke på den store anleggs- og næringstrafikken som vil trafikkere her i forbindelse utbygging av ny kampflybase på Ørlandet, og alt som vil skje som følge av det, mener Aarbergsbotten.

LES OGSÅ:
*

Rissa og Åfjord prioriteres - Ørland og Bjugn står på vent

Utbedring av Rørvik fergekai, fv. 52 Åfjord og fosenpakke 1 og 2 får prioritet i tiden framover.


*

*

Nekter å godta bompengeforslag

Fosningenes bompenger kan ende på rederi-konto

Samferdsel