- Få tunnelen ut på anbud

Ordfører Hallgeir Grøntvedt mener nå at det er viktig å få tunnelprosjektet Garten - Storfosna ut på anbud så fort som mulig, for å få klarhet i kostnadene.

PLANEN er at tunnelen skal avløse fergesamabndet fra Garten til Storfosna. Arkivfoto: Snorre Berg. 

Samferdsel

Det sier ordfører Grøntvedt til Fosna-Folket etter at rådgivningsfirmaet Rambøll har beregnet at tunnelen mellom Garten og Storfosna vil koste 303 millioner kroner, 93 millioner mer enn det første kostnadsoverslaget.

Statens Vegvesen har gitt Rambøll oppdraget med å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget for tunnelprosjektet Garten - Storfosna. Sweco Norge AS har utarbeidet de tekniske planene og kostnadsberegningene for prosjektet som nå er kontrollert.

Bakgrunnen for det nye kostnadsoverslaget forklares med at enhetsprisene som er lagt til grunn er for lave, og at noen kostbare elementer har manglet. I den foreslåtte finansieringspakken er det et udekket behov på 47 millioner kroner. Dette er etter aktuelle bidragene fra Ørland kommune og private aktører.

Den undersjøiske tunnelen med ett felt er beregnet til 3850 meter, den første i verden med bare ett felt. Det nærmeste man kommer er en tunnelarm på 1467 meter på Finnfast-prosjektet i Rogaland. I tillegg inngår det enfelts vei på Garten og Storfosna som til sammen vil bli 1800 meter. Stigningen på Garten-siden er planlagt til ti prosent. Dette er det samme som Hitra-tunnelen. En reduksjon ned til åtte prosent vil forlenge tunnelen cirka 260 meter og øke kostnadene med anslagsvis 15 millioner kroner.  Hvis tunnelen bygges med to felt vil det innebære en kostnadsøkning på 75 millioner kroner.

I Rambøll-rapporten trekkes det fram at en enfelts vil ha den ulempen at møting og unnamanøver er vanskelig utenfor møteplassene i tunnelen, men det slås samtidig fast at det ikke finnes erfaringsmateriale i forhold til en tofelts vei. Det fastslås allikevel at risikoen vil være akseptabel, basert på at farten vil være lav og at det hele tiden vil være sikt fra møteplass til møteplass. Det forutsettes også at tunnelen vil være godt belyst.

Om brann i tunnelen skriver Rambøll lange bratte stigninger gir muligheter for branntilløp, spesielt i motor eller bremser på tunge kjøretøy. En ti prosent stigning gir høyere risiko enn åtte prosent.

For å hindre ulykker og brann er det listet opp flere tiltak som kan være avbøtende. I konklusjonen på de ulike tiltakene trekkes det fram først at hastigheten må settes til 60 km/t. Videre anbefales det varsling med lyssignal for tunge kjøretøy og busser. Et tredje råd fra rådgivningsfirmaet er å operere med påbudt minsteavstand til forankjørende kjøretøy.

Bompengeinntektene er beregnet til 117 millioner kroner. Personbiltaksten er satt til 136 kroner med en økning på 2,5 prosent per år.

Innkrevingsperioden er satt til 30 år, noe som aldri har skjedd før. 15 år er det vanlige. Rambøll skriver at de kjenner til at andre planlegger med 30 år, men trekker fram at det knyttes en del usikkerhet til en så lang nedbetalingsperiode. Dette begrunnes blant annet med at det er riktig å ha en buffer med mulighet til å forlenge i noen år.

Som en del av finansieringen legges det opp til at fylkeskommunen skal betale 96 millioner kroner. Dette er midler som i dag går til fergesubsidier. Videre er det planlagt at Ørland kommune skal dekke inn 19 millioner kroner. Kommunestyret har et vedtak på at dette skal forhandles ned så mye som mulig. Grøntvedt Pelagic AS har for øvrig signalisert at de vil bidra med åtte millioner kroner.

Ørland kommune har i tillegg til summen på 19 millioner kroner tatt ansvaret for å kjøre bort massene fra tunnelen. Rambøll mener at dette kan gi større utgifter enn inntekter dersom massene ikke kan selges.

Med de fordyrende kostnadene som Rambøll har lagt til grunn er det i den nye vurderingen et udekket finansieringsbehov på 47 millioner kroner (se tabell).

Ørland kommune skal gi en uttalelse til Sør-Trøndelag fylkeskommune før oktober, og har så langt ikke behandlet saken på grunn av at de nylig har mottatt brevet fra fylkesdirektøren.

- Vi må nå ta det opp politisk nivå i kommunen først, for å se hva vi kan gjøre videre i saken, sier ordføreren og mener at et offentlig anbud kan være med på å avklare kostnadsbildet.

- Da får vi den riktige prisen og finner ut hvem som har feil tall, framhever han og sikter til prisen på 210 millioner kroner og 303 millioner som det opereres med.

Han mener at de ulike rapportene ikke har noen hensikt før en kan se de virkelige tallene fra entreprenører.

- Nå må Ørland kommune behandle saken, for så å sende den til Fylkestinget. Dette kan avgjøre om vi skal sende den ut på anbud. Vi må se saken i en større sammenheng med kampflybasen. Det er blant annet behov for flere boligtomter på Ørlandet som vi kan få på Storfosna og Kråkvåg. Vi får også mye fyllmasse som kan bidra til utbyggingen, sier han.

Om fastlandsforbindelse i sin helhet sier han at det før eller senere må tas et grep.

- Alternativet er at folk flytter fra øyene, sier han og peker på at fylkeskommunen er avhengig av å gjøre noe for å stoppe kostnadene med fergedrift.

- Det blir med årene dyrere og dyrere med ferge, sier han.