Fylkesvei 710 stenges i perioder på grunn av sprengning

Korte stenginger i arbeidstid, delvis nattestengt og omkjøringsmuligheter frem mot fullstendig ferdigstillelse 16. mai 2019.

Sprengningsarbeid på fylkesvei 710 fører til omkjøringer og stengte veier.  Foto: Erik Eikebrokk

Fakta fylkesvei 710
  • Ervika-Botngård
  • Her skal det bygges ca. 1,1 kilometer ny fylkesveg, hvor veglinja rettes ut og sideterreng åpnes mer opp. Fra Stuanes og inn til sentrum av Botngård skal det bygges ca. 2 kilometer gang- og sykkelveg med tilhørende belysning. I prosjektet inngår også bygging av ny rundkjøring sør for Botngård. Denne vil koble næringsområder til dagens fv. 710 på en oversiktlig og trafikksikker måte. Dagens veg er uoversiktlig, har dårlig kurvatur og ingen tilbud for gående og syklende.
  • Storkruktjønna
  • Totalt vil det her bygges 2,3 kilometer ny fylkesveg. Parsellen ligger ca. 2 kilometer øst for Botngård. Terrenget her har en krevende topografi. Dette gjør at dagens veg er relativt bratt og svingete. Det er også registrert et kvikkleireområde, som den nye vegen er blitt flyttet i utkanten av. Ny veglinje vil for det meste gå igjennom jomfruelig terreng, nord for dagens veg, ha jevn stigning og slakere horisontalkurver.
  • Rissa grense
  • Her skal det bygges ca. 1 kilometer ny fylkesveg. Parsellen ligger ved kommunegrensen mellom Bjugn og Rissa kommune. Dagens veg er smal, uoversiktlig og svingete. Bratt og til dels kupert terreng gjør strekningen utfordrende. For å unngå omfattende vegstenginger, er ny veglinje lagt på fylling på utsiden av dagen veg. Ny veg vil ha 7,5 meter vegbredde, jevn stigning og kurvatur. Her er det allerede ryddet skog. Overskuddsstein fra prosjektet fv. 715 Nordsetervatnet vil bli benyttet i denne parsellen.
Samferdsel

Byggingen av de tre nye parsellene i forbindelse med fylkesvei 710 Brekstad – Krinsvatnet, gjør at veien må stenges i kortere perioder, ifølge Bjugn kommune.

Tre punkt

Trafikkmessig er det tre punkt som vil være spesielt krevende:

Parsell 1: Ervika - Botngård
Parsell 2: Storkruktjønna
Parsell 3: Rissa grense

  • To punkt ved Klakksdalen parsell 1: Her vil det bli etappevis nedsprenging og trafikkomlegginger.
  • Ved slutten av parsell 3 Rissa grense: Her skal ny veglinje kobles på eksisterende fylkesvei 710. Loddrett fjellvegg på innsiden og bratt skråning ned mot elva på utsiden, gjør arbeidsområdet trangt.

De nye parsellene skal etter planen åpne 15. november 2018.  Foto: Erik Eikebrokk

Normal arbeidstid ved anlegget er mandag til torsdag klokken 07.00 - 19.00 (15.30).

Det vil bli korte stenginger på inntil 30 minutter utenfor rutetider for buss og normal rushtid.

Nattestenging av veg i perioder mellom klokken 23.00 – 05.00.

Omkjøring

Omkjøringsruter finnes mellom Brekstad og Botngård: Fylkesvei 110 Klakkenveien og fylkesvei 131/231 om Eidsvatnet.

Veien skal etter planen være ferdigstilt 16. mai 2019.  Foto: Erik Eikebrokk

Trafikkåpning av alle parseller planlegges 15. november 2018.
Ferdigstillelse av sidearealer 16. mai 2019.

Alle stenginger over 15 minutter vil bli varslet på SMS.

Bruk varslingstjenesten: Send en SMS med kodeord TM FV710BJUGN til 26112