Utenbygds firma får trolig Fosenvegene-prosjekt:

Arbeidet ved Meltingen starter i februar

Alt tyder på at det er en entreprenør fra Verdal som får første kontrakt for oppdraget med å oppgradere FV 193 Verrabotn – Meltingen.

Fra FV 193 Verrabotn – Meltingen. Arkivfoto.  Foto: Ronald Mortensen

Fosenvegene AS

* «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, et prosjekt som har til hensikt å utbedre veinettet på Fosen.

* Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n» etablert.

* 1. januar 2012 startet innkreving av bompenger på ferjebilletten på sambandene Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset. 7. mai samme år var det oppstart av bompengeinnkreving ved Krinsvatn bomstasjon i Rissa. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.

Samferdsel

Åtte anbydere deltok i konkurransen: Austad maskinstasjon AS, Odd Einar Kne AS, Røstad Entreprenør AS, Veidekke Industri AS, Oddmund Groven AS, Tverås Maskin & Transport AS, Kolbjørn Nilsskog AS og BL Entreprenør AS. Eneste fra Fosen var Oddmund Groven AS fra Bjugn.

Nesten fem mill. under

Anbudet fra Røstad Entreprenør AS i Verdal på i overkant av 14,3 millioner kroner var det laveste – nesten fem millioner kroner under høyeste anbud.

– Saken ligger nå hos Statens vegvesen sin anskaffelsesnemnd i Molde for godkjenning, opplyser daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS.

– Primo februar 2017

Knut Sundet. Arkivfoto.  Foto: Alexander Killingberg

 

Knut Sundet regner med at anleggsarbeidet er i gang primo februar 2017.

– Dette er første del av Prosjektet Verrabotn - Meltingen hvor det skal breddeutvides, grøftes og skiftes hele 103 stikkrenner over en strekning på 13 kilometer. Andre delprosjekt med blant annet masseutskifting og utbytting av to bruer og asfaltering av hele strekningen, kommer til høsten, sier Knut Sundet.

Veien kan bli stengt for kortere perioder i forbindelse med anleggsarbeidet.

«Svært smal og svingete»

I Statens vegvesen sin beskrivelse av veistrekningen står blant annet å lese:

«Dagens veg er svært smal og svingete over store deler av strekningen. Vegbredden ligger mellom 3,1 og 6,5 meter (gjennomsnitt 4,0 meter). Det er i dag ikke fast dekke på fv. 193.

Sideterrenget er ikke i henhold til dagens krav mange steder. Bratte fjellskjæringer står helt i vegkanten (uten grøft), vegetasjon tar sikt mange steder og det mangler rekkverk en del plasser.

Dagens veg har fartsgrense 80 km/t.»

Verdal

Røstad Entreprenør AS er lokalisert i Verdal med virksomhetsområde i Midt-Norge. Bedriften har sentral godkjenning i høyeste klasse og har drevet anleggsvirksomhet i omlag 60 år, ifølge egen nettside.

Selskapet, som eies av de ansatte, har en årlig omsetning på rundt 100 millioner kroner. 50 ansatte er sysselsatt hos Røstad Entreprenør AS.