Planlegger ny innfartsvei til 250 millioner kroner

En ny innfartsvei til sentrumsområdet av Roan vil korte ned fylkesvei 14 med åtte – ni kilometer og eliminere de mest rasfarlige strekningene.

– Dette alternativet som er det beste for Roan. Etter samtaler med Knut Sundet kommer vi fram til at lengden på tunellen kan reduseres til cirka 1700 meter. I tillegg kan man gå for en stigning på åtte prosent på deler av veien, og i tunellen. Da vil samlet kostnad for dette alternativet komme på cirka 250 millioner kroner. Vi kan også bruke deler av vindmølleveiene, noe som reduserer kostnadene ytterligere, sier Einar Eian. 

– Dette er den andre muligheten for en framtidsrettet vei til Roan. Det vil ha en kostnad på cirka 440 millioner kroner, og det er i utgangspunktet tre prosjekt, der tunellen Sumstad - Helljord blir bygget først. Hvor lang tid det vil ta før de neste to tunellene blir bygd, er det ingen som vet. Frykten er at det aldri vil skje, og at roansbyggen og næringslivet her ute må leve den usikkerheten dagens vei medfører, sier Einar Eian.  

Fosenvegene AS

* «Fosenpakken» ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2011, et prosjekt som har til hensikt å utbedre veinettet på Fosen.

* Som en del av prosjektet ble også bompengeselskapet «Fosenvegene AS - ei tim' te' by'n» etablert.

* 1. januar 2012 startet innkreving av bompenger på ferjebilletten på sambandene Flakk - Rørvik og Brekstad - Valset. 7. mai samme år var det oppstart av bompengeinnkreving ved Krinsvatn bomstasjon i Rissa. Totalt 1,5 milliarder «2010-kroner» skal tas inn gjennom bompengeinnkreving innen 31. desember 2024.

– Tanken er å få anlagt en ny vei- og tunneltrasé mellom Einarsdalen og Austdalen like utenfor Roan sentrum. Da vil en unngå de mest rasfarlige og kronglete veistykkene, og i tillegg korte ned veien inn til sentrum med åtte – ni kilometer, forklarer Einar Eian.  Foto: Terje Dybvik

– Dette hadde vært virkelig framtidsrettet om det lot seg realisere, men jeg tror det kan bli en tøff kamp å få alle de millionene som per nå mangler, sier daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS.    Foto: Sigrun H. Overland

Samferdsel

Roan-ordfører Einar Eian (H) ivrer nå for å kunne slå flere fluer i en smekk.

Hellfjorden og Beskelandsfjorden

Fylkesveien 14 langs Hellfjorden og Beskelandsfjorden mellom Reppkleiv og Roan sentrum, er av de mest rasfarlige områdene i Fosen. Når det gjelder Hellfjorden, så det her vedtatt å anlegge en 510 meter lang tunnel mellom Sumstad og Hellfjorden i regi av Fosenvegene AS.

LES OGSÅ: Fosenvegene starter planleggingen umiddelbart

Hvis Eian og Roan får gjennomslag for et større prosjekt, kan imidlertid den investeringen legges inn i det.

– Rundt 250 millioner

– Tanken er å få anlagt en ny vei- og tunneltrasé mellom Einarsdalen og Austdalen like utenfor Roan sentrum. Da vil en unngå de mest rasfarlige og kronglete veistykkene, og i tillegg korte ned veien inn til sentrum med åtte – ni kilometer, forklarer Einar Eian.

Åfjordsentreprenøren Johs. J. Syltern AS har sett litt på prosjektet.

– Hvor mye vil det koste å anlegge vei og tunnel gjennom denne traséen?

– Det mest realistiske alternativet vil komme seg på rundt 250 millioner kroner, opplyser Einar Eian.

Sumstad

Einar Eian ser for seg flere muligheter for å kunne fullfinansiere dette.

– Blir vindmølleutbyggingen vedtatt, kan vi få til en kombinasjonsløsning på deler av det veinettet som utbyggeren trenger. Vi vil dessuten søke Staten om tilskudd fra potten på 50 millioner kroner, som skal gå til samferdselstiltak til kommuner som slås sammen. Denne potten kan bli økt via revidert nasjonalbudsjett. I tillegg har vi summen som er tenkt å gå til den planlagte tunellen mellom Sumstad og Hellfjorden, og ellers midler som måtte ha gått til rassikring, forklarer Eian.

LES OGSÅ: – Matnyttig møte med Jan Tore Sanner

– Hva med folk som bor i Sumstad-området?

– De vil få en noe lengre vei til og fra sentrum enn de har i dag, men får til gjengjeld en langt sikrere vei, sier Einar Eian som regner med å ha en avklaring på dette prosjektet i løpet av våren.

– Vi må få en avklaring innen høsten

Daglig leder Knut Sundet i Fosenvegene AS synes det er flott om Roan klarer å få finansieringen på plass til en ny vei mellom Einarsdalen og Austdalen.

– Den store baugen blir å få penger på bordet til dette. Klarer de det, så er vi beredt til å bygge vei.

– Hva med den planlagte tunnelen?

LES OGSÅ: Tunnel til 119 millioner kan stå ferdig i 2018

– Vi har en stående ordre fra Roan kommunestyre om at tunnel skal bygges mellom Sumstad og Hellfjorden og stå ferdig i 2018. Derfor er vi godt i gang med planleggingen av den. Selve planleggingen vil beløpe seg til mellom åtte og ti millioner kroner, og vi har en framdrift som medfører at vi vil ha en reguleringsplan klar i løpet av året. Prosjektet kan da lyses ut på tampen i år eller tidlig i 2017. Vi må få en avklaring innen høsten, ellers er nok løpet kjørt for vei mellom Einarsdalen og Austdalen, sier Knut Sundet.

– Det hadde vært et et stort pluss for Roan om en klarer å få kroner og ører på plass?

– Ingen tvil om det, nei. Det hadde vært virkelig framtidsrettet om det lot seg realisere, men jeg tror det kan bli en tøff kamp å få inndekning for alle de millionene som per nå mangler, sier Knut Sundet.