«Ordningen etableres så snart fast felles sorenskriver er utnevnt», heter det i vedtaket.

I sakssammendraget fra direktøren i Domstolsadministrasjonen går det frem at sorenskriveren i Sør-Trøndelag tingrett har sagt seg villig til å søke på den nye stillingen som felles sorenskriver for begge tingrettene.

- Trist

- Jeg synes dette er trist. Jeg synes de tillitsvalgte i Fosen tingrett har gjort en god jobb med å synliggjøre hvorfor dette er en overilt handling. Dette er første skritt mot nedlegging av Fosen tingrett.

- Hvorfor det?

- Ved å ha felles ledelse vil man oppleve et behov for å være samlokalisert for å få noen effekt ut av det, sier stortingspolitiker Kirsti Leirtrø (Ap) fra Ørland.

Hun påpeker at et ekspertutvalg nå er i ferd med å utrede domstolsstrukturen i Norge og at saken trolig skal behandles i Stortinget i 2020. Det at ledelsen i Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett allerede nå blir slått sammen, mener Leirtrø vil gjøre det enklere å legge ned Fosen tingrett når saken behandles om to år.

«Mindre sårbarhet»

Sorenskriveren ved Fosen tingrett har søkt om avskjed i stillingen som domstolsleder, men ønsker å fortsette som tingrettsdommer. Det er med bakgrunn i dette at Domstolsadministrasjonen har vurdert om det skal ansettes en ny sorenskriver for Fosen tingrett, eller om ledelsen for Fosen og en annen tingrett skal slås sammen.

Domstolsadministrasjonen mener at ressursene utnyttes best dersom Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett får felles ledelse.

«Ved felles ledelse mellom disse to domstolene oppstår et potensial for bedre ressursutnyttelse, mindre sårbarhet og mer effektiv saksavvikling. Umiddelbare økonomiske innsparinger er ikke en målsetting i første omgang, men på noe sikt skal felles ledelse kunne gi ressursmessige innsparinger. Det legges til grunn at dommerne i Sør-Trøndelag tingrett, på frivillig basis vil kunne ta saker i Fosen tingrett i noen tilfeller når dette er nødvendig ut i fra ressurssituasjonen», heter det i sakssammendraget fra direktøren i Domstolsadministrasjonen.

Fosna-Folket har tidligere skrevet om den krevende ressurssituasjonen til Fosen tingrett.

Frykter avvikling

Direktøren i Domstolsadministrasjonen besøkte Fosen tingrett i mars i år. De ansatte uttrykte seg da negativt til en sammenslåing av ledelsen og mente at dette ikke løser Fosen tingretts ressursutfordringer. Det kom også inn 15 høringsuttalelser i saken.

«De som har avgitt høringsuttalelse uttrykker seg hovedsakelig negativt til at Fosen tingrett skal inngå i en ordning med felles ledelse. I flere av høringsuttalelsene framgår det at man er redd for at felles ledelse vil innebære en svekkelse av Fosen tingrett og at domstolen på sikt vil bli avviklet», heter det sakssammendraget fra direktøren i Domstolsadministrasjonen.

«Særlig sårbar»

Styret i Domstolsadministrasjonen har blant annet følgende bemerkning til tirsdagens vedtak om å slå sammen ledelsen i Fosen og Sør-Trøndelag:

«For Fosen tingrett og Sør-Trøndelag tingrett gjelder det spesielle at Fosen tingrett er en svært liten domstol – i dag bestående av to dommere og fire saksbehandlere. Domstolen er særlig sårbar – den har små muligheter til å takle plutselige og lengre sykefravær - spesielt blant dommerne – og større svingninger i sakstallet.

Felles ledelse vil frigjøre kapasitet til dømmende virksomhet, større fleksibilitet med hensyn til saksavvikling og styrke det faglige miljøet for begge domstolene».

Kjøper ikke argumentene

Stortingspolitiker Leirtrø kjøper ikke argumentet om at en felles ledelse vil føre til bedre ressursutnyttelse.

- Om vi skal bruke det argumentet , kan alt plasseres i Trondheim. Man får selvfølgelig mer robuste tjenester om alt samles, men man må også ha tjenester der folk bruker dem. Jeg er for effektivisering, men jeg er ikke for nedbemanning i distriktet. Vi bør i alle ledd kjempe for det vi har på Fosen, mener hun.

Leirtrø påpeker at en eventuell fremtidig nedleggelse av Fosen tingrett vil få ringvirkninger.

- Der det er tingretter, er det gjerne også advokatfirma, sier hun og påpeker at tilgangen på advokathjelp også vil bli dårligere i distriktet ved en nedleggelse.

Ap-politikeren lover å kjempe videre for Fosen tingretts eksistens.

Les mer om saken:

Kan slå sammen tingrettene i morgen.

Juristforbundet reagerer på justisministerens svar.

Nevner ikke Fosen tingrett i svar på spørsmål om Fosen tingrett.

Får ministersvar om tingretten.

18 kommuner kjemper for Fosen tingrett.

Forbereder seg på ny nedleggelsesrunde.