Politibetjent Øystein Braseth føler seg urolig.

- Helt surrealistisk

- Sjefen vår, Runar Karlsen har gått ut og sagt at han er redd flere vil dø på veiene. Vi stiller oss bak det, og frykter at flere liv vil gå tapt i trafikken hvis det blir slik at trafikkoppgavene overføres fra UP til politidistriktene, sier Braseth.

- Hvor sannsynlig tror du det er at dette vil bli gjennomført?

- Det høres jo helt surrealistisk ut, men man vet aldri i disse tider. Vi har sett hvordan reformen for å snu opp-ned på alt har vært, det er vanskelig å si. Men jeg føler meg urolig, jeg gjør det, sier Braseth betenkt.

- Hvordan vil trafikksikkerheten på veiene på Fosen bli uten UP?

- Vi har ikke hatt noen erfaringer med det siden UP ble etablert, men jeg ser med gru på hvordan trafikkbildet vil se ut uten UP. Man reduserer sjansene for å bli tatt, og det er akkurat det som har vist seg å være det mest preventive, sier Braseth.

Politikontroller viktig for å få ned ulykkene

UP har ca. 280 stillinger landet rundt som er øremerket til å jobbe med trafikksikkerhet og står for 90 prosent av alle forelegg på fartsforseelser. Forskning viser at høy fart og kjøring i ruspåvirket tilstand er de to viktigste årsakene til dødsulykker i Norge. Det enkelttiltaket som har størst dokumentert effekt mot nettopp dette er politikontroller.

Trygg Trafikk fraråder en nedleggelse av UP, og reagerer kraftig på forslaget.

– Vi frykter at trafikksikkerhet vil bli nedprioritert i politidistriktene i konkurranse med andre oppgaver. Færre politikontroller kan i ytterste konsekvens føre til at liv og helse kan gå tapt, sier Jan Johansen, direktør i Trygg Trafikk i ei pressemelding.

- Svært bekymret

– Trafikksikkerhet har vært en salderingspost i flere politidistrikt i mange år. Derfor er vi svært bekymret over dette forslaget, sier Johansen.

I strid med nasjonale føringer sin innstilling argumenterer utvalget for å legge ned UP for å: «oppnå en mer fleksibel og effektiv bruk av politikraft til alle former for kriminalitetsbekjempelse.»  Anbefalingen er i strid med den viktige rollen UP og kontrollvirksomheten beskrives å ha i ferske nasjonale stortingsmeldinger om trafikksikkerhet og Nasjonal transportplan.

– Utvalget stoler blindt på at Politidirektoratet, gjennom signaler til politidistriktene, skal sørge for at trafikksikkerheten blir ivaretatt. Det tror vi ingenting på. Politidistriktene har så mange oppgaver de skal prioritere at det er stor fare for at de vil nedprioritere trafikksikkerhetsarbeidet, sier Johansen.

Trygg Trafikk tror, i likhet med Norges Politilederlag, at dersom UPs ansvarsoppgaver og ressurser blir overført til politidistriktene vil trafikksikkerhetsarbeidet over tid bli svekket.

– Når ikke målene i Nasjonal transportplan

Regjeringen har gjennom Nasjonal transportplan satt svært ambisiøse mål om maksimalt 350 omkomne og hardt skadde veitrafikken innen 2030.

– Med redusert politiinnsats på veiene når vi ikke målene i ny Nasjonal transportplan, og nullvisjonen, advarer Jan Johansen i Trygg Trafikk.