Det kommer fram i Fylkesmannens tilråding for desember 2016.

Fylkesmann i Sør-Trøndelag Brit Skjelbred understreker overfor Fosna-Folket at de ikke ville gjøre seg opp en endelig mening om tilråding før 31.01 2017.

Ja og nei

Prosessen under veis har vært kronglete i Fosen. Leksvik og Rissa har en avtale om sammenslåing. Åfjord og Roan har også en avtale, samtidig som det har pågått en prosess med Bjugn som Åfjord også har fulgt.

Roan har nå vendt tommelen ned for å bli med videre i denne trekanten og bedt Åfjord «velge side».

«Har ikke blitt klarere»

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjør seg, utfra situasjonen slik den er nå, følgende vurderinger:

«*Situasjonen rundt kommunereformen har ikke blitt klarere siden 30.09.2016. Det er fortsatt slik at Åfjord og Bjugn kan nå fram gjennom en frivillig prosess. Roan har nå tydeliggjort at de ikke ønsker å være en part i dette, men det må forstås slik at de ønsker sammenslåing med Åfjord. Ørland står alene, men åpner for nye dialoger med Bjugn.

* Samtaler med kommunene gjennom høsten har understreket at alle ser at Fosen på sikt bør være én kommune. Tidspunktet for og forutsetningene som knyttes til dette er imidlertid ulike. Rissa og Leksvik er inne i en omfattende prosess rundt gjennomføring av sammenslåingen, og bør få anledning til å sluttføre dette før en ny sammenslåingsprosess starter. Dersom det legges inn flere mellomløsninger som dette, vil det ønskede sluttresultatet med én Fosenkommune kunne bli skjøvet ytterligere ut i tid.

*  Mange mellomløsninger er mulig, og alle alternativene har både fordeler og ulemper utfra regionen som helhet. Kommunene har felles muligheter og utfordringer som møtes bedre gjennom samhandling enn gjennom konkurranse.

- Høsten 2016 har det blitt stilt spørsmål ved bærekraften i flere regionale tjenester på Fosen både knyttet til helse og barnevern. Etter vår vurdering støtter slik usikkerhet om interkommunalt samarbeid, opp under at Fosen bør bli én kommune.

- Høsten har også understreka at det ved alle mellomalternativervil pågå interne stridigheter mellom kommune-alternativene, som vil gi Fosen som helhet samfunnsmessige tap.

- Mellomalternativene styrker ikke Fosen sin plass som et tyngdepunkt i Trøndelag.

«Én kommune fra 01.01.20»

Med dette som bakteppe konkluderer Fylkesmannen i Sør-Trøndelag med følgende:

«1. Frivillige prosesser er ikke avsluttet på Fosen. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil avvente disse før vi gir vår endelige tilråding.

2. Samtidig ser vi at situasjonen høsten 2016 har bygget opp under og forsterket den faglige vurderingen Fylkesmannen gav 30.09.2016 om å redusere sårbarhet, forsterke samfunnsutviklings- og vekstimpulser som Fosen har og dermed Fosen sin posisjon som tyngdepunkt:

Ørland kommune bør ikke stå alene

Roan kommune bør ikke stå alene

Osen kommune bør ikke stå alene, men kan selv gjøre sitt valg om sammenslåing nordover eller sør-over

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vurderer å tilrå at det fattes nasjonalt vedtak våren 2017 om at Fosen bør være en kommune allerede fra 01.01.2020. Dersom vi skulle tilrå en ev. mellomløsning, må denne etter Fylkesmannens mening være omforent mellom kommunene og sikre at ingen av kommunene ble stående igjen alene. Fylkesmannen har gitt kommunene på Fosen utsettelse til 31.01.2017 for å gi endelige konklusjoner. VI vil gi vår tilråding umiddelbart etter dette.»

– Vil ikke forstyrre

– Vi ønsker ikke å forstyrre de pågående prosessene, slik at de får gå sin gang. For øvrig kan det se ut som det har kommet litt uklart fram hva vi mener om Osen. Vårt syn på Osen står uendret i forhold til forrige anbefaling, det vil si at vi ikke vurderer Osen inn som en løsning med de andre allerede fra 2020, sier fylkesmann Brit Skjelbred i Sør-Trøndelag til Fosna-Folket.

– Hvis det ender opp med et råd fra dere om én Fosen-kommune, vil dere da også anbefale hvor en slik kommune skal ha sitt kommunesenter?

– Nei, det ligger ikke i vårt mandat å gjøre det. Man kan kanskje se for seg en løsning med flere sentre. Spørsmålet er om vi bør anbefale departementet å eventuelt åpne for at det kan gjøres enkelte føringer, men det er noe vi ikke har klart nå, sier Brit Skjelbred.