Sektor for landbruk og teknisk i Åfjord kommune har mottatt søknad angående utvidelsen fra Marine harvest. Den er nå ute på offentlig ettersyn med frist til 30. august.

Nasjonal laksefjord

Åfjord planutvalg skal behandle en uttalelse fra kommunen 21. august. I rådmannens innstilling til uttalelse fra kommunen går det frem at Åfjord er kritisk til dobling av biomassen. Det blir påpekt at Åfjorden har status som nasjonal laksefjord. Laksebestanden som inngår i ordningen skal derfor beskyttes mot inngrep og aktiviteter i nærliggende kyst- og fjordområder. Åfjord kommune frykter at havbruksanlegg ved innløpet til Åfjorden kan føre til negativ påvirkning av villaksstammene i de to lakseførende elvene i Åfjord.