Grenland Kompetanse AS, med kontoradresse i Skien,  har søkt om 10 000 kroner i støtte  fra Leksvik kommunes næringsfond. Pengene er tenkt brukt til å utvikle en Web-basert tjeneste innenfor formidling av kompetanse og arbeidskraft.

Rådmannen innstiller overfor formannskapet at søknaden avslås med den begrunnelse at tiltaket ikke kommer inn under rammene for Leksvik kommunes næringsfonds mandat og forvaltning av midler. Rådmannen kan heller ikke se at prosjektet gir noen form for næringsutvikling eller etablering av arbeidsplasser i Leksvik kommune.

Formannskapet skal behandle saken i sitt møte torsdag.