Ørlandsordfører Hallgeir Grøntvedt har tidligere gjort det klart at Ørland kommune i planarbeidet og saksbehandlingen vil få hjelp av fagfolk fra både Sør-Trøndelag fylkeskommune og Forsvarsbygg. Dette har han uttalt etter at forsvarsminister Espen Barth Eide, forsvarssjef Harald Sunde og generalinspektøren for Luftforsvaret (GIL),  Finn Kristian Hannestad, i klare ordelag har framhevet nødvendigheten av å få på plass nødvendig infrastruktur utenfor militærgjerdet så raskt som mulig.

Søknaden til fylkesmannen ble sendt etter et vedtak i kommunestyret i Ørland.  Prosjektstilling skal gå over to år og skal være en direkte støtte til rådmannen i den første fasen av arbeidet med å ta imot kampflybasen.

Dette står i brevet fra assisterende fylkesmann Brit Skjelbred: «Fylkesmannen er positiv til søknaden og har besluttet for 2012 å tildele kr 650.000 for å styrke kommunen administrative ressurser knyttet til de utfordringer som beskrives i søknaden. En eventuell støtte til denne stillingen i 2013 vil bli vurdert ut fra en ny søknad hvor det også legges inn en kommunal egenandel. Fylkesmannen ser på denne tildelingen som en støtte i den første fase av arbeidet, og kommunen bør vurdere den videre dimensjoneringen opp mot hva Forsvarsbygg vil bidra med.

Fylkesmannen for øvrig at Miljøverndepartementet har bedt om søknader fra fylkesmenn og fylkeskommuner til eventuelle prosjekter innenfor områdene «planlegging for bedre boligpolitikk, klima og ROS, håndtering av planer for store utbyggingsprosjekter».

- Fra Sør-Trøndelag er vi enig om å sende søknad om midler til støtte for planprosessen i Ørland som følge av etablering kampflybasen. Vi vil holde kontakt med dere i denne saken, skriver Brit Skjelbred, og peker videre på at Fylkesmannen ser at de utfordringer og muligheter innen areal, plan og miljø som valg av ny kampflybase medfører er grenseoverskridende inn mot andre kommuner.

«Det forutsetter derfor at Ørland kommune innleder dialog med andre kommuner for å få til gode planløsninger regionalt. Det vises her til møte fredag 22. juni 2012 hvor blant annet en interkommunal arealplan eller fylkesdelplan ble nevnt. Fylkesmannen ser det som viktig at denne regionale utviklingsutfordringen blir sett i sammenheng».