I mars ble en 19 år gammel mann fra Fosen dømt for en rekke forhold. Den mest alvorlige saken omhandlet seksuell omgang med ei jentepå 13 år, som fant sted i fjor. I tillegg ble han blant annet dømt for legemsfornærmelser, innbrudd, hasjrøyking, promillekjøring og biltyveri. 19-åringen ble dømt til tre år og nimåneders ubetinget fengsel under tilståelsesdommen i Fosen tingrett. Rettenmente at overgrepsforholdet alene kvalifiserte til tre år i fengsel, noe som erminstestraff dersom den seksuelle omgangen med barn under 14 år er et samleie.Et godt øye til fornærmedeIfølge tiltaltes forsvarer, advokat Synnøve Slaatsveen, skal de to ha blitt kjent gjennom felles bekjentskap.I rettsavgjørelsen fra Fosen tingrett står følgende: «Det er på det rene attiltalte hadde et godt øye til fornærmede i lengre i tid forut for den seksuelleomgangen mellom de to. Selv om de hadde et kortvarig forhold i etterkant,legger retten til grunn at det ikke taler om noe kjæresteforhold mellom de toda den seksuelle omgangen fant sted.»FrivilligRetten la til grunn at det ikke skal ha vært anvendt press eller tvang og den seksuelle handlingen var frivillig fra fornærmedes side.Begge var beruset da hendelsen fant sted.I rettsavgjørelsen går følgende fram: «Selv om både tiltalte og fornærmede var beruset i høy grad som følge av selvforskyldt rus, kan ikke retten på noen måte se at det her foreligger forhold som gir grunn til å sette ned straffen i medhold av straffeloven § 56 bokstav d.»Anket til lagmannsrettenTiltalte og advokat Synnøve Slaatsveen tok betenkningstid, og valgte etter korttid å anke dommen.Forsvarsadvokaten har nylig fått et brev fra Frostating lagmannsrett som sierat «anken er henvist til ankeforhandling». Straffeutmålingen vil nå bli prøvdpå nytt i lagmannsretten.- For streng straffSlaatsveen mener dommen fra Fosentingrett gir misvisende signaler. Hun håper nå at runden i lagmannsretten vilsørge for en mer rettferdig straff.- Tatt i betraktning den uforbeholdne tilståelsen, hans unge alder og at minklient i ettertid har vist god adferd og vilje til å endre seg, mener jeg atstraffen på nesten fire år i fengsel er altfor streng, sier advokat SynnøveSlaatsveen til Fosna-Folket.- Livet ser mørkt utI Frostating lagmannsrett håper advokaten at straffen blir betydelig lavere.Hun ser for seg muligheter som samfunnstraff, en kombinasjon av ubetinget ogbetinget, eller en betinget dom med krav om utdanning.- For en ung mann ser livet mørkt ut om man må gjennom en så lang fengselsstraff.Det er viktig med en reaksjon i en så alvorlig sak, men man må sørge for atdommen er framtidsrettet, slik at han får mulighet til å bygge ei god framtid.Det er vanskelig med dommen fra tingretten.Tør ikke spå utfallAkkurat når saken blir prøvd på nytt er foreløpig usikkert. Slaatsveen tør ikkespå noe utfall.- Tiden vil vise hva som skjer, men jeg håper dommeren skjønner viktigheten avå hjelpe folk som har trådt feil tilbake på rett kjøl. En lang fengselsstraffvirker mot sin hensikt i dette tilfellet, mener advokat Synnøve Slaatsveen.Mer å lese: Ekspert på sosiale medier ber foreldre følge med