Representanten fra Kristelig Folkeparti har tatt opp temaet i eninterpellasjon i fylkestinget. Hun har tatt utgangspunkt i paragraf 40 ivegtrafikkloven som sier at fylkeskommunen har ansvar for å tilrå og samordnetiltak for å fremme trafikksikkerhet i fylket.

-Målsettingen om at all vekst i persontrafikken skal tas medkollektiv, sykkel og gange er en ambisiøs og god målsetting både med tanke påklima og folkehelse. Lykkes vi, vil det bli betydelig flere myke trafikanterlangs veiene våre. Dersom dette ikke skal resultere i flere ulykker sominvolverer myke trafikanter, må det tas noen tydelige grep, skriver Bjørkhaug.

Hun henviser til statistikken som viser at tallet på trafikkdreptei 2012 var historisk lavt. Vi har ikke registrert så lave tall siden slutten av1940- tallet. Tall fra Statens Vegvesen viser at fra 2008 til 2010 har det værten jevn nedgang i antallet drepte fotgjengere og syklister. I 2012 viser talletpå drepte forgjengere en økning fra 16 i 2011 til 21 i 2012. Tallet fordødsulykker blant syklister er uendret i samme periode.

-Selv om det er for kort tid til å hevde at man står overfor enklartrend, så er det grunn til å være på vakt, fortsetter Bjørkhaug.

Fylkestingspolitikeren angir flere grunner til at satsing pågang- og sykkelveier vil lønne seg. Behovet for skoleskyss på grunn av farligskolevei reduseres. Skoler får utnyttet nærområder til aktiviteter og detgagner folkehelsa gjennom økt fysisk aktivitet. Bjørhaug mener det derfor kanvære lønnsomt å flytte midler fra skoleskyss til veisikringsprosjekter.

I sitt svar til Bjørkhaug anfører fylkesordføreren det ikke ernødvendig å kjenne det samlede potensialet for alle slike forbedringer i fylketfor å konstatere at ideen er god og starte konkret arbeid med saken. Han har utformetet forslag til vedtak der fylkestinget ber fylkesrådmannen kartlegge omfangetav både sikringskjøring og avstandsskyss. En skisse til avtale mellom kommunerog fylkeskommunen om bygging av gang - og sykkelveier og andre tiltak somreduserer skoleskyssbehov utarbeides. Sak om «prinsipper for samfinansiering avgang - og sykkelveger som reduserer skoleskyssbehov» legges fram forsamferdselskomiteen og fylkestinget i desember.