Midt-Norge, det beste for NATO, Forsvaret og Norge

Hvert fjerde år står det norske Forsvaret ved et veiskille hvor ny kurs skal stakes ut, og en rekke valg med potensielt store konsekvenser skal tas. Det norske Forsvarets utvikling i et langtidsperspektiv, er en stor og meget viktig debatt.

Normalt er det Forsvarssjefen som legger premissene for denne debatten.Denne gangen har regjeringen også oppnevnt et forsvarspolitisk utvalg (FPU) som skal gi råd til Forsvarsdepartementet og landets fremste politikere på Stortinget, i hvilke valg de skal ta for Forsvaret. Det er på sin plass å berømme både Forsvarssjefen og FPU, for de gode og viktige bidrag de har kommet med. Derimot er vi svært skuffet over at dragkampen internt i Forsvaret endte med et forslag fra Forsvarssjefen om å legge ned Ørland hovedflystasjon (ØHF).

Forsvarssjefens arbeid med FS07 har pågått over flere år. Dette mangeårige og meget grundige arbeidet, konkluderte i skriftlige dokumenter datert juni 2007 med at Norge bare skulle ha én kampflybase, og at denne skulle være lokalisert til Ørland.

I drøftingsgrunnlaget for FS 07(pr 19.juni 2007) sier forsvarssjefen(side 101):”En ren militær flyplass med minimal sivil flyaktivitet vil gi stort handlingsrom for militære operasjoner. Av de vurderte alternativene for kampflybase er det Ørland hovedflystasjon som i hovedsak bare har militær virksomhet og i så måte gir størst fleksibilitet for militære operasjoner.” I løpet av sommeren ble konklusjonen plutselig endret. I skriftlige dokumenter datert september2007 ble Bodø Hovedflystasjon (BHF) utpekt til å være nasjonens eneste kampflybase, noe som også ble den endelige konklusjonen fra Forsvarssjefen.

Vi stiller oss meget undrende til, og er sterkt uenig i en slik konklusjon. I følge Forsvarssjefens innstilling står Midt-Norge i verste fall i fare for å bli uten noen form for forsvarsaktivitet dersom viktige baser og anlegg i regionen blir avviklet. Aktiviteten som skapes rundt Ørland Hovedflystasjon, Heimevernets Utdanningssenter på Værnes, Luftkrigsskolen og den allierte forhåndslagringen i Trøndelag, har en positiv innflytelse på forsvarsviljen i en befolkning som alltid har levert motiverte og kompetente soldater og ansatte. Ved å opprettholde slik løsning, åpnes det også for en sterkere tilknytning mellom det teknologisk avanserte Luftforsvaret (herunder Luftkrigsskolen), og det teknologisk sterke utdannings- og forskningsmiljøet ved SINTEF og NTNU i Trondheim.

En utradering av denne aktiviteten rammer ikke bare de aktuelle lokalsamfunnene svært hardt, det berører også en hel landsdels nærforsvar. Forsvaret og forsvarsviljen i Midt-Norge er viktig for nasjonens sikkerhet, herunder en strategiske faktor i terrorbeskyttelsen av blant annet oljeinstallasjoner utenfor Midt-Norge. Ørland Hovedflystasjon er en sentral bidragsyter til Norges internasjonale forpliktelser, både gjennom styrkebidrag og som treningsbase for internasjonale styrker.Det er fra sentralt politisk hold slått fast(St.prp.nr. 1-2006) at NATO-medlemskapet utgjør en hjørnestein i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, noe også FPU påpeker i sin utredning. Det er også inngått avtaler med USA om forhåndslagre i Midt-Norge, og disse krever en tilstedeværelse av operativ virksomhet ved Ørland Hovedflystasjon. Det vil være et svært uheldig signal fra Norge å be om å få reforhandlet disse avtalene bare ett år etter at Stortinget godkjente dem.

FPU understreker betydningen av å videreutvikle samarbeidet med Norges allierte, og konkluderer med at flere av de samarbeidsprosjekter som er etablert, er direkte knyttet til basestrukturen. Dette gjelder blant annet NATOs flåte av AWACS luftvarslings- og kontrollfly, ulike treningssentra som også blir benyttet av NATO- og Partnerskap for fred-land, og avtalen om amerikansk forhåndslagring i Norge. Spesielt AWACS og baser med tilhørende trenings- og øvingsområder er av stor sikkerhetspolitisk betydning.

På generell basis mener vi at det med utgangspunkt i de politiske vedtak må initieres forutsigbarhet for den faktiske drift av forsvaret. Vi slutter oss til FPU`s vurderinger om at det må skapes en bedre balanse mellom forsvarets oppgaver, struktur og ressurser og at det er helt nødvendig å ha forutsigbare forsvarsbevilgninger. (FPU`s innstilling kap. 4.4.1)

Ørland og Bjugn kommuner krever at Stortinget legger militærfaglige og strategiske argumenter til grunn når den fremtidige forsvarsevne og strukturen skal fastlegges. Samtidig må de samfunnsmessige negative konsekvensene av at militær virksomhet nedlegges, vurderes, noe som må håndteres av storsamfunnet. Vi forutsetter også at Norges forpliktelser i forhold til NATO og USA ligger fast. Vi forventer at de gjenværende avdelingene i vår landsdel, Ørland Hovedflystasjon, Heimevernets Utdanningssenter og Luftkrigsskolen utgjør en sentral del av Forsvaret også i fremtiden. Vi forventer videre at de tverrpolitiske anbefalinger fra FPU blir tillagt vesentlig oppmerksomhet i den politiske behandlingen, og anbefaler at tilsvaret fra vertskommunene for Ørland Hovedflystasjon, Ørland og Bjugn kommuner blir tatt til etterretning.