En grunneier ønsker å anlegge elleve hyttetomter i Kjerstiholan i Åfjord. Arealene ligger øst for Tuvvatnet i Norddalen. I dag ligger noen turstier i området. Planene er i tråd med kommuneplana.

Tomtene har i hovedsak en størrelse på 800-900 kvadratmeter. Det er regulert inn fire parkeringsplasser og to stier i plana. Hyttene vil ikke få vann og avløp.

Sør-Trøndelag fylkeskommune påpeker at planene omfatter et jaktområde, og at området er viktig for reindrift. Fylkeskommunen anmoder om at hyttene tilpasses terrenget best mulig. Fylkesmannen ønsker å bevare et belte på minst 50 meter, ned mot Tuvasselva og vannet. Der ønsker man ikke bebyggelse, for å verne landskap og det vassdragsnære bioologiske mangfoldet. I tillegg ønsker man å verne bebyggelse mot flom, samt sikre tilgjengelighet for allmennheten.

Det faste planutvalget behandler saken torsdag 12. juni. Der innstilles det på å vedta reguleringsplana, som sendes til kommunestyret for endelig behandling.