Statens vegvesen skal på vegne av Sør Trøndelag fylkeskommune bygge om og tilpasse kaianleggene i fergesambandet fv. 715 Flakk–Rørvik for elferger.

De elektrisk drevne fergene skal settes i trafikk fra 1. januar 2019. Anleggsarbeidet på fergekaiene antas startet opp i august/september i år. Fergekaiene skal være klare til testing av elfergene november 2018. Alt arbeid skal være ferdig i løpet av våren 2019.

- Fergetrafikken skal som hovedregel gå som normalt i anleggsperioden. Men anleggsarbeidet vil medføre betydelige ulemper for trafikantene, spesielt de som benytter parkering ved fergekaiene, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, i ei pressemelding.

Dette skal gjøres på Rørvik

Dagens fergekaianlegg skal bygges om. En ny dobbeltpir på 10 x 132 meter for fergeanløp på begge sider skal erstatte dagens kai. En etterlengtet reservekai blir da etablert også på Rørvik. På kaia skal det monteres to ladetårn og to automatiske fortøyningsautomater med tilhørende kabelframføring. Dybden i sjø skal økes og ny sjøbunn (løsmasser) erosjonssikres.

På land skal oppstillingsareal, kjørefelt til parkeringsplasser og felt for prioriterte kjøretøy bygges om for å tilpasses den nye fergekaia. Et nytt teknisk bygg med toalett og to aggregat/ladeutstyrhus skal etableres. Det gamle servicebygget skal rives.

Antall oppmerkede parkeringsplasser skal økes fra ca. 110 til ca. 130. Sprengningsarbeid må til for utvidelse av parkeringsarealet.

foto
Illustrasjonen viser hvordan Rørvik fergekai vil se ut når den er ferdig bygd. Foto: Illustrasjon: Statens Vegvesen

Dette skal gjøres på Flakk

Det skal etableres ladetårn og fortøyningsautomat på begge kaiene. For å få til dette, må kaiområdet bygges om og utvides for å få fundament for disse innretningene. Dybden der fergene legger til skal økes.

Dagens servicebygg skal rives, og det skal etableres nytt teknisk bygg med integrert offentlig toalett i samme område.

Innstilte avganger

- Som en del av anleggsarbeidet skal vi øke dybden på Flakk. Dette arbeidet innebærer dykking, boring og sprengning i sjøen. Følgelig har vi behov for et «vindu» hvor slikt arbeid kan foregå uforstyrret uten at det er drift i sambandet, sier Johnsen.

I inntil tre uker i tidsrommet 1. september til 15. oktober 2017 vil følgende avganger bli innstilt:

Fra Flakk

Avganger kl. 20.45 og 01.00 mandag til og med torsdag, kl. 17.00 og 01.00 på lørdag, samt kl. 21.00 og 01.00 på søndag.

Fra Rørvik

Avganger kl. 21.30 og 01.30 mandag til og med torsdag, kl. 17.30 og 01.30 på lørdag, samt kl. 21.30 og 01.30 søndag.

Siste avgang fra Flakk blir da kl. 00.00 og fra Rørvik 23.00 mandag til og med torsdag, samt lørdag og søndag.

Første avgang fra Flakk vil bli kl. 05.00 mandag – torsdag, 06.00 på lørdag og 06.30 på søndag.

- Vi vil komme med nøyaktige tidspunkt når vi har inngått avtale med en entreprenør, sier Johnsen.

Færre parkeringsplasser på Rørvik

I deler av anleggsperioden vil det bli betydelig færre parkeringsplasser på Rørvik.

- Vi skal utvide parkeringsarealet på Rørvik. For å få til dette må vi sprenge bort en del fjellmasser. I tillegg er det annen ombygging som vil påvirke tilgjengelige parkeringsplasser og oppstillingsareal for fergekø. Mens arbeidet pågår blir det færre parkeringsplasser, i perioder betydelig færre, og det må innføres et strengt regime for å følge opp feilparkerte biler, sier Johnsen.

- Vi oppfordrer pendlerne til å samkjøre. Vi vil også se på muligheten for å anlegge noen midlertidige parkeringsplasser på Skalvelmyra industriområde i Vanvikan der folk kan møtes for samkjøring, eller kanskje ved kirka på Statsbygd for de som kommer den vegen, sier Johnsen.

Framdrift i prosjektet

Interesserte entreprenører hadde frist til 20. juni med å gi tilbud på jobben. To entreprenører leverte tilbud.

- Begge tilbyderne er langveisfra, der HAK fra Alta med tilbud på om lag 118 millioner kroner ligger klart foran Norwegian Rock Group fra Valdres. Kun to tilbud indikerer at det er stor aktivitet og mye å regne på for tilbyderne, sier Johnsen.

– Nå skal vi først kontrollregne prisene og gjennomføre firmaevaluering. På den bakgrunnen skal vi innstille entreprenør. Denne prosessen håper vi skal gå raskt, slik at entreprenøren som får oppdraget kan komme i gang med samhandling med oss som byggherre og starte opp arbeidet i august/september i år, sier Johnsen.