– Så langt det er mulig å garantere for politiske vedtak på forhånd, har jeg stor tro på dette vil få flertall på fylket.

Hodebry og frykt

Det sa Knut Sundet under kommunestyrets samling i Roansstua onsdag kveld denne uka.

På programmet sto blant annet finansiering for Roan kommunes del på programmet for kommunestyret. Det er den rasutsatte fylkesvei 14 i Berfjorden sør for sentrum som har skapt stor hodebry og frykt i mange år.

Ei arbeidsgruppe har sett på ulike mulige løsninger. Den har landet på et alternativ som har en estimert kostnad på 178 millioner kroner.

foto
Det er her fylling over fire holmer (nærmest) og bru over Berfjorden i Roan er planlagt. Foto: Terje Dybvik

Anbefalingen

I anbefalingen fra gruppa står å lese:

«Etter en samlet vurdering anbefaler arbeidsgruppen at det legges vekt på å legge til rette for en løsning som gir en samlet, helhetlig og framtidsrettet løsning med fylling over holmer med bru (alt. 10), kostandsestimert til kr 178 mill eks mva. med en usikkerhet på -15/+30 % (143 mill + 35 mill jf. basert på usikkerhet ved fundamentering dybdeforhold). Anbefalingen er under forutsetning av at Roan kommune inngår en forpliktende avtale med Sør-Trøndelag fylkeskommune med et anleggsbidrag på minimum 25 mill kroner.

For å kvalitetssikre et godt og sikkert beslutningsgrunnlag anbefales det å gjennomføre et skisseprosjekt før endelig beslutning og gjennomføring av prosjektet vedtas. Skisseprosjektet anbefales finansiert over planlegging/skredsikringsmidler.»

foto
Knut Sundet i Roansstua onsdag kveld. Foto: Terje Dybvik

– Kan stå ferdig i 2019

– Usikkerheten knyttet til prisen skyldes det 390 meter lange bruspennet. Her er det 50 meter dypt i fjorden på det dypeste, og det må utredes hvordan dette kan løses, forklarte Knut Sundet.

Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag kan få saken på sitt bord i begynnelsen av april og senere fylkesutvalget tidligst 4. juni.

– Går denne prosessen raskt, kan det stå ei løsning på plass allerede i 2019, uttalte Sundet.

foto
Roan kommunestyre besluttet enstemmig å bevilge 30 millioner kroner. Foto: Terje Dybvik

Enstemmig

Roan kommunestyre samlet seg enstemmig om et forslag framsatt av Hanne Skjæggestad (V). 25 millioner kroner henter Roan fra midler de er lovt fra Fosen Vind AS og 5 millioner kroner fra penger kommunen har fått i forbindelse med kommunereformen. Totalt vil med andre ord Roan spytte inn 30 millioner kroner. Det er satt som forutsetning av nevnte alternativ blir valgt.